NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

MATANGI QUARTET

INLEIDING

Matangi Quartet is gevestigd in Den Haag en de artistieke leiding wordt gevoerd door de vier leden van het ensemble. Dit zijn Maria-Paula Majoor, Daniel Torrico Menacho, Karsten Kleijer en Arno van der Vuurst. De zakelijke leiding is in handen van Caecilia van Stigt. De missie van het kwartet is het bevorderen van musiceren in het algemeen en binnen een strijkkwartet in het bijzonder. Dit wil het ensemble aan een zo groot mogelijk publiek presenteren. Enerzijds door sprankelende klassieke uitvoeringen van hoge kwaliteit met een frisse podiumpresentatie te realiseren en anderzijds door te zoeken naar raakvlakken met andere muziek- en kunstvormen. Naast de reguliere uitvoeringen op kleine en grote podia in binnen- en buitenland, heeft Matangi het doel om jaarlijks twee tot vier projecten met een specifiek thema en voor een specifiek publiek te realiseren. Dit kunnen zowel traditioneel klassieke als grensoverschrijdende projecten zijn, waarbij vaak de samenwerking wordt aangegaan met andere musici, kunstenaars, organisaties en/of locaties. Er worden verbanden gelegd met de actualiteit zonder de artistieke inhoud uit het oog te verliezen. Naar eigen zeggen loopt Matangi sinds de oprichting in 1999 voorop in de ontwikkelingen van de nieuwe trends en concertvormen in de wereld van de klassieke muziek. De leden zijn op zoek naar nieuwe en prikkelende concertvormen waardoor een intensere concertbeleving bij het publiek plaatsvindt. Door de toevoeging van beeld, licht en het initiëren van cross-overs wordt nieuw publiek gezocht. De komende jaren wil het Matangi Quartet zich richten op het ontwikkelen van de artistiek-inhoudelijke kant van het klassieke concert en dan met name op de artistieke vrijheid van de herscheppende musicus en diens communicatie met het publiek.

Voor de periode 2017-2020 worden de volgende projecten beschreven in de aanvraag: ‘By a slow river... Sounds of the inner self’, een project met muziek van Wolfert Brederode geïnspireerd op de roman ‘Grijze zielen’ van Philippe Claudel; ‘Música de Feria’, Latijns-Amerikaanse stijlen in samenwerking met gitarist Izhar Elias; een muziektheatervoorstelling met zanger en componist Fernando Lameirinhas getiteld ‘Babel’ en ‘Back to the Future’, muziek uit de barok verenigd met hedendaagse muziek. Verder realiseert het Matangi Quartet ‘Trippel Trappel’, een jeugdmuziekproductie voor kinderen vanaf 6 jaar, ‘Who wrote the book of Love’, met muziek van Jonathan Dove in samenwerking met bariton Martijn Cornet, ‘Pick up the Pieces’, een avondvullende muziekvoorstelling geregisseerd door Ruut Weissman en tot slot presenteert het Matangi Quartet de ‘Beethoven Kamikaze’. Ter gelegenheid van zijn 250e geboortedag worden in drie dagen alle zestien strijkkwartetten van Beethoven uitgevoerd.

Stichting Matangi vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan. Er wordt een samenwerking aangegaan met de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en er wordt een programma opgezet met studenten compositie aan ArtEZ.

In de periode 2017-2020 speelt het Matangi Quartet tachtig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 95.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 8.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 103.000 euro.

HISTORIE

Stichting Matangi Strijkkwartet ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door het Matangi Quartet beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

De commissie is in het algemeen positief over het vakmanschap van het kwartet. De investering in de spelkwaliteit, die het kwartet zich vier jaar geleden voornam, heeft volgens de commissie vooralsnog niet tot een hogere uitvoeringskwaliteit geleid. Binnen het klassieke repertoire mist de commissie een excellentie die Matangi onderscheidt van andere strijkkwartetten. Zo mist zij voldoende verdieping bij de uitvoeringen van Beethovens strijkkwartetten. De missie die het kwartet wil uitdragen – sprankelende klassieke uitvoeringen van hoge kwaliteit met een frisse podiumpresentatie – wordt volgens de commissie vooralsnog niet waargemaakt. Hierdoor vindt zij de zeggingskracht die tijdens de concerten naar voren komt beperkt. De commissie is positief over de uitvoeringen van genreoverschrijdende producties. Daarin klinkt Matangi energiek en fantasierijk en heeft het kwartet een aansprekende podiumpresentatie. De kracht van Matangi ligt volgens de commissie in cross-overrepertoire en grensverleggende producties. Het kwartet heeft een onmiskenbare rol gespeeld in het openbreken van de klassieke uitvoeringspraktijk. De laatste jaren is dit echter gemeengoed geworden in de speelpraktijk van veel ensembles. De commissie vindt dat de positie van het kwartet daardoor minder bijzonder is.

De voorgenomen producties voor de periode 2017-2020 bestaan voor een groot deel uit samenwerkingen met musici uit zeer uiteenlopende muzikale genres. Door de summiere inhoudelijke onderbouwing lijken de projecten echter in mindere mate gevoed door een overkoepelende artistieke visie. De commissie vindt dat er bijvoorbeeld in een programma als ‘By a slow river’ mogelijk sprake kan zijn van een interessante muzikale cross-over. Maar zij mist een artistieke onderbouwing hoe de muzikale tegenstelling van het strijkkwartet en het duo Brederode en Lijbaart geïntegreerd wordt tot één geheel, waarbij evengoed wel duidelijk is wat de inbreng van Matangi is. Ditzelfde vindt zij van de overige samenwerkingen, waardoor zij niet overtuigd is dat er sprake zal zijn van een hoge mate van oorspronkelijkheid in deze producties.

Verder vindt de commissie het streven naar een inkijk tussen het heden en verleden bij de productie ‘Back tot the Future’ interessant, maar wat de eigen artistieke visie op dit gegeven is wordt niet duidelijk. De commissie vindt het goed dat Matangi Quartet zich wil richten op de communicatie met het publiek, maar vindt in de plannen niet terug hoe dit tot uiting komt tijdens de concerten. Zij verwacht evenals vier jaar geleden dat de integrale uitvoering van de strijkkwartetten van Beethoven niet zal leiden tot het loslaten van de klassieke uitvoeringspraktijk op de wijze zoals Matangi die beoogt. Tot slot is de commissie er niet van overtuigd dat met een culinair randprogramma en lezingen over deze composities, concerten met een sterke zeggingskracht ontstaan.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

De commissie vindt het goed doordacht dat er via de constructie van een vennootschap onder firma (vof) en een stichting een balans gezocht wordt tussen reguliere concerten en de meer gecompliceerde producties. De baten en lasten van beide zijn opgenomen in de begroting. Op basis van de jaarrekeningen over 2015 kan geconstateerd worden dat de financiële situatie van het kwartet stabiel is.

Matangi Quartet verwacht in de periode 2017-2020 fors meer eigen inkomsten te genereren door hogere uitkoopsommen en uit bijdragen van private fondsen en vrienden. De commissie vindt deze ambitie positief en vindt het een stap in de goede richting om een nieuwe zakelijk leider aan te stellen. Hierdoor kan de organisatie volgens haar professionaliseren en wordt er veel productioneel werk uit handen van de musici genomen. De commissie is er echter niet volledig van overtuigd dat de beoogde stijging aan eigen inkomsten zal worden gerealiseerd. De beoogde stijging wordt niet onderbouwd met een strategie. Ook vindt de commissie de begrote eigen inkomsten niet aansluiten op de cijfers van voorgaande jaren. Daarnaast mist de commissie informatie over het beoogde circuit van zalen, waardoor niet kan worden vastgesteld in hoeverre het publieksbereik en de stijging van publieksinkomsten realistisch zijn.

De commissie merkt verder op dat de activiteiten in de standplaats Den Haag buiten beschouwing zijn gelaten. Door deze activiteiten buiten de begroting en de gepresenteerde plannen te houden, krijgt de commissie geen compleet beeld. Ook de spreiding van inkomstenbronnen kan zij op basis van de begroting hierdoor niet goed inschatten. De commissie constateert voorts dat Matangi aangeeft dat er een efficiënte financiële huishouding wordt gevoerd, waardoor de organisatie kostenbesparende veranderingen niet nodig acht. De commissie vindt deze redenering voorbijgaan aan tegenvallende bezoekersaantallen en mist in de plannen een strategie bij risicovolle producties.

De commissie vindt dat Matangi zich onvoldoende positioneert binnen het veranderde culturele veld. Zij is het eens met de aanvrager dat het kwartet een pioniersrol heeft vervuld als het gaat om het toegankelijk maken van klassiek repertoire voor een publiek dat niet snel in aanraking komt met dit genre. Matangi toont zich in de aanvraag bewust van de concurrentie op het gebied van cross-overproducties tussen verschillende muziekstijlen en andere disciplines, maar weet hier geen toekomstvisie aan te verbinden. Ook vindt de commissie dat de organisatie haar doelgroepen in onvoldoende mate in beeld heeft. Op basis van de beschreven doelgroepen kan de organisatie moeilijk een strategie ontwikkelen die leidt tot behoud van het bestaande publiek en bereik van nieuw publiek. Dit heeft zijn weerslag op de totale publieksbenadering. De commissie acht de doelstelling om nieuw en jong publiek te bereiken daarom weinig realistisch. Zij vindt het positief dat Matangi Quartet de ambitie heeft om de grenzen tussen verschillende doelgroepen te doen vervagen, maar tegelijkertijd vindt zij deze ambitie maar ten dele aannemelijk gemaakt in de plannen.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Zij plaatst het aanbod van Matangi Quartet binnen de klassieke muziek, een genre dat ruim vertegenwoordigd is op de Nederlandse podia. Daarnaast maakt het kwartet cross-overs met andere muziekstijlen. Daarmee behoort het ensemble tot een relatief omvangrijke groep van muziekensembles met een min of meer vergelijkbaar aanbod aan muzikale stijlen en combinaties van repertoire. De commissie vindt dat het Matangi Quartet hierdoor geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Zij overweegt daarbij dat Matangi Quartet is gevestigd in Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod goed vertegenwoordigd is. Verder constateert de commissie dat Matangi in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten dat in andere regio’s en steden is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. Hetzelfde geldt voor de spreiding van uitvoeringen voor de komende periode. De commissie vindt daarom dat Matangi Quartet een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Matangi Quartet niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 103.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000