NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

MARTIN FONDSE MUSIC

INLEIDING

Martin Fondse Music vertegenwoordigt het werk van componist, muzikant en dirigent Martin Fondse. De organisatie is gevestigd in Amsterdam en wordt geleid door Fondse zelf. Ook de projecten worden geïnitieerd door Martin Fondse. Hij is actief op het terrein van jazz, pop, wereldmuziek en hedendaagse klassieke muziek en in zijn werk maakt hij zowel cross-overs tussen deze genres als met andere disciplines zoals theater, literatuur, dans en film. Zijn missie is het overschrijden van grenzen, samenwerken in het (inter)nationale muziekveld en het ondersteunen van projecten met een maatschappelijke impact. Dat doet hij door het initiëren en realiseren van muziekprojecten, het geven van concerten, het uitbrengen van albums, het uitgeven van bladmuziek en het geven van workshops en masterclasses. Fondse is, volgens de aanvrager, een musicus voor wie grenzen niet bestaan. Uiteenlopende genres en stijlen komen samen in zijn werk, dat wordt uitgevoerd door zijn eigen ensembles alsmede door internationale orkesten en solisten.

Voor de periode 2017-2020 heeft Martin Fondse Music diverse activiteiten voorgenomen. Doorlopend zijn er concerten met het Martin Fondse Orchestra waarin nieuw werk wordt gepresenteerd onder de titel ‘Conversations’, een serie duoconcerten vanuit het podium Splendor. Verder wordt er aandacht geschonken aan de voorbereiding, het onderzoek en de uitvoering van multimediatheater waarin de relatie tussen dans en muziek wordt onderzocht in coproductie met dansgezelschap De Stilte. Daarnaast staat een muziektheaterproductie in coproductie met MaxTak op het programma. Tevens staan op de planning een internationale coproductie met de Braziliaanse zanger Lenine in een lopend project getiteld ‘The Bridge’, een jaarlijkse serie muzieklessen op scholen in samenwerking met Musicians without Borders en het Nederlands Blazers Ensemble en een meerjarig ontwikkelingstraject dat moet resulteren in een opera in 2020. Tot slot wordt bekeken welke producties geschikt zijn om in reprise te gaan, zoals die van het Martian Art Ensemble met Remy van Kesteren en Mete Erker.

In de periode 2017-2020 speelt Martin Fondse Music 52 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 142.600 euro.

HISTORIE

Stichting Martin Fondse Music ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Martin Fondse Music beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Zij kent Martin Fondse als een veelzijdig en gedreven musicus, met een flexibele en prettig rebelse inslag. Zijn vakmanschap karakteriseert zich door een eclectische stijl met een fris klankbeeld, waarbij hij inventief gebruik weet te maken van een breed spectrum aan instrumenten. Fondse weet in zijn composities en arrangementen het beste uit musici naar boven te halen. Hij beschikt over een neus voor interessante muzikale ideeën en weet zich te omringen met uitstekende musici. De commissie vindt de concerten in grote bezetting met de Braziliaanse solist Lenine een hoogtepunt in de ontwikkeling van Fondse als bandleider en componist. Ook vindt zij dat deze concerten van een grote zeggingskracht getuigen. Daarnaast schuwt Fondse maatschappelijk relevante thema’s niet. De veelzijdigheid van Fondse heeft volgens de commissie ook een andere kant. Door de breedte van zijn repertoire en veelheid aan toegepaste stijlen komt zijn eigen signatuur niet sterk tot uiting. Dat maakt de oorspronkelijkheid van zijn werk enigszins beperkt.

Ondanks de waardering voor het vakmanschap van Martin Fondse vindt de commissie de aanvraag voor de komende jaren matig. De plannen voor de periode 2017-2020 missen volgens haar een helder uitgewerkte artistieke focus. De commissie leest eerder een opsomming van mogelijkheden dan concrete projectplannen terug in de aanvraag, wat zij opmerkelijk vindt omdat het grotendeels een voortzetting van bestaande activiteiten betreft. Zo constateert zij dat de plannen voor het Martin Fondse Orchestra en voor ‘Conversations’, de duoconcerten vanuit Splendor, in het geheel niet artistiek-inhoudelijk zijn uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de coproducties met De Stilte en MaxTak. Dat de bestaande samenwerking met de Braziliaanse zanger Lenine in ‘The Bridge’ wordt voortgezet, vindt de commissie op zich een interessant gegeven. Zij mist in de aanvraag echter een nadere toelichting op een artistieke ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren. Ook wordt de samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble en Musicians without Borders niet concreet ingevuld. Verder vindt de commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de activiteiten na vier jaar zullen uitmonden in een omvangrijk project als een opera. Tot slot mist de commissie een verband tussen de projecten, het aantal beoogde uitvoeringen en de speelcircuits.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

De commissie constateert dat de solvabiliteit en de liquiditeit van de stichting laag zijn. Martin Fondse Music heeft de afgelopen jaren grotendeels zonder subsidie van het Fonds activiteiten kunnen ontplooien. De stichting heeft geen reserves kunnen opbouwen en de financiële situatie van de stichting is eind 2015 niet solide.

De commissie is niet positief over de voorliggende begroting. Over de gehele linie staan de cijfers voor de periode 2017-2020 niet in verhouding tot de behaalde resultaten van de afgelopen periode. Zo gaat de begroting bijvoorbeeld uit van een forse toename van de eigen inkomsten, maar liggen hier geen plannen aan ten grondslag. Hierdoor is de commissie niet overtuigd van de haalbaarheid van deze toename. Binnen deze eigen inkomsten verwacht de organisatie een afname van de publieksinkomsten, terwijl een forse stijging van het aantal uitvoeringen is voorzien. De commissie vindt dit niet realistisch. Verder constateert de commissie dat de organisatie wil professionaliseren door een zakelijk leider en marketingmedewerker aan te stellen. De commissie ziet echter niet de weerslag hiervan in een strategie om meer publiek te trekken of bijvoorbeeld een visie op het gebied van sponsorwerving. Bovendien leidt het aanstellen van een voltijds marketingmedewerker niet tot hogere, maar tot lagere publieksinkomsten. Hierdoor ziet zij ook hier geen realistische koppeling tussen de begroting en de productionele plannen. Hoewel er in de begroting diverse inkomstenbronnen worden opgevoerd en er daardoor sprake is van enige risicospreiding, worden er volgens de commissie in de aanvraag plannen noch strategieën genoemd die het aannemelijk maken dat deze spreiding realiseerbaar is. Ondanks de opmerking van de aanvrager dat financiële risico’s beperkt worden, constateert de commissie dat van een strategie bij tegenvallers geen sprake is.

Hoewel de aanvrager zijn positie tracht te duiden, vindt de commissie dat hij onvoldoende zicht heeft op de plaats die zijn werk inneemt in het veld. Er worden geen circuits van podia of mogelijke speelplekken genoemd, er wordt geen inzicht gegeven op welke (soort) locatie bepaalde projecten het beste tot uiting komen en de aanvrager reflecteert niet op de verhouding van zijn werk tot dat van andere spelers in het veld die zich bezighouden met cross-overs van stijlen en disciplines. Dat gebrek aan een stevige positionering vertaalt zich volgens de commissie ook naar de wijze waarop hij zijn publiek tracht te bereiken. In het plan worden geen doelgroepen onderscheiden en is er geen sprake van een strategisch marketingplan of een visie daarop. Daarmee zal volgens de aanvrager in 2017 een start worden gemaakt. De commissie stelt dat de muziek van Fondse bij uitstek geschikt is om zeer diverse doelgroepen aan te spreken. Die potentie wordt in de voorliggende plannen onvoldoende benut. De ambitie om de komende jaren een krachtige relatie aan te gaan met een ‘trouw en betrokken publiek’ wordt dan ook niet ondersteund met concrete plannen.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

De activiteiten van Martin Fondse bewegen zich op en over de grensvlakken van jazz en geïmproviseerde muziek, wereldmuziek en hedendaags gecomponeerde muziek. Dergelijke mengvormen zijn beperkt aanwezig op de podia in Nederland. Op basis hiervan vindt de commissie dat het werk van Martin Fondse een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit, maar zij vindt het werk niet uniek.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

De stichting is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder merkt de commissie op dat de aanvrager heeft aangegeven dat alle uitvoeringen vanaf 2017 in de regio Noord zullen plaatsvinden, maar dit wordt niet onderbouwd met concertlocaties of samenwerkingen met podia of festivals in deze regio. De commissie acht het daarom niet aannemelijk dat deze spreidingsvoornemens uitgevoerd worden. De commissie vindt dat er geen bijdrage wordt geleverd aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Martin Fondse Music niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 142.600
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000