NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

LASWERK (DUDA PAIVA COMPANY)

INLEIDING

Stichting Laswerk is gevestigd in de Laswerkplaats Amersfoort. De Laswerkplaats is een professioneel atelier waar (theater)makers kunnen werken aan producties en onderzoek. De stichting heeft ook producerende activiteiten, waaronder de Duda Paiva Company. Dit beeldende theatergezelschap bestaat inmiddels tien jaar met als artistieke spil de Braziliaans-Nederlandse danser en poppenspeler Duda Paiva. Duda Paiva Company maakt beeldend theater in een combinatie van dans en poppenspel en cross-overs met andere disciplines. Zowel op nationaal als internationaal niveau werkt de organisatie samen met andere culturele instellingen, op zoek naar dialoog en kruisbestuiving. De Duda Paiva Company stelt zich ten doel de kwaliteit en het idioom van visueel theater verder te ontwikkelen en de publieke belangstelling voor deze discipline te vergroten. Duda Paiva’s dansachtergrond is van doorslaggevend belang geweest voor de manier waarop hij theater maakt en zijn poppen en objecten tot leven brengt: hij maakt dans met poppen. In deze cross-overtechniek is het fysieke het uitgangspunt. De theatermaker wil met zijn producties moderne dans toegankelijk maken voor ongeoefende kijkers. Hij wil communicatie met het publiek laten ontstaan door met behulp van poppen de afstand te verkleinen tussen kijken en bekeken worden. Voor de producties kiest Duda Paiva onderwerpen die dicht bij zijn eigen belevingswereld liggen. Via de dans en de poppen wil hij de universele actualiteit ervan benadrukken en delen. Terugkerende thema’s zijn: ‘het (on)vermogen om te zien’ en ‘de manier waarop de mensen gezien willen worden’.

Duda Paiva Company maakt in 2017­2020 vier nieuwe producties en produceert één internationaal samenwerkingsproject. In 2017 speelt de groep de jeugdvoorstelling ‘Parade van de Legendes’. Dit is een zogenoemde ‘Cabricus’ (half cabaret, half circus), waarin een aantal mythologische figuren de arena betreedt. Zij confronteren het jonge publiek met hun wonderlijke, soms wrede verhalen. In 2018 volgt ‘Zwijnenmeer’, de eerste grotezaalproductie van Duda Paiva Company in coproductie met het Nederlands Blazers Ensemble. De voorstelling wordt een interpretatie van het beroemde ‘Zwanenmeer’ van Tsjaikovski, waarin vier zwijnen over het toneel dartelen. Zij denken dat zij mooi, elegant en wendbaar zijn. Als plotseling een echte zwaan in hun midden verschijnt, keert het lot en worden de zwijnen geconfronteerd met de harde, vreselijke realiteit van hun eigen natuur. ‘Room 5’ wordt gespeeld in 2019, in samenwerking met Stuffed Puppet Theatre en Nordland Visuel Theatre (Noorwegen). Het stuk is een macaber drama dat zich voltrekt in een psychiatrische inrichting. Het is een voorstelling vol grappige situaties over rollenspel, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen en therapeutische behandelingen. In 2020 speelt de voorstelling ‘Alair Gomes – Symphonie of Erotic Icons’. Het gaat over het werk van Alair Gomes, de omstreden Braziliaanse homoseksuele fotograaf die op 71-jarige leeftijd werd vermoord. Voor 2017-2019 staat ‘Refugee Body’ gepland, een internationaal samenwerkingsprogramma met Korzo, Nordland Visual Theatre (Noorwegen) en Focus Cia de Dança (Brazilië). Het stuk gaat over de manier waarop leden van een inheemse bevolkingsgroep met elkaar omgaan; over hun oude rituelen, spiritualiteit, morele waarden en respect voor elkaar.

In de periode 2017-2020 speelt Duda Paiva Company tachtig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 275.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 15.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 290.000 euro.

HISTORIE

Stichting Laswerk ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Stichting Laswerk beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Blind’, ‘Grieken’ en ‘Break a Legend’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

De recente voorstellingen van poppenspeler Duda Paiva zoals ‘Blind’, ‘Greeks’ en ‘Break a Legend’ getuigen volgens de commissie in hoge mate van vakmanschap. De commissie vindt Duda Paiva een bijzondere en uiterst vaardige poppenmaker en -speler. Hij is in staat om de grenzen tussen de pop en de speler in het midden te laten, niet alleen fysiek maar ook in het spel. Hij maakt op virtuoze wijze poppen en objecten tot 'levende' personages. Kenmerkend voor het werk van Duda Paiva vindt de commissie de organische wijze waarop de maker zijn dansachtergrond combineert met het poppenspel. Zijn ervaringen als danser zet hij in om voorstellingen te maken waarbij de dans en het poppenspel elkaar versterken. Zijn voorstellingen getuigen van veel vakmanschap op beide gebieden. De thematiek die Duda Paiva daarbij kiest, draagt eveneens bij aan de oorspronkelijkheid en aan de specifieke signatuur van het werk. De commissie plaatst wel een kritische kanttekening bij de zeggingskracht van de voorstellingen. De surrealistische wereld die Duda Paiva in zijn voorstellingen laat ontstaan en de publieksparticipatie dragen bij aan het gevoel van beleving bij het publiek. Maar deze ingrediënten staan nog niet garant voor voorstellingen die van begin tot het eind blijven boeien. In bijvoorbeeld ‘Blind’, ‘Greeks’ en ‘Break a Legend’ wordt de spanning in de loop van de voorstellingen minder. In de visie van de commissie gebeurt dit, doordat het verhaal ondergeschikt is aan de vorm. De verhalen missen daardoor een spanningsboog en gelaagdheid die de aandacht van het publiek kunnen vasthouden.

In de plannen voor de komende jaren geeft Duda Paiva inzicht in zijn persoonlijke motieven om de voorstellingen te maken en te spelen. Met de inzet van poppen en objecten worden herkenbare, menselijke emoties uitvergroot en van een magische dimensie voorzien. De commissie vindt dat Duda Paiva met deze motivatie bij de productieplannen, waarin hij zijn verworvenheden als danser/poppenspeler inzet, zijn eigen herkenbare signatuur als performer benadrukt. De commissie mist in de aanvraag echter een bredere ontwikkeling van Duda Paiva als theatermaker. De aanvraag kondigt nieuwe samenwerkingsverbanden aan zoals met het Nederlands Blazers Ensemble en Stuffed Puppet Theatre. Door met deze gezelschappen samen te werken en zo andere disciplines toe te voegen, wil Duda Paiva artistieke uitdagingen aangaan, grenzen verleggen en het eigen idioom verrijken. Die ambities zetten aan tot een ontwikkeling van zijn artistieke handtekening, maar de commissie mist het effect daarvan nog in het artistieke werk. Zij vindt de samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble veelbelovend. Tegelijkertijd constateert zij, dat Duda Paiva in de aanvraag niet reflecteert op de invloed die deze samenwerking over en weer teweeg kan brengen, wat het effect daarvan zal zijn op vooral de signatuur van de maker en op de zeggingskracht van zijn werk. Duda Paiva Company kondigt in die plannen ook een samenwerking aan met een dramaturg, om het gezelschap op nieuwe sporen te zetten en te inspireren. Op zijn beurt zal Duda Paiva de dramaturg vertrouwd maken met de specifieke zeggingskracht van de dans met foamsculpturen. Deze artistieke wisselwerking moet leiden tot een helder werkproces en resultaat voor het publiek. De commissie is positief over deze samenwerking vanwege de verwachte invloed op de spanningsboog en daarmee op de zeggingskracht van de voorstellingen van Duda Paiva Company. De commissie had op dit punt echter wel graag meer uitwerking gezien, zoals de naam van de beoogd dramaturg.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

Duda Paiva Company maakt onderdeel uit van Stichting Laswerk. Met Duda Paiva heeft Stichting Laswerk de Duda Paiva Company opgericht. Naast het werk voor Duda Paiva Company voert Stichting Laswerk projecten uit en doet zij werkzaamheden voor andere makers. Bij de beoordeling van het ondernemerschap vormt deze organisatievorm voor de commissie een belemmering, omdat in de aanvraag niet wordt toegelicht hoe Duda Paiva Company en de andere activiteiten van Stichting Laswerk zich tot elkaar verhouden. Daardoor vindt de commissie de gekozen constructie ondoorzichtig. De aanvraag heeft de commissie er niet van kunnen overtuigen dat er geen conflict van belangen en/of vermenging van financieringsstromen tussen Duda Paiva Company en andere onderdelen van Stichting Laswerk zal optreden.

De ambities die Duda Paiva Company voor de komende jaren formuleert, zijn: artistieke groei, bedrijfsmatige continuïteit en het verwerven van eigen inkomsten. Het valt de commissie op, dat deze ambities zich moeilijk verhouden tot de begroting. Die vertoont vooral een sterke verhoging van de honoraria voor de artistieke en zakelijke leiding en een nieuwe marketingmedewerker. De activiteitenlasten stijgen ook, maar veel minder sterk. De commissie ziet in deze keuzes geen verband met de artistieke groei die in de aanvraag wordt genoemd. Verder moet de verhoging aan de kostenkant van de begroting voornamelijk door de meerjarige subsidie van het Fonds worden gefinancierd; de eigen inkomsten stijgen nauwelijks in de komende periode. De aanvrager zoekt weinig naar meerdere inkomstenbronnen om de begroting op te baseren. De commissie ziet hierin te weinig ambitie op het vlak van ondernemerschap. Zij is op zich positief over het feit dat de aanvrager inzet op een relatief hoog percentage eigen inkomsten. De begroting voor de komende jaren komt echter niet overeen met dit streven. Afgezet tegen voorgaande jaren ziet de commissie dat het aandeel eigen inkomsten de komende jaren juist kleiner zal worden in verhouding met de overheidssubsidies. Ook wil het gezelschap de publieksopkomst per voorstelling laten groeien met 20 procent. Deze groei vertaalt zich echter niet in de bergote publieksinkomsten. Deze dalen eerder dan dat zij stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. De kosten voor de nieuw aan te stellen marketingmedewerker drukken op de begroting, maar de publieksinkomsten die hij of zij zal moeten genereren, stijgen niet ten opzichte van de vorige periode. Dat vindt de commissie geen efficiënte bedrijfsvoering.

Het publieksbereik van de voorstellingen van Duda Paiva Company is groot: de groep trekt een hoog aantal bezoekers per voorstelling. De samenwerking met een professioneel bureau als Frontaal is gunstig voor de verkoop van de voorstellingen. Ook de andere partners hebben grote netwerken die kunnen worden ingezet voor het publieksbereik, maar de beoogde stijging van het publieksbereik met 20 procent wordt in de ogen van de commissie niet gedragen door een overtuigend pakket aan maatregelen. Zo benoemt het gezelschap de doelgroepen in de aanvraag in zeer algemene zin; de verschillende categorieën van doelgroepen vindt de commissie een ongerichte opsomming. Daar komt bij dat de aanvrager in het plan om publiek te benaderen alleen de standaardmiddelen noemt. Het is in de ogen van de commissie geen plan van aanpak dat specifiek gericht is op het werven van meer publiek of nieuw publiek per voorstelling.

PLURIFORMITEIT

De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Het aanbod plaatst de commissie binnen het poppen- en objecttheater. Deze discipline van het theater is beperkt zichtbaar in de Basisinfrastructuur en in het ongesubsidieerde circuit. Daarmee is sprake van onderscheidende activiteiten. De bijdrage die het werk levert aan de pluriformiteit is echter niet uniek; er zijn groepen die vergelijkbaar aanbod maken. De commissie beoordeelt dat het werk van Duda Paiva Company een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als zeer goed.

De instelling is gevestigd in Amersfoort, waar het podiumkunstenaanbod vergeleken met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat Duda Paiva Company in relatie tot andere podiumkunstinstellingen in de afgelopen jaren een hoog aandeel voorstellingen heeft gespeeld op plekken buiten de grote steden. In de komende periode staat de aanvrager een nog iets grotere spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie verwacht dat het gezelschap de beoogde spreiding zal kunnen realiseren. De commissie vindt daarom dat Duda Paiva Company een zeer grote bijdrage levert aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage voor talentontwikkeling niet toe te kennen.

Die gevraagde bijdrage betreft een driestappentraject voor de ontwikkeling van eigen talent op het gebied van de manipulatietechniek van pop en danser. Dit traject is onderdeel van het internationale samenwerkingsproject ‘Refugee Body’. Duda Paiva heeft specifieke expertise op het terrein van dans en poppenspel. In dat opzicht staat de commissie erachter als een dergelijke maker zijn expertise overbrengt op jonge makers. Echter, de aanvraag voor talentontwikkeling betreft geen specifieke activiteiten die los kunnen worden gezien van de reguliere activiteiten van het gezelschap. Zij lopen door de reguliere activiteiten heen, namelijk de productie ‘Refugee Body’. Bovendien heeft Stichting Laswerk de hoogte van de gevraagde bijdrage niet overtuigend onderbouwd.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Laswerk te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 290.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel802.500€ 200.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 275.000
Toegekend bedrag per editie€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000