NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ISH

INLEIDING

Stichting Balls (ISH) is een dansgezelschap in Amsterdam onder artistieke leiding van Marco Gerris. De algemene directie en zakelijke leiding van het gezelschap zijn in handen van Vevi van der Vliet. In de periode 2017 2020 wordt het artistieke team versterkt door dramaturg en muzikaal leider Arnout Lems.

ISH typeert zichzelf als dansgezelschap dat binnen de discipline van urban arts continu verbindingen legt met andere disciplines. De samenwerkingen met partners uit klassieke kunstvormen zorgen naar eigen zeggen voor een eclectische verheffing, doordat beide disciplines samensmelten en elkaar op deze manier kunnen verrijken. ISH is naar eigen zeggen stevig geworteld in de grootstedelijke multiculturele samenleving. Zowel het publiek als het gezelschap kent een grote variatie aan culturen en achtergronden. Om de publieksdiversiteit vast te houden en uit te bouwen, presenteert ISH zichzelf op uiteenlopende plekken, zoals in het theater, in verschillende voorstellingen op maat, shows op evenementen, workshops op scholen, optredens op televisie en op social media.

In de periode 2017-2020 blijft ISH urban arts in verbinding brengen met traditionele kunstvormen, maar legt daarin een nieuw accent door het theater naar de straat te brengen. Er wordt teruggegrepen op de rauwe energie van urban culture door bijvoorbeeld urban sports en freerunning als artistiek uitgangspunt te nemen. Daarnaast zal ISH in verschillende locatievoorstellingen ook letterlijk op straat te zien zijn.

Naast de jaarlijkse producties in het kleine- en grotezaalcircuit, speelt ISH de komende jaren enkele locatievoorstellingen en elk jaar minimaal tien voorstellingen binnen het freestylekader. Deze ruimte wordt door het gezelschap gecreëerd om ad hoc projecten te kunnen realiseren. Het gezelschap streeft er de komende periode naar met meerdere theaters een constructie op te bouwen zoals bij theater de Meervaart, waar ISH op aaneengesloten dagen speelt. De samenwerking met AT Next voor de verkoop van voorstellingen wordt de komende periode voortgezet.

De makers Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi vormen in de periode 2017-2020 met Marco Gerris het makerscollectief dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor alle artistieke output. Het makerscollectief vormt een onderdeel van de activiteiten die ISH realiseert op het gebied van talentontwikkeling. ISH streeft ernaar innovatieve makers en performers te leveren die op zowel artistiek als cultureel ondernemend vlak nieuwe verbindingen kunnen leggen. Marco Gerris zal samen met Arnout Lems optreden als coach voor Bahoran en Baaddi.

Naast het makerscollectief komt talentontwikkeling aan bod in het ISH lab, waarin jaarlijks twee nieuwe makers worden begeleid in het maken van korte stukken. Met Afrovibes werkt ISH samen aan twee talentontwikkelingsprojecten in de vorm van artists-in-residence programma’s of verdiepende masterclasses en mogelijk een internationale coproductie.

In de periode 2017-2020 speelt Stichting Balls honderd voorstellingen per jaar op kleine/middelgrote en grote podia. Het gevraagde subsidiebedrag is 517.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 103.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 621.000 euro.

HISTORIE

ISH ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds twaalf voorstellingen van vijf verschillende producties van ISH bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

Zij kent ISH als een dansgezelschap met een belangwekkende voorbeeld- en brugfunctie binnen het groeiende urban dansaanbod in Nederland. De commissie vindt dat ISH zijn voorgenomen artistieke koers in de afgelopen periode op een overtuigende en consequente manier heeft voortgezet. Zij is van mening dat het werk van ISH getuigt van een oorspronkelijke artistieke visie. Dat blijkt onder meer blijkt uit de bijzondere verbindingen die het legt tussen urban arts en traditionele kunstvormen. De bevlogen en oprechte nieuwsgierigheid waarmee het deze artistieke verbindingen en invalshoeken onderzoekt, heeft naar mening van de commissie geresulteerd in een toegenomen gelaagdheid van de voorstellingen, waardoor de zeggingskracht van het werk beduidend is gegroeid.

De commissie constateert dat ISH in Nederland het enige gezelschap is dat op structurele basis voorstellingen creëert voor de grote zaal, geïnitieerd vanuit de urban arts. De verbindingen die het gezelschap in deze producties aangaat met andere kunstvormen, maken volgens haar het werk op meerdere niveaus toegankelijk, waardoor een groot en breed publiek wordt aangesproken. De commissie spreekt zich in dat verband in het bijzonder positief uit over de grotezaalproductie ‘Narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast’ in samenwerking met Het Nationale Ballet, waarin volgens haar sprake is van een krachtige balans tussen urban dans en klassiek ballet.

De commissie is van mening dat de plannen voor de periode 2017-2020 getuigen van een mooie en oorspronkelijke artistieke visie op het gebied van urban dans. Zij constateert dat ISH vanuit een vernieuwde visie urban arts in verbinding wil brengen met traditionele kunstvormen. Door de straat te benaderen vanuit een theaterperspectief legt het gezelschap een nieuw accent dat de commissie mooi vindt weergegeven in de evenwichtige en heldere artistieke samenhang van de verschillende activiteiten. ISH gaat hierin uit van de urban cultuur, waardoor het gezelschap dicht bij zijn roots blijft en binding houdt met het urbangeoriënteerde publiek dat het in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De ambitie om niet alleen het theater, maar ook de ruimte buiten het theater op te zoeken sluit naar mening van de commissie op geloofwaardige wijze aan bij de wens om een publiek te bedienen uit alle lagen van de bevolking. Daarbij worden er interessante samenwerkingspartners genoemd die volgens haar passend zijn bij de artistieke visie van het gezelschap.

Uit het plan spreekt volgens de commissie de artistieke urgentie om te blijven verrassen en inspireren. Zo is zij positief over het feit dat de makers Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi naast artistiek leider Marco Gerris een plaats krijgen binnen het artistieke team. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van het artistieke team en verwacht dat de drie makers een inspiratiebron voor elkaar kunnen zijn. Ook het aanstellen van muzikaal leider en dramaturg Arnout Lems, om muzikale verbreding en verdieping te geven aan de voorstellingen, vindt de commissie een positieve ontwikkeling die een impuls kan geven aan de zeggingskracht van het werk.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

Zij is van mening dat ISH de afgelopen jaren een stabiele en goede financiële gezondheid heeft laten zien. De commissie noemt de ambities op het gebied van eigen inkomsten in de aanvraag op een aannemelijke manier onderbouwd. De eigen inkomstennorm voor de periode 2017-2020 ligt met 42 procent in lijn met de behaalde eigen inkomsten in de afgelopen periode. Zij noemt de begrote stijging van de publieksinkomsten aannemelijk, aangezien deze logisch voortkomt uit de ambitie om jaarlijks meer voorstellingen in de grote zaal te gaan spelen. Op grond van de behaalde prestaties in de afgelopen jaren noemt de commissie dit streven haalbaar.

De commissie heeft waardering voor de ambitie van ISH om inkomsten te genereren uit diverse activiteiten en presentatievormen binnen verschillende circuits. Zij noemt de plannen op dit gebied passend bij de aard van de organisatie en is van mening dat deze naadloos samenvallen met de artistieke plannen van het gezelschap. Zij vindt het daarbij positief dat ISH streeft naar een goede verhouding tussen activiteiten die geld kosten en geld opleveren. Dit geeft volgens de commissie blijk van een mooie balans tussen ambitie en risico. De commissie heeft er vertrouwen in dat ISH zijn voorstellingen ook in de komende jaren succesvol zal weten af te zetten binnen de verschillende circuits. Het gezelschap heeft volgens haar inmiddels een sterk netwerk weten op te bouwen van diverse samenwerkingspartners, waarmee het op effectieve wijze het urban- en het traditionele podiumkunstencircuit met elkaar weet te verbinden. Met dit gevarieerde palet aan samenwerkingspartners streeft het gezelschap volgens de commissie naar een realistische diversificatie en spreiding van verschillende inkomstenbronnen.

ISH heeft naar mening van de commissie een goed besef van zijn verschillende publieksgroepen. Dat blijkt uit de verschillende soorten producties en activiteiten die het gezelschap initieert. De artistieke samenhang tussen de activiteiten maakt volgens de commissie dat publiekgroepen voor een langere periode aan het gezelschap worden verbonden en dat zowel oude als nieuwe doelgroepen op een passende manier worden aangesproken. De commissie heeft daarnaast waardering voor de slimme manier waarop ISH zijn imago als jong en urban gezelschap inzet om het urban publiek kennis te laten maken met andere kunstvormen en tegelijkertijd het urban werk introduceert bij het publiek van de samenwerkingspartners.

De commissie stelt dat de beschreven marketingmiddelen passend zijn bij het werk en de doelgroepen van ISH. De wens van het gezelschap om zich op zoveel mogelijk verschillende manieren en plaatsen te laten zien en de wijze waarop het dit vertaalt naar de diverse marketingmiddelen, getuigt volgens haar van een ambitieuze houding.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod als zeer goed.

Zij stelt dat het gezelschap opereert binnen de urban-dans. De commissie constateert dat dit genre de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt binnen de Nederlandse dans. Zij is stelt vast dat dit aanbod weliswaar is toegenomen, maar dat ISH het enige dansgezelschap is dat op structurele basis urban dansproducties maakt voor de grote zaal. Daarnaast maken de samenwerkingen die ISH initieert met andere podiumkunstdisciplines en de artistieke cross-overs waarin deze samenwerkingen resulteren, dat het werk van ISH een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

ISH is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat ISH in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in Amsterdam. Tevens is het aantal voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat ISH een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de gevraagde bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

De commissie is van mening dat dansgezelschap ISH in het verleden ruime ervaring heeft opgedaan in het ondersteunen en stimuleren van nieuwe talentvolle makers. Het plan onderbouwt volgens haar op een heldere manier waarom ISH ervoor heeft gekozen om Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi op te nemen in hun makerscollectief en wat hun rol zal zijn binnen de activiteiten het gezelschap. Daarnaast is zij van mening dat de makers binnen het ISH lab, een tweede pijler binnen de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, zullen worden ondersteund door een ervaren en vertrouwenwekkend team bestaande uit Dunya Khayame, Abel Nienhuis en Peggy Olislaegers. De derde pijler, waarin met Afrovibes wordt gewerkt aan internationale samenwerkingsverbanden, noemt de commissie echter minder concreet uitgewerkt.

Al met al noemt de commissie het positief dat ISH blijft investeren in de ontwikkeling van jonge makers. Het gezelschap speelt volgens haar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de urban arts in Nederland en de aanwas van nieuwe makers in het genre. De verschillende activiteiten vindt ze duidelijk te onderscheiden van de reguliere activiteiten en vinden volgens haar op een geloofwaardige manier aansluiting bij de ambities van ISH. De commissie merkt tot slot op dat er geen aparte cijfermatige onderbouwing voor de gevraagde bijdrage is toegevoegd. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 87.130 euro.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van ISH te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 621.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel554.100€ 225.500
Circuit groot356.200€ 217.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 87.130
Totaal per editie€ 633.797
Toegekend bedrag per editie€ 633.797

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000