NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

HET INTERNATIONAAL DANSTHEATER

INLEIDING

Sinds zijn oprichting in 1961 presenteert het Internationaal Danstheater naar eigen zeggen bijzondere dansvoorstellingen met livemuziek, geïnspireerd door en gebaseerd op tradities, rituelen en dansculturen van alle continenten. Vanaf 2011 is het Internationaal Danstheater op artistiek-inhoudelijk en organisatorisch gebied ingrijpend gereorganiseerd, waarbij de oude gezelschapsstructuur is afgebroken en een nieuwe infrastructuur is opgebouwd. In de periode vanaf 2013 is het gezelschap blijven produceren zonder structurele subsidies van Rijk en gemeente Amsterdam. De directie wordt gevoerd door Sophie Lambo (directeur) en Jan Linkens (artistiek intendant).

Naar eigen zeggen onderscheidt het Internationaal Danstheater zich met zijn artistieke concept van andere dansgezelschappen in zowel genre, presentatievorm als publieksbereik. Het gezelschap wil voorstellingen maken over thema’s die in een cultureel diverse samenleving de gemoederen beroeren en wil zo een bijdrage leveren aan samenhang en onderling begrip. Het gezelschap vindt het belangrijk dat het werk zowel artistieke waarde als maatschappelijke impact heeft en dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een dansrepertoire waarin de Nederlandse bevolking zich herkent. Danstradities van vaak eeuwenoude culturen vormen de inspiratiebron voor innovatieve dansproducties met livemuziek. Door hun aard, thematiek en invulling trekken de voorstellingen bewust een breed en divers publiek, aldus het Internationaal Danstheater.

In de periode 2017-2020 zet het gezelschap in op consolidatie van het aantal bezoekers en voorstellingen dat in de afgelopen jaren is gerealiseerd. Tegelijkertijd streeft het naar artistiek-inhoudelijke verdieping en verdere ontwikkeling door nieuwe choreografen en dansers met diverse etnische achtergronden aan te trekken. Daarbij gaat het om makers met een aansprekende staat van dienst in de moderne dans die affiniteit hebben met het werken vanuit danstradities, zoals Lloyd Marengo, Neel Verdoorn, Annabelle Lopez Ochoa, Corneliu Ganea, Marguerite Donlon en Ederson Rodrigues Xavier. Daarnaast werkt het Internationaal Danstheater met solisten en ensembles die vanwege hun achtergrond zijn gespecialiseerd in de thematiek van de producties. Daarbij gaat het onder meer om Micha Molthoff, Izaline Calister en het Göksel Yilmaz Ensemble.

De producties van het Internationaal Danstheater worden in eigen beheer geproduceerd en verkocht. Coproducenten voor de komende jaren zijn onder meer Dancing on the Edge, ITs Festival en Holland Dance Festival. Voor de verkoop van het aanbod voor de jeugd wordt samengewerkt met Frontaal Theaterbureau. Bij de ontwikkeling van nieuwe werk betrekt het Internationaal Danstheater ook beginnende choreografen die zich succesvol hebben weten te manifesteren binnen InsiDe-Out, het talentontwikkelingsprogramma van het gezelschap. Met dit programma biedt het gezelschap de komende jaren behalve ruimte voor de eigen dansers ook ruimte voor choreografen van buitenaf om hun choreografietalent te ontwikkelen.

In de periode 2017-2020 speelt het Internationaal Danstheater honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 527.500 euro.

HISTORIE

Het Internationaal Danstheater ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van het Fonds Podiumkunsten.

Er is door het Internationaal Danstheater onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Silent Songs’, ‘Boma’, ‘Si-Lin’ en ‘Crazy Blues’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

De commissie constateert dat het Internationaal Danstheater in de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft gestreefd naar de ontwikkeling van een nieuwe artistieke koers. Zij stelt evenwel vast dat het hierin slechts ten dele is geslaagd. Afgezien van het vakkundig gemaakte werk van choreografe Neel Verdoorn, zijn de voorstellingen van het Internationaal Danstheater wisselend van niveau. Hoewel doorgaans sprake is van professioneel uitgevoerde en goed vormgegeven producties, noemt de commissie vooral de uitwerking van de gekozen thematiek weinig interessant. De meeste voorstellingen kenmerken zich naar haar mening door een nogal voorspelbare en oppervlakkige invulling van een vast voorstellingsformat, waarbij een internationaal bekende muziek- en dansstijl uit een specifieke cultuur of traditie het uitgangspunt vormt. Hierdoor ontbeert een belangrijk deel van het werk zeggingskracht, aldus de commissie.

Het beleidsplan van het Internationaal Danstheater voor de periode 2017-2020 gaat volgens de commissie voort op de weg die het gezelschap enige jaren geleden is ingeslagen. Zij noemt het positief dat Jan Linkens zich de komende jaren zal concentreren op zijn rol als artistiek intendant en dat het gezelschap ruimte wil bieden aan nieuwe choreografen. Op basis van de namen die het gezelschap in het plan noemt, stelt de commissie evenwel vast dat deze groep nieuwe choreografen onevenwichtig is samengesteld, vooral op het gebied van vakmanschap en ervaring. Ook mist zij een overtuigende onderbouwing voor de gemaakte keuzes, waardoor het niet duidelijk is hoe deze makers zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de artistieke signatuur van het gezelschap.

De commissie vindt het positief dat het Internationaal Danstheater wil aansluiten bij de multiculturele samenleving van Nederland door eigentijdse voorstellingen uit te brengen met wereldculturen als bron van inspiratie. Over de uitwerking is de commissie minder positief. De in de aanvraag genoemde producties sluiten hierop aan door hun gebruik van dansstijlen en genres zoals tango, Afrikaanse dans, streetdance en dansen uit de volkscultuur van Curaçao. Omdat de plannen niet ingaan op de inhoudelijke thema’s die het Internationaal Danstheater wil behandelen, is de commissie er niet van overtuigd dat het werk voldoende gelaagdheid zal vertonen. Dit is des te meer een gemis omdat het gezelschap in de aanvraag zelf aangeeft dat zijn producties naast een artistieke waarde ook een maatschappelijke impact hebben. Dat de producties het publiek zullen confronteren met zijn eigen belevingswereld. Door de geringe focus op de (historische) sociale context van de te gebruiken inspiratiebronnen, blijft volgens de commissie eveneens onderbelicht waar voor het Internationaal Danstheater zélf de essentie ligt in de vertaling van traditie naar actualiteit. Hierdoor bieden de plannen haar onvoldoende aanknopingspunten om er vertrouwen in de hebben dat het werk in de komende jaren zal winnen aan zeggingskracht.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Hoewel het Internationaal Danstheater in de afgelopen periode geen meerjarige subsidie heeft ontvangen van het Fonds Podiumkunsten of de gemeente Amsterdam, is de instelling in financieel opzicht gezond. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat het gezelschap in 2013 na de beëindiging van zijn structurele subsidie heeft kunnen blijven produceren met behulp van frictiegelden en inkomsten uit de verkoop van de eigen Doelenzaal in Amsterdam. De commissie mist hier evenwel een reflectie op.

Uit de plannen blijkt volgens de commissie dat het Internationaal Danstheater ernaar streeft in de komende periode de huidige begroting te consolideren. De financiële basis bestaat vanaf 2017 voor een belangrijk deel uit inkomsten uit publieke middelen van 787.500 euro, waarbij het gezelschap, behalve op een structurele ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten, rekent op een gemeentelijke subsidie van 260.000 euro per jaar. De commissie is evenwel niet op voorhand overtuigd van de haalbaarheid hiervan, aangezien het Internationaal Danstheater in het verleden geen directe subsidierelatie heeft gekend met vestigingsplaats Amsterdam.

De commissie vindt het positief dat het nieuwe profiel van het Internationaal Danstheater wordt ingezet om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. De geraamde inkomstenstijging uit sponsoring en bijdragen van particulieren noemt zij evenwel hoog. Hoewel de plannen ingaan op het beleid dat het gezelschap hierbij voor ogen heeft, is er volgens de commissie geen sprake van een aannemelijke onderbouwing. De ontwikkeling van de publieksinkomsten sluit aan op de cijfers uit de afgelopen drie jaar en mag volgens de commissie om die reden als haalbaar worden verondersteld. Het Internationaal Danstheater heeft in de loop der jaren een omvangrijk speelcircuit opgebouwd, waar het zijn laagdrempelige voorstellingen met succes weet af te zetten. Hoewel het Internationaal Danstheater in de aanvraag geen strategie bij tegenvallers formuleert, is het volgens de commissie aannemelijk dat het gezelschap in staat zal zijn om deze op te vangen, aangezien de verkoop van de voorstellingen in de laatste jaren geen opvallende fluctuaties heeft laten zien.

De commissie constateert dat het Internationaal Danstheater in de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet op het gebied van publieksbenadering. Uit de plannen spreekt een goed besef van de samenstelling en leeftijdsopbouw van de diverse publieksgroepen. De commissie merkt daarbij op dat zij er niet van overtuigd is dat de aard van het te ontwikkelen werk zal aansluiten op het beoogde bereik van vooral cultureel diverse publieksgroepen, aangezien het Internationaal Danstheater geen uitgewerkte visie presenteert om deze te bereiken. Hoewel de in de aanvraag genoemde samenwerkingspartners en coproducenten aansluiten bij de cultureel diverse speerpunten die de aanvraag formuleert, is de commissie van mening dat het gezelschap deze nog onvoldoende heeft weten te vertalen naar zijn positionering in het dansveld. De publieksbenadering die het Internationaal Danstheater voorstaat, is volgens de commissie weinig origineel en bedient zich van een inzet van marketing- en publiciteitsmiddelen die vandaag de dag ‘geëigend’ genoemd kan worden. Het gezelschap wil zichzelf als ‘merk’ in de markt zetten, maar slaagt er daarbij naar de mening van de commissie onvoldoende in om de diversiteit aan activiteiten als een geheel te presenteren. Ook meent de commissie dat het gezelschap op het gebied van communicatie nog de nodige stappen moet zetten waar het gaat om de te bereiken jongere, cultureel diverse publieksgroepen. Dat dit zal lukken, vindt zij op basis van de plannen niet aannemelijk.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Hoewel het gezelschap zijn voorstellingen baseert op dans van alle continenten en met livemuziek werkt, is de commissie van mening dat het werk in zijn verschijningsvorm in te delen valt binnen het genre academisch-moderne dans. Vergelijkbaar aanbod is ruimschoots vertegenwoordigd binnen het gesubsidieerde en commerciële dansaanbod in Nederland. Om die reden levert het werk van het Internationaal Danstheater geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Het Internationaal Danstheater is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat dit gezelschap in de periode 2013-2015, in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen, niet alleen een hoog aandeel voorstellingen in de grote steden van de Randstad heeft gespeeld, maar ook in andere steden en regio’s. De plannen voor de komende periode sluiten hier goed op aan. De commissie vindt dat het Internationaal Danstheater een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van het Internationaal Danstheater niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 527.500
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000