NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

GOLDEN PALACE

INLEIDING

Golden Palace maakt sinds 1998 onder de artistieke leiding van Ingrid Kuijpers bewegingstheater vanuit standplaats Amsterdam.

De voorstellingen van het gezelschap worden gekenmerkt door een toegankelijke fysieke speelstijl, vaak met gebruik van zang en muziek. Golden Palace wil met zijn voorstellingen een breed publiek bereiken en bewegen. Daarom kiest het voor herkenbare, actuele thema’s. De verschillende producties gaan over mensen die de wereld willen veranderen; over mensen die willen investeren, maar die worden ingehaald door dingen die niemand had verwacht. Mensen die hard vechten, maar continu onderuitgaan. Golden Palace probeert de toeschouwer over te halen tot mededogen, tot meer ontvankelijk zijn, tot minder oordelen en meer sociaal gevoel. Elke voorstelling eindigt met een opening naar de toekomst, want theater moet hoop geven. Dat is voor de makers een voorwaarde voor het in gang zetten van verandering. Met de speelstijl die Golden Palace in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wil het gezelschap zichtbaar en voelbaar maken dat het lichaam kan uitdrukken wat de geest verborgen probeert te houden. Het is alsof de toeschouwer iets ziet wat hij of zij eigenlijk niet had mogen zien: een fysieke vertaling van de strijd tussen drift en controle, tussen lichaam en geest. Daarbij heeft de groep in de afgelopen jaren een documentaire stijl ontwikkeld, waarbij de makers het publiek direct aanspreken. Vooral jonge mensen voelen zich aangesproken door de herkenbare thematiek én door het open karakter van de voorstellingen. In de komende periode wil Golden Palace deze open relatie met het publiek verder onderzoeken.

In 2017-2020 brengt Golden Palace onder meer vier reisvoorstellingen uit voor de kleine en middelgrote zaal en twee locatievoorstellingen voor de zomerfestivals. Twee voorstellingen uit de vorige periode gaan in reprise. Daarnaast neemt Golden Palace het initiatief tot een jaarlijks festival voor fysiek theater. 'Shop till you drop (dead)' (2017) wordt een theatervoorstelling over economie als nieuwe religie, over consumptie als antwoord op innerlijke leegte. Het is een coproductie met theatergezelschap Keesen & Co. Voor de reisvoorstelling in 2018, 'Primal Scream/Oerschreeuw', laten de makers zich inspireren door het moederschap. Het wordt een voorstelling over baren en geboren worden, “over de pijnlijke tegenstelling tussen neurotische controledwang en de onbevattelijke oerchaos van een geboorte”. Voor deze productie zoekt Golden Palace samenwerking met buitenlandse gezelschappen op het terrein van visueel theater. De derde reisvoorstelling, 'Panic Room', staat gepland voor 2019 en zal gaan over de schijnbare veiligheid van de indoorbunker, waarin alles bij het oude wordt gelaten om het nieuwe te weren. Een voorstelling dus over de angst voor verandering, over verliezen wat je hebt, over schijnveiligheid in een veranderende wereld.

In 2018 brengt Golden Palace de locatievoorstelling 'Time off' uit met als thema ‘dwangmatige recreatie’. In 2020 speelt de groep 'Nestblijvers', een locatievoorstelling over mensen die het ouderlijk huis nooit hebben verlaten. De voorstelling 'Sexbom' wordt in 2017 hernomen. De voorstelling 'Death by Powerpoint' wordt in de gehele periode als een event in een speelreeks van twee à drie weken op locatie uitgebracht.

In de periode 2017-2020 speelt Golden Palace zestig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 225.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 30.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 255.000 euro.

HISTORIE

Golden Palace ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds vier voorstellingen van twee verschillende producties van Golden Palace bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

In de voorstellingen die dit theatergezelschap de afgelopen jaren heeft gebracht, zijn de handtekening van regisseur Ingrid Kuijpers en de missie van Golden Palace goed zichtbaar. De commissie herkent vooral in de spelregie het vakmanschap van de maakster. De fysieke speelstijl is daarbij kenmerkend, naast het vaak licht absurdistische karakter van de voorstellingen die royaal gelardeerd zijn met humor. De voorstellingen getuigen volgens de commissie van een sterk gevoel voor timing. De prestaties van de acteurs, van wie een deel betrekkelijk onervaren is, liggen doorgaans op een hoog niveau. De personages zijn veelal uitvergrote archetypische figuren waarmee het publiek zich kan identificeren, maar waartegen het zich ook kan afzetten. Op lichte en toegankelijke wijze worden de mens en zijn strubbelingen onder een vergrootglas gelegd. De commissie is positief over de actuele, sociaal getinte thema’s die Golden Palace kiest voor zijn producties. De groep balanceert tussen een maatschappijkritische en persiflerende houding ten aanzien van het menselijk gedrag. Daarmee brengt het gezelschap voorstellingen met veel zeggingskracht. Een kanttekening plaatst de commissie bij de dramaturgische opbouw van de voorstellingen. Het gaat vaak om een reeks losse scenes, waarbij de inhoud weinig ontwikkeling vertoont. Dit geldt voor bijvoorbeeld de voorstellingen ‘Death by Powerpoint’ en ‘Restaurant Amore’, die de commissie enigszins voorspelbaar en oppervlakkig vond. De commissie mist hier een diepere laag. Daardoor winnen naar haar mening de lichtheid en de toegankelijkheid het van een eigenzinnige visie op het onderwerp.
De commissie is overwegend positief over de plannen voor de komende jaren. In die plannen kondigt Golden Palace aan de nieuwe vormen van de afgelopen jaren, zoals de documentaire stijl (zonder vierde wand), voort te zetten. De commissie vindt dat het toepassen van deze stijl een toegevoegde waarde kan vormen voor de signatuur en de zeggingskracht van het werk van Golden Palace. Hier liggen mogelijkheden voor verdieping van het werk van de groep. Wel vindt de commissie dat de documentaire stijl niet altijd even duidelijk herkenbaar is in de uitwerking van de plannen voor toekomstige projecten. De thema’s die Golden Palace heeft gekozen voor de voorstellingen voor de komende jaren zijn uiteenlopend: van groepsgedrag in vakantietijd tot de angst voor verandering. De commissie vindt de thema’s over het algemeen aansprekend; zij vormen een goede voedingsbodem voor voorstellingen waarin de mens op ironische, luchtige en treffende wijze een spiegel wordt voorgehouden. De commissie vindt dat de makers hun plannen voor de voorstellingen summier hebben uitgewerkt. Bovendien ontbreekt daarin een artistieke motivatie van de partnerkeuzes en het werken met vrijwilligers. De commissie ziet de beschrijving van de plannen als een voortzetting van de keuze voor voorstellingen waarin toegankelijke, actuele thema´s worden aangesneden. Het plan voor de voorstelling ´Oerschreeuw´ spreekt de commissie aan. Het thema ‘moederschap’ vindt de commissie goed gemotiveerd en een sterke keuze voor een fysieke voorstelling die een diepere emotionele betekenis kan hebben voor veel verschillende mensen: iedereen heeft tenslotte een persoonlijk beeld van het moederschap. In andere projectplannen ziet de commissie in mindere mate een scherpe eigen visie op de thema´s voorbijkomen. Zo laat in haar visie het plan voor ‘Shop till you drop´ een weinig verrassende en erg beperkte invalshoek op het thema ‘materialisme’ zien.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

De organisatie van Golden Palace heeft veel ervaring in het maken en spelen van voorstellingen in het kleine en middencircuit. Niettemin heeft de groep in de afgelopen jaren te maken gehad met sterke schommelingen in de aantallen voorstellingen. Ook de financiële positie is de afgelopen jaren zorgelijk geweest. In 2015 vertoont deze positie weer gezonde waarden.

De plannen voor de komende jaren laten een lichte stijging zien van het aantal voorstellingen ten opzichte van 2013-2015. De commissie ziet die stijging met vertrouwen tegemoet, omdat de groep Theaterzaken Via Rudolphi als partner heeft voor de verkoop en de marketing én omdat Golden Palace succesvolle voorstellingen herneemt. De begroting voor 2017-2020 sluit goed aan bij het beoogde activiteitenniveau. De commissie plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de ontwikkeling van de eigen inkomsten van Golden Palace. Deze worden geacht gematigd te stijgen, maar de commissie vindt niet alle onderdelen even sterk uitgewerkt. Zo bevat de post ‘Private fondsen’ een sterke stijging, die in de aanvraag wordt onderbouwd vanuit de maatschappelijke aspecten van de toekomstige activiteiten. De commissie vindt deze onderbouwing niet stevig, omdat Golden Palace al een aantal jaren sociaal-maatschappelijke aspecten in zijn voorstellingen verwerkt en dat dus niet nieuw is voor het gezelschap. Verder vindt de commissie de beoogde stijging van de publieksinkomsten niet overtuigend toegelicht. In de aanvraag gaat Golden Palace uit van een hogere bijdrage van de theaters per voorstelling, maar in de aanvraag geeft de groep tevens aan dat het moeilijk is om betere prijsafspraken te maken. In het plan lichten de makers ook niet verder toe hoe zij die hogere bijdrages zullen verkrijgen. Daardoor is de commissie er niet op voorhand van overtuigd dat Golden Palace meer publieksinkomsten kan realiseren. Zij ziet daarnaast de beoogde stijging van de gemeentelijke subsidie als een risico. Het is in haar ogen niet direct aannemelijk dat de gemeente de aanvraag voor dit fors gestegen subsidiebedrag in zijn geheel zal honoreren. Dat de groep op locatie gaat spelen en daarmee het bereik kan uitbreiden, vindt de commissie een interessante ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het organiseren van initiatieven als een festival voor fysiek theater en een event dat langere tijd op een locatie zal staan. Wel mist de commissie in de aanvraag een reflectie over de specifieke kansen en bedreigingen van het spelen op locatie.

Over het publieksbereik geeft Golden Palace in de aanvraag een heldere en openhartige reflectie. De groep erkent dat publieksaantallen sterk fluctueren, wat in contrast staat met het actuele en toegankelijke karakter van de voorstellingen. Om dat probleem het hoofd te bieden, ontwikkelt het theatergezelschap een ruim pakket aan maatregelen op maat dat met professionele ondersteuning wordt uitgevoerd. Golden Palace zet daarbij het themagericht werken in. Uit de aanpak blijkt dat de groep alle mogelijke middelen inzet om het publieksbereik te optimaliseren. De commissie heeft vertrouwen in deze aanpak. Golden Palace neemt het initiatief om jongeren te bereiken. De commissie waardeert dit, maar vindt dat de makers in hun plan te weinig uitwerken hoe zij dit willen realiseren. Om deze lastig te bereiken doelgroep te interesseren voor het werk van Golden Palace is een gedegen plan van aanpak vereist. Dat ontbreekt in de aanvraag.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Het aanbod plaatst de commissie binnen het bewegingstheater. Binnen het totaal van gesubsidieerde gezelschappen, vrije producenten en de Basisinfrastructuur vormt het bewegingstheater een beperkt deel van het aanbod. Binnen dat aanbod is de bijdrage van Golden Palace echter niet uniek, vindt de commissie. Zij oordeelt dat het werk van Golden Palace een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Golden Palace is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het aandeel voorstellingen dat Golden Palace in de periode 2013-2015 in andere steden en regio’s heeft gespeeld hoog is vergeleken met andere podiumkunstinstellingen. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Golden Palace een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

De bijdrage voor talentontwikkeling is aangevraagd voor de doorstroming van jonge makers van fysiek theater. De groep werkt samen met Schweigman&, Jakop Ahlbom en Alles voor de Kunsten. Jonge talentvolle makers die zich specialiseren in fysiek theater kunnen bij het gezamenlijke platform een aanvraag indienen voor een onderzoekstraject. Op basis van de resultaten van deze trajecten zal Golden Palace zich verbinden aan één of twee makers. De commissie vindt dat de activiteiten die in de aanvraag worden beschreven te weinig direct verbonden zijn aan het artistieke werk en de bedrijfsmatige opzet van Golden Palace. De selectie van makers vindt in eerste instantie plaats buiten de eigen organisatie (via een platform in samenwerking met Pels, Schweigman& en Alles voor de Kunsten). Bij de genoemde samenwerkingspartners (Pels en Schweigman&) heeft de commissie er meer vertrouwen in dat de aanpak van talentontwikkeling nauwer verbonden zal zijn met de artistieke kern van het gezelschap zelf. Bovendien vindt de commissie dat Golden Palace ruime en overtuigende ervaring heeft met het opleiden van performers/bewegers/acteurs, maar niet met het ontwikkelen van talent van zelfstandige makers.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Golden Palace te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 255.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel602.500€ 150.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 225.000
Toegekend bedrag per editie€ 225.000

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000