NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

GEORGE & ERAN PRODUCTIES

INLEIDING

George & Eran Producties is een nieuw theatergezelschap, waarvan George Elias Tobal en Eran Ben-Michaël het hart vormen. De komende jaren werkt het gezelschap vanuit huistheater de Meervaart in Amsterdam. Het vertrekpunt van George & Eran Producties is een citaat van Tofik Dibi: “Als je je niet in de ander herkent, dan trek je je eigen bestaan in twijfel.” Het gezelschap wil met zijn voorstellingen grip proberen te krijgen op brandende kwesties en gebeurtenissen die zich binnen en buiten de grenzen van de buurt, de stad of het land afspelen door ze een menselijk gezicht te geven. Het gezelschap wil in aard en werk een veranderend Nederland weerspiegelen, waarin een culturele en maatschappelijke diversiteit vanzelfsprekend is en waarmee een doelgroep kan worden bereikt waarvan de wereld nu te weinig in de podiumkunsten zichtbaar is. George & Eran Producties vertaalt deze missie in voorstellingen waarvan zij de teksten zelf hebben geschreven en die maatschappelijk geëngageerd, persoonlijk en humorvol zijn. De theatermakers hanteren daarbij een vorm waarin toneel en stand-up op een organische wijze bij elkaar komen.

Het gezelschap heeft voor 2017-2020 verschillende producties op het programma staan. In 2017 wordt gestart met de theatertournee van 'De vlucht van een granaatappel', een productie van Theater Rast die in 2015 op Oerol in première ging.

In 2017 wordt ook het 'Actualiteit-project' gemaakt en op locatie gespeeld. Uitgangspunt is de actualiteit die op dat moment speelt in en rondom Amsterdam (Nieuw-West). Samen met de Toneelmakerij wordt 'Woestijn Jasmijntjes' geproduceerd, een sprookje over een vader en een zoon die op de vlucht zijn. In 2018 staat de theatertournee van 'George & Eran lossen de Wereldvrede op! Deel III: De Finale' op het programma.

Met De Verlichting en regisseur Floris van Delft wordt de productie 'De relatieve waarde van een mensenleven' gemaakt: een voorstelling over de behoefte om erkend te worden in ons verdriet om de dood van onze naasten. 'Kinderen van Aleppo' wordt een persoonlijke monoloog waarin George Elias Tobal samen met een muzikant het verhaal van een vreedzame vrijheidsstrijder vertelt. In samenwerking met een researcher en Stichting Universitair Asiel Fonds zullen waargebeurde verhalen verzameld worden en door George Elias Tobal onder begeleiding van Eric de Vroedt tot een tekst worden bewerkt. In 'Over Vaders en Zonen (en Dochters)' reconstrueren theatermakers en goede vrienden Meral Polat en Eran Ben-Michaël samen met hun vaders de geschiedenis van hun levens. 'Het wonderlijke leven van een openlijke lafaard' is een voorstelling voor festival de Parade in 2019: een tragikomisch portret van het eeuwige slachtoffer als symbool van onze tijd. Samen met De Verlichting, De Hollanders en Firma MES worden rondom één thema vier theatrale missen gemaakt, die aan het begin van ieder kwartaal telkens om 12 uur in een andere stad gespeeld worden. 'De eerste keer' is een productie over het ongemerkt verschuiven van onze morele grenzen; een persoonlijke voorstelling van drie actrices uit verschillende werelddelen, die vertellen over het sleutelmoment van hun leven.

'Eat-This' wordt een jeugdtheaterproject over de betekenis van voedsel in onze maatschappij. Voor dit project werkt George & Eran Producties samen met de Toneelmakerij, de Meervaart en DEGASTEN. In 'De vier seizoenen' maakt George & Eran Producties samen met Wende Snijders vier voorstellingen vanuit het thema rituelen. In deze voorstellingen zullen muziek, tekst, spel en muzikaliteit versmelten tot een persoonlijk relaas van drie podiumkunstenaars.

In de periode 2017-2020 speelt George & Eran Producties 91 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 118.750 euro.

HISTORIE

George & Eran Producties ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door George & Eran Producties beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen 'George & Eran lossen de wereldvrede op', 'George & Eran lossen de wereldvrede op, deel II', 'Who's afraid of Romeo & Julia' en 'De vlucht van een granaatappel'.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

Het duo George Elias Tobal en Eran Ben-Michaël heeft zich de afgelopen jaren succesvol op de Nederlandse podia geïntroduceerd met de twee delen van ‘George & Eran lossen de wereldvrede op’, gemaakt onder de vlag van Theater RAST. De commissie vindt het twee geslaagde producties, waarmee George & Eran hun (voorlopige) artistieke signatuur ontwikkelden door gebruik te maken van hun persoonlijke culturele achtergrond in combinatie met actuele thema’s als migratie en integratie. De twee makers zetten nadrukkelijk hun verschillende culturele achtergronden, ervaringen en karakters in. Zij bieden zo verschillende perspectieven op de prangende onderwerpen. Met verve spelen zij een combinatie van toneel en stand-up comedy. Deze krijgt door de lichte toon een heel directe vorm van zeggingskracht voor een gemengd publiek. De commissie plaatst wel kanttekeningen bij deze vorm: de toegankelijkheid voor een breed publiek is een kracht, maar de gehanteerde vorm vindt zij niet heel origineel. Bovendien zijn de onderwerpen tot nu toe nauwelijks verdiepend in de voorstellingen uitgewerkt, hetgeen de zeggingskracht beperkt. Van de andere twee voorstellingen uit het curriculum van George & Eran vindt de commissie ‘De vlucht van een granaatappel’ niet erg sterk op het vlak van regie. De voorstelling oogt onsamenhangend en melodramatisch, wat de zeggingskracht beperkt. ‘Who’s afraid of Romeo & Julia’ wordt naar de mening van de commissie vooral gedragen door Meral Polat. Beide producties zijn overigens niet door Tobal of Ben-Michaël geregisseerd, waardoor de commissie de artistieke kwaliteit ervan niet rechtstreeks aan hen kan verbinden.

De plannen van George & Eran Producties voor de periode 2017-2020 getuigen van een heldere missie en interessante artistieke uitgangspunten, passend bij wat George & Eran tot nu toe hebben gemaakt. Het geheel laat maatschappelijke urgentie zien en een integere insteek van de makers, die het jonge gezelschap een duidelijk inhoudelijke signatuur geven. Ook de genoemde samenwerkingspartners zoals de Toneelmakerij en de Meervaart wekken vertrouwen. De gekozen thema’s en onderwerpen bij de te maken producties zijn interessant. De commissie is ervan overtuigd dat de makers deze thema’s naar plekken kunnen brengen waar ze goed tot hun recht komen en aansprekend kunnen zijn voor mensen die niet gewend zijn naar theater te gaan. Zij denkt dan aan de producties ‘Woestijn Jasmijntjes’ en ‘Kinderen van Aleppo’. De commissie krijgt echter nog niet bij alle beschreven projecten een overtuigend beeld van de beoogde voorstellingen. De projecten zijn dermate summier omschreven, dat niet altijd duidelijk wordt wat de artistieke inbreng zal zijn van Eran Ben Michaël of George Elias Tobal. ‘De relatieve waarde van een mensenleven’ vindt de commissie bijvoorbeeld nog maar matig overtuigend uitgewerkt. Dit concept mist een heldere inhoudelijke visie en prikkelende vormideeën. Ook onderbouwt de aanvraag niet de keuze voor de vier genoemde nationaliteiten. Dit schept een diffuus beeld van de portee van de beoogde voorstelling. Het project met Wende Snijders in de grote zaal biedt eveneens een interessant onderwerp, maar de aanvrager heeft de samenwerking niet onderbouwd en het concept te beperkt uitgewerkt.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

George & Eran hebben dankzij de succesvolle deelproducties van ‘George en Eran lossen de wereldvrede op’ in relatief korte tijd een gedegen netwerk van partners opgebouwd, zowel samenwerkingsverbanden als podia om op te spelen. Zij hebben zich razendsnel geprofileerd in het theaterveld en zijn welkome gasten op diverse festivals. De belangstelling is groot. Hierdoor heeft de commissie vertrouwen in het aantal voorstellingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, evenals in de beoogde publieksaantallen. De commissie constateert wel dat de organisatie zich nog in een pril stadium bevindt. De delen ‘George en Eran lossen de wereldvrede op’ zijn gemaakt bij Theater RAST, dat een ruime productionele ervaring heeft. Hiervan maakt het duo zich in de komende jaren los, wat de commissie een risico vindt ten aanzien van de productionele kwaliteit en de bedrijfsvoering. De commissie plaatst bovendien een voorbehoud bij de financiële positie van de stichting van George & Eran Producties, aangezien deze nog geen reserves heeft opgebouwd.

Voor de komende jaren is een forse groei in de publieksinkomsten begroot in vergelijking met de afgelopen jaren. Een deel daarvan is verklaarbaar uit een verhoogd activiteitenniveau. Ten opzichte van 2015 is echter slechts sprake van een bescheiden groei in activiteiten, terwijl de publieksinkomsten bijna verdubbelen. In de aanvraag beschrijft de organisatie dat de publieksinkomsten gebaseerd zijn op de resultaten uit het verleden, maar hierbij mist de commissie een overtuigende onderbouwing. Tevens zet George & Eran Producties in op een groei van het aantal bezoekers van circa 30 procent, wat voor theaters aantrekkelijk kan zijn om een hogere uitkoop of garantie te bieden, maar dit is wel een behoorlijke groei die in de aanvraag niet aannemelijk wordt gemaakt. Verder vindt de commissie het positief dat George & Eran Producties ernaar streeft om in meer theaters aan seriebespeling te gaan doen, maar concreet onderbouwd voor de komende jaren is dat nog niet. Ook gaat George & Eran Producties een aantal producties met verschillende partners coproduceren, wat de financiële risico's beperkt. Hier is in de afgelopen jaren al enige ervaring mee opgedaan, hetgeen vertrouwen wekt. Maar ook hier ontbreekt een onderbouwing. In de aanvraag wordt wel aangegeven wat de verhoudingen zijn tussen de coproducenten, maar onduidelijk blijft wat het bedrag is dat de groep van de coproducerende partners ontvangt. Verder is de commissie positief over de belangstelling van private fondsen voor hun producties, maar de uiteindelijke financiële bijdrage is beperkt. Al met al vindt de commissie de begroting getuigen van een redelijke spreiding van de verschillende eigen inkomsten, maar de forse begrotingsontwikkeling vormt in haar ogen een risico, aangezien sommige verwachte inkomstenbronnen niet overtuigend worden benoemd of onderbouwd.
De aanvraag bevat een visie op publieksbenadering, maar ook dit onderdeel van de organisatie vraagt in de ogen van de commissie nog om concretere uitwerking. Het huidige publiek is veelal 50-plus en hoogopgeleid. De voornaamste nieuwe doelgroep heeft George & Eran Producties helder voor ogen: de eigen generatie van 20 tot 40 jaar. Om deze groep te verleiden, wil de groep de directe en persoonlijke stijl van de voorstellingen doortrekken naar de middelen die worden ingezet voor communicatie en publiciteit. De plannen getuigen van enthousiasme op het vlak van publieksbenadering, maar zijn nog weinig in verband gebracht met de concrete producties die op stapel staan. Daarbij is de commissie er niet van overtuigd, dat met de beoogde middelen een consistente signatuur zal worden gecommuniceerd, iets wat wel belangrijk is voor de herkenbaarheid van een nieuw gezelschap dat nieuw publiek wil werven. Door deze aanpak met focus op de producties en vanwege de verschillende coproducenten en regisseurs is het voor de commissie nog niet vanzelfsprekend dat de naam van de groep bij het publiek bekend zal raken.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

George & Eran Producties maakt teksttheater, waarvan al een ruim aanbod op de Nederlandse podia te zien is. Binnen dat brede bestaande aanbod is echter weinig theateraanbod met culturele diversiteit op het niveau van de makers, de onderwerpen en de beoogde publieksgroepen. De commissie vindt dat met het werk van George & Eran Producties een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

George & Eran Producties is gevestigd in Amsterdam, waar al een ruim aanbod van podiumkunsten aanwezig is. Uit de speellijsten van de periode 2013-2015 constateert de commissie dat George & Eran in vergelijking met andere podiumkunstaanbieders een hoog aandeel voorstellingen heeft gespeeld in andere steden en regio’s. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Hiermee levert het gezelschap een redelijke bijdrage aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van George & Eran Producties te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 118.750
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel351.250€ 43.750
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 118.750
Toegekend bedrag per editie€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000