NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

FIRMA MES

INLEIDING

Firma MES is een theatergezelschap uit Den Haag. De artistieke kern bestaat uit regisseur Thomas Schoots en de acteurs Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers en Lindertje Mans. De zakelijke leiding is in handen van Ulrike Söbbeke. Firma MES wil garant staan voor prikkelend theater en verrassende evenementen, zowel in theaterzalen als op bijzondere andere plekken, en voor een zo breed mogelijk publiek. Naast het maken van theatervoorstellingen in de theaterzaal en op bijzondere locaties ontwikkelt Firma MES onder de noemer Firma MES EXTRA concepten en evenementen die buiten de kaders van een theatervoorstelling vallen.

Het gezelschap wil theater maken van nu, voor mensen van nu. Specifiek voor een jong en divers publiek. De groep wil het belang en het plezier van theater laten zien, om mensen met andere ogen te laten kijken naar de alledaagse realiteit. Om deze missie te vervullen, worden onderwerpen gekozen die dicht bij de makers en hun eigen leefwereld staan en die eerder filosofisch dan politiek zijn. De groep maakt alleen nieuw repertoire en wil laten zien dat achter alledaagse levensvragen meer betekenis zit dan wordt gedacht en dat bewustwording van onderliggende mechanismen het leven verdieping kan geven. Firma MES streeft naar de grootst mogelijke toegankelijkheid én gelaagdheid. De stijl is documentair: veel voorstellingen hebben een aanleiding in de realiteit. Vaak staan de leden van de groep als zichzelf op het podium, gecombineerd met fictieve scènes en personages.

Firma MES maakt elk jaar een grote reisproductie, een kleinere productie en Firma MES Extra. Verder maakt het theatergezelschap verspreid over de seizoenen het drieluik ‘TECH’. In 2017 speelt Firma MES de productie ‘Rishi’ die gaat over Rishi Chandrikasing. Hij was de verkeerde persoon op de verkeerde plaats toen hij in 2013 op een perron van station Den Haag Hollands Spoor werd doodgeschoten door een politieagent. De tekst is van Kees Roorda. ‘POZNAN’ is een theatraal reisverslag van Scheveningen naar Polen, over de betekenis van grenzen. ‘TECH’ is een drieluik van monologen over de versmelting van mens en technologie, geschreven door Jibbe Willems. In drie monologen verhoudt steeds een ander individu zich tot deze materie: een vrouwelijke huishoudrobot met gewetensproblemen (‘TECH I’), een bejaarde vrouw die slechts leeft in haar artificiële herinneringen (‘TECH II’) en een ontwikkelaar van de Google Glass (‘TECH III’).
‘Beat’ is een kwetsbare bodybuildshow, die gaat over buiten de hokjes denken en onvoorwaardelijk zijn wie je bent.
‘Trash’ is een zwart-komisch acteursfeestje vanuit een stacaravan, gemaakt in coproductie met Toneelgroep Maastricht. Deze voorstelling speelt zich af in de sociaal meest zwakke laag van de bevolking. De geplande MES Extra’s zijn: ‘Date’ (speeddate-avonden in theatersetting als sociaal experiment), ‘Loop’ (een serie audiotours door de stad) en theatrale missen. Vanaf 2017 start bovendien de Firma MES-podcast, met verdieping van thema’s uit de voorstellingen. In 2019 zal de ‘TECH’-trilogie een landelijke tournee maken. In het najaar maakt de groep een nieuwe landelijk toerende productie. Firma MES sluit deze periode in 2020 af met een nieuwe grote locatievoorstelling, gemaakt in coproductie met Het Nationale Theater.

In de periode 2017-2020 speelt Firma MES zeventig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 93.750 euro.

HISTORIE

Firma MES ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Firma MES beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘BOT’, ‘Troep’ en ‘Schreeuw’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Firma MES wil via toegankelijk theater in een documentaire stijl verdieping geven aan de dagelijkse realiteit. De commissie ziet in de onderwerpen die het gezelschap voor zijn voorstellingen kiest een oorspronkelijke invulling van de missie van het gezelschap. De voorstellingen van de afgelopen jaren gingen onder ander over gedrag (‘Bot’), over opruimen of juist het gebrek daaraan (‘Troep’) en over aandacht (‘Schreeuw’). De commissie vindt de voorstellingen van Firma MES toegankelijk en energiek en waardeert de humor en de lichtheid in de behandeling van de onderwerpen. Tegelijkertijd is er een keerzijde aan de genoemde lichtheid. De voorstellingen van Firma MES bleven volgens de commissie vaak te oppervlakkig. Het ontbreekt aan scherpe, eigen opvattingen van de makers, en juist die zouden de voorstellingen meer zeggingskracht kunnen geven. Zo vindt de commissie dat in ‘BOT’ het onderwerp ‘aardig’ (of juist ‘onaardig’) op speelse wijze over het voetlicht wordt gebracht, maar dat van een gelaagdheid in de voorstelling weinig sprake was. Over ‘TROEP’ oordeelt de commissie vergelijkbaar: de groep gaf een herkenbaar en vermakelijk beeld van consumptiepatronen en hield daarmee het publiek een spiegel voor. Maar de voorstelling ontstijgt in de ogen van de commissie die lichtheid niet, waardoor de zeggingskracht tekortschiet. Verder plaatst de commissie een kritische kanttekening bij het vakmanschap. Hoewel dat over het algemeen voldoende van niveau is, zijn de acteerprestaties niet bij alle leden van de groep van hetzelfde niveau.
De commissie leest in de plannen voor de komende jaren, dat de toegankelijkheid en de lichtheid van de voorstellingen van de groep nadrukkelijk aanwezig blijven. Firma MES beschouwt dit als een belangrijk onderdeel van zijn signatuur. Vanuit zijn duidelijke evaluatie beschrijft de groep dat hij daarbinnen onder andere naar meer zeggingskracht gaat zoeken. De commissie ziet dat in het merendeel van de plannen echter niet sterk naar voren komen. Zij heeft daardoor weinig vertrouwen in de artistieke ontwikkeling die Firma MES ambieert. Het aantrekken van schrijvers als Kees Roorda, Jibbe Willems en Hanna Bervoets is op zich een interessante stap, maar in producties waarbij zij betrokken zijn, ziet de commissie slechts in geringe mate een onderscheidende visie op de thematieken. Zeker vanuit het overkoepelende thema in de komende jaren om ‘waarheid een nieuwe definitie te geven’ zal Firma MES zich naar het oordeel van de commissie veel duidelijker in zijn producties moeten uitspreken: door het bieden van (meer) gelaagdheid of een prikkelende visie op de gekozen thema’s. Aangezien het daaraan veelal ontbreekt in de uitwerking van de producties, alsmede in de producties in de afgelopen jaren, is de commissie er niet van overtuigd dat de voorstellingen van Firma MES meer zeggingskracht zullen hebben in de komende jaren. Positieve uitzondering binnen de geplande producties vindt de commissie het project ‘Rishi’. Gezien het werk van Firma MES tot nu toe is dit een uitdagende keuze. Verder lijkt de groep over dit gevoelige onderwerp meer dan in andere producties een standpunt in te nemen. Hiermee zet Firma MES een maatschappelijk relevant thema op de kaart dat zeker in Den Haag belangstelling kan wekken. Het thema van het project ‘Trash’ leent zich eveneens voor een scherpe interpretatie, die de commissie in het plan echter mist. Zij vindt dat de Firma MES ook in de uitwerkingen van de kwetsbare bodybuildingshow ‘Beat’ en de monologenreeks ‘TECH’ over technologie geen relevante of interessante perspectieven benoemt.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Firma MES is een hecht collectief dat al meerdere jaren ervaring heeft in het maken en spelen van theatervoorstellingen. De commissie vindt dat er sprake is van een gedegen bedrijfsvoering. Ook de financiële huishouding van het gezelschap geeft een solide beeld.

Firma MES heeft de ambitie om in de komende periode te groeien. Daartoe wil het gezelschap stappen zetten in het bereik en in de grootte van de organisatie. Firma MES heeft deze ambities helder vertaald naar de kostenkant van de begroting: deze wordt hoger doordat de groep meer voorstellingen gaat spelen, het bureau uitbreidt en men meer financiële armslag wil creëren voor publiciteit, freelancers en gastacteurs. De commissie staat positief tegenover de keuze van Firma MES om de verhoogde kostenkant van de begroting niet alleen te laten dekken door een verhoging van de subsidie. Ook de eigen inkomsten worden voor 2017-2020 namelijk hoger geraamd dan in de voorgaande periode, waardoor de verhouding tussen eigen inkomsten en overheidssubsidies stabiel blijft. Aan de inkomstenkant valt het de commissie echter wel op dat de publieksinkomsten erg optimistisch zijn ingeschat. De voor 2017-2020 geraamde publieksinkomsten stijgen aanzienlijk harder dan het geraamde activiteitenniveau. In de aanvraag ontbreekt een heldere toelichting op de beoogde publieksinkomsten. Daardoor ziet de commissie een risico in het dekkingsplan. In het licht van de resultaten in de afgelopen jaren vindt de zij het een gemis dat Firma MES niet meer inzet op inkomsten van private fondsen. De groep zou daarmee een deel van het gesignaleerde risico bij de publieksinkomsten kunnen ondervangen. Verder ontbreekt in de aanvraag een concrete onderbouwing hoe de groep eventuele financiële tegenvallers wil opvangen. Met name met het oog op de producties op locatie loopt de groep enig risico waar hij op kan anticiperen.

De commissie vindt het publieksbereik van Firma MES klein, vooral voor een groep die toegankelijk theater maakt. De groep wil theater maken met maatschappelijke impact, maar de commissie vindt die impact beperkt zolang de voorstellingen van Firma MES niet door een substantieel groter publiek worden bezocht. Voor de communicatie en promotie van de voorstellingen heeft het gezelschap professionele partners in de arm genomen. In de aanvraag neemt de marketing een belangrijke plaats in, en dat past bij de positie in het veld: de groep plaatst zich immers duidelijk als tweede theatergroep van Den Haag, na Het Nationale Theater. Maar de commissie vindt de middelen die worden gebruikt nogal standaard en verwacht niet dat zo veel extra publiek kan worden geworven. Bovendien gaat de groep niet specifiek in op het bereiken van publiek dat normaal weinig naar theater komt. Met de in de aanvraag genoemde middelen zal de vaste kern van liefhebbers worden geworven, maar niet de moeilijk bereikbare groep van publiek dat potentieel geïnteresseerd is in de thema’s van de voorstellingen van Firma MES.

PLURIFORMITEIT

De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als neutraal.

Het aanbod van Firma MES plaatst de commissie binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. De commissie constateert dat Firma MES een deel van de voorstellingen op locatie speelt, maar vindt dat het werk van de groep zich daarmee niet onderscheidt van vergelijkbaar aanbod. De commissie beoordeelt dat het werk van Firma MES geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

Firma MES is gevestigd in Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Het gezelschap heeft in de periode 2013-2015 regelmatig gespeeld in de standplaats Den Haag en andere grote steden in de Randstad. Daarnaast heeft de groep vergeleken met andere podiumkunstinstellingen ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Firma MES een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Firma MES niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 93.750
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000