NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

EIGEN WERK THEATERPRODUKTIE

INLEIDING

Eigen Werk is een in Haarlem gevestigd familietheatergezelschap, dat zicht richt op kinderen tussen zes en twaalf jaar en hun ouders of begeleiders. Het artistiek leiderschap was sinds de oprichting in 2000 in handen van Pieter Tiddens, maar sinds kort is Marlies Helder erbij gekomen. De zakelijke leiding is in handen van Nicolet Schouten. Eigen Werk is een gezelschap van makende spelers dat familievoorstellingen realiseert in theaters, op scholen en festivals. Als pleitbezorger voor cultuurparticipatie wil het gezelschap met zijn voorstellingen en omkaderende activiteiten een poort naar het theater zijn. Het gezelschap wil jong en oud nadrukkelijk uitnodigen mee te doen aan cultuur en ingaan tegen vervlakking. Eigen Werk maakt voorstellingen over en met families. De makers streven daarbij naar multidisciplinair werk dat transparant en simpel is: het publiek kan zien hoe het gemaakt is en wordt uitgedaagd ook te maken. Eigen Werk wil verhalen vertellen over hindernissen die we in ons leven tegenkomen. In de komende periode gaat participatie een steeds belangrijkere rol spelen. Hiertoe gaat het gezelschap onder andere een verbinding aan met theater De Meervaart in Amsterdam.

Voor de komende jaren zijn verschillende producties gepland in samenwerking met nieuwe theatermakers en uiteenlopende regisseurs. ‘Lastige ouders’ gaat over ouders die op een ouder-kinddag in de klas vertellen over hoe hun leven met hun ernstig gehandicapte zoon eruit ziet. Voor de kleinezaalproducties hanteert het gezelschap de komende jaren de gebruikelijke werkwijze: in de voorafgaande zomer worden ‘proeves’, korte voorstellingen van circa 25 minuten, gemaakt en gepresenteerd op zomerfestivals. Deze proeves worden daarna verder uitgewerkt tot volwaardige theatervoorstellingen. De eerste productie die zo ontwikkeld wordt is ‘Waarom mensen dansen’. In een talkshowsetting komt een danseres praten over waarom mensen dansen. ‘Doe mee met M en P’ is een voorbereiding op de winterprojecten. In samenwerking met mensen uit Amsterdam Osdorp en Jeugdtheaterschool 4West worden feestelijke avonden gemaakt, waar iedereen de kans krijgt om op te treden met begeleiding van een live-orkest. In ‘Liedjes bakken - Bak mee met M en P’ worden nieuwe liedjes gemaakt in samenwerking met een band. ‘De Elf Rimpelbil’ wordt een groot muzikaal toneelspektakel, een wintervertelling over de fantasie van kinderen en dementie bij ouderen. Aan de voorstellingen wordt in verschillende samenstellingen door kinderen en bejaarden meegedaan. In de reisvoorstelling ‘Liedjes bakken’ worden telkens drie lokale gasten uitgenodigd een eigen lied uit te voeren. De gasten worden begeleid in het maken van het lied dat uiteindelijk met een band wordt ingestudeerd en uitgevoerd. In het ‘Lastige ouders festival’ wordt een aantal projecten gezamenlijk gepresenteerd, waarbij het dagboek van Marike van Weelden het uitgangspunt vormt. In ‘Braaf is voor Hondjes’ lichten Marlies Helder en Pieter Tiddens in oneliners hun levensfilosofieën in stand-up comedy toe. Bij deze voorstellingen wordt een drietal toeschouwers in de week voor de voorstelling getraind om mee te doen.

In de periode 2017-2020 speelt Eigen Werk zeventig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 185.000 euro.

HISTORIE

Eigen Werk ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Eigen Werk beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen 'Het Nut van Tantes', 'Opa en Oma Diploma' en 'Grid'.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

Pieter Tiddens is een eigenzinnige, authentieke theatermaker en performer die aan de basis staat van het kindercabaret, zoals hij dat zelf noemt. In de voorstellingen slaagt hij er vaak goed in om het publiek vanuit een betrokken en persoonlijk perspectief op een liefdevolle wijze direct bij de voorstellingen te betrekken. Kinderen en ouders wordt hierdoor op een aanstekelijke manier een spiegel voorgehouden. Een goed voorbeeld is de productie ‘Het Nut van tantes’. De zeggingskracht van deze productie is groot voor jong en oud. De commissie vindt echter niet alle producties van Eigen Werk even geslaagd. De voorstelling ‘Opa en Oma Diploma’ vindt zij bijvoorbeeld minder overtuigen van artistieke kwaliteit. Met name het slot van de voorstelling, waarbij kinderen worden uitgenodigd om mee te doen, haalt de scherpte eruit. Dit participerende deel van de voorstelling vindt de commissie ten koste gaan van de zeggingskracht. De commissie waardeert het uitvoerende vakmanschap van Pieter Tiddens, met name in zijn optreden als cabaretier en performer, aangezien daarin zijn eigenheid sterk tot zijn recht komt. Bij het spelen van personages zit die eigenheid soms in de weg, waardoor het acteerwerk minder zeggingskracht krijgt.

Naast Pieter Tiddens is in de afgelopen periode Marlies Helder aan de artistieke leiding van Eigen Werk toegevoegd. In de aanvraag voor de komende jaren wordt op deze, in de ogen van de commissie belangrijke verandering, nauwelijks gereflecteerd. Het is de commissie daardoor niet goed duidelijk welke artistieke ontwikkeling het gezelschap voor ogen heeft. Dit geldt ook voor de regisseurs waarmee gewerkt zal gaan worden. De keuze voor deze makers is op zichzelf interessant, omdat het om vakkundige en gerenommeerde regisseurs gaat, maar waarom ze specifiek passen bij de projecten van Eigen Werk wordt niet overtuigend toegelicht.

De commissie vindt een aantal gepresenteerde projecten getuigen van aansprekende en maatschappelijk relevante thema’s, maar is door de summiere uitwerking ervan in de aanvraag niet op voorhand overtuigd van de zeggingskracht van deze producties. Zo is de commissie vooral nieuwsgierig naar de producties met een meer serieuze thematiek, zoals ‘Lastige ouders’, maar mist zij in de plannen voldoende toelichting op de vorm en de inhoud om zich er een goed beeld bij te vormen. Bij andere producties ligt de nadruk op liedjes maken en zingen. Deze plannen kan de commissie niet goed rijmen met de hartstochtelijke oproep in de missie van het gezelschap om in het jeugdtheater en in de samenleving vervlakking tegen te gaan. De commissie is er dan ook niet van overtuigd dat alle voorstellingen van Eigen Werk de inhoudelijke zeggingskracht zullen hebben die wordt beoogd. De werkwijze van Eigen Werk waarbij in diverse producties, zoals ‘De Elf Rimpelbil’ en ‘Liedjes bakken’, een rol is weggelegd voor amateurs, kinderen, ouderen en musici/liedjesschrijvers, vindt de commissie in principe aansprekend. De deelnemers worden niet alleen bij de uitvoering ingezet, maar zijn ook deels bepalend voor de inhoud van de producties. Ook bij deze producties mist de commissie echter een heldere toelichting op de keuze voor deze specifieke aanpak en op het beoogde effect ervan. Uit het plan voor ‘De Elf Rimpelbil’ komt wel naar voren dat er een ruime voorbereidingstijd is gepland, maar de werkwijze zelf met de amateurs is vrij algemeen beschreven. Ook bij de productie ‘Liedjes bakken’ ontbreekt een duidelijk kader waarbinnen de lokale gasten hun eigen lied gaan uitvoeren. Op basis hiervan heeft de commissie op voorhand geen volledig vertrouwen in de uiteindelijke uitvoeringskwaliteit.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Eigen Werk heeft de afgelopen jaren min of meer als een projectorganisatie gefunctioneerd met de focus op het produceren en spelen van voorstellingen. Veel inzet van de medewerkers was daarbij onbezoldigd om de producties te kunnen realiseren. In 2015 heeft de groep, mede doordat relatief weinig voorstellingen gespeeld konden worden, een klein verlies geleden. De financiële positie ultimo 2015 is desondanks redelijk te noemen. De commissie tekent daarbij aan dat er voor de komende jaren een forse groei van de exploitatie is voorzien, waardoor ook de financiële risico’s toenemen. Vanuit dat perspectief is de huidige financiële positie niet sterk.

De groei van de exploitatie motiveert Eigen Werk vooral met de inzet op een reële betaling van de medewerkers en de verdere professionalisering van de organisatie. De commissie kan zich deze ambitie goed voorstellen, nadat de groep de afgelopen jaren met weinig budget zijn activiteiten moest realiseren. Maar de commissie mist daarnaast een gezonde ambitie met betrekking tot het aantal activiteiten en toeschouwers. De groei ten opzichte van het gemiddelde in de afgelopen drie jaar is bescheiden, waardoor de commissie voor de samenleving slechts zeer beperkt rendement ziet van de aanzienlijke subsidietoename die wordt beoogd. Naast de stijging van beheers- en personeelslasten valt met name de ruime verhoging van de marketingkosten op. Tegen de achtergrond van publieksinkomsten die nauwelijks een stijgende lijn vertonen, vindt de commissie dat de balans tussen de kosten voor marketing en de publieksinkomsten scheef komt te liggen. Voor zover er sprake is van stijging van de publieksinkomsten, wordt deze gerealiseerd uit de verhoogde inkomsten per voorstelling, met name uitkoopsommen. De aanvraag maakt niet duidelijk hoe Eigen Werk, of het verkoopbureau waarmee het gezelschap werkt, de verhoging van circa 15 procent per voorstelling verwacht te realiseren. Verder vindt de commissie het een gemis dat de (financiële) afspraken met het coproducerende theater De Meervaart niet zijn toegelicht in de aanvraag. Evenmin is overtuigend onderbouwd waarop de flinke stijgingen van bijdragen van private fondsen en overige directe inkomsten gebaseerd zijn. Deze posten dekken een substantieel deel van de exploitatie, maar het plan en de realisatie in de afgelopen jaren geven naar de mening van de commissie te weinig zekerheid over de realiseerbaarheid.

Eigen Werk ziet kinderen tussen zes en twaalf jaar als zijn primaire doelgroep. De activiteiten op het gebied van publieksbenadering richt Eigen Werk op de beslissers, ouders en begeleiders. Dat vindt de commissie een logische keuze. Om meer publiek voor de voorstellingen te interesseren, wil Eigen Werk stevig gaan inzetten op actiemarketing rondom de voorstellingen op de speelplekken. Het gezelschap denkt daarbij onder meer aan regionale en doelgroepgerichte facebookadvertenties, driehoeksborden en advertorials in regionale gedrukte media. Dit zijn op zichzelf geen vreemde keuzes, maar aangezien dit voor de groep grotendeels nieuwe initiatieven zijn en in de aanvraag geen link wordt gelegd met de aangeboden producties, is de commissie niet overtuigd van de effectiviteit van deze acties. Daarbij komt dat in de aanvraag weinig zicht wordt geboden op de inhoud die of het beeld dat Eigen Werk via deze kanalen wil verspreiden.

PLURIFORMITEIT

De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als neutraal.

Zij plaatst het werk van Eigen Werk binnen het jeugdtheater, waarvan zij constateert dat het aanbod al ruim vertegenwoordigd is op de Nederlandse podia. De commissie vindt het werk van Eigen Werk binnen dat brede jeugdtheateraanbod niet onderscheidend. De commissie vindt dat Eigen Werk geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding levert als goed.

Het gezelschap is gevestigd in Haarlem, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met de grote steden vrij klein is. Wel stelt de commissie vast dat het aantal voorstellingen in de eigen stad beperkt is en dat het plan weinig inzicht biedt in de plek die het gezelschap in de lokale culturele en maatschappelijke infrastructuur inneemt. Tegelijkertijd constateert de commissie dat Eigen Werk in de periode 2013-2015 in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een hoog aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s heeft gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Eigen Werk een grote bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Eigen Werk te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 185.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel601.250€ 75.000
Circuit groot103.500€ 35.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 185.000
Toegekend bedrag per editie€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000