NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

DE DUTCH DON'T DANCE DIVISION

INLEIDING

Sinds 1996 creëren de in Den Haag gevestigde choreografen Thom Stuart en Rinus Sprong voorstellingen onder de noemer ‘De Dutch Don’t Dance Division’ (DeDDDD). De directie van het gezelschap bestaat naast artistiek leiders Thom Stuart en Rinus Sprong uit zakelijk leider Berend Dikkers en company manager Charlie dos Reis Borges Rodrigues. De positieve invloed die dans heeft op mens en maatschappij zien Stuart en Sprong als uitgangspunt van het werk van DeDDDD. In de ogen van de choreografen vertelt en verbeeldt dans maatschappelijk relevante thema’s en maakt die zichtbaar en invoelbaar voor de samenleving. Het bereiken van een breder en nieuw publiek met dans vindt DeDDDD belangrijk. Hierbij staat een hoogwaardige artistieke kwaliteit centraal.

In de periode 2017-2020 wil DeDDDD zijn positie als dansgezelschap, talentontwikkelingsinstituut, adviesorgaan, producent van cultuurparticipatieprojecten en educatieve voorstellingen bestendigen en verder uitbouwen. Het werk van Thom Stuart en Rinus Sprong heeft volgens de aanvrager een duidelijke eigen stijl. De signatuur van het werk komt voort uit de klassieke ballettechniek en biedt daarmee een aanvulling op het huidige dansaanbod. DeDDDD onderzoekt met zijn projecten nieuwe wegen en maakt verbindingen die leiden tot een artistiek hoogwaardige invulling van zijn visie op alle facetten van de dans, aldus de aanvrager. Thom Stuart en Rinus Sprong laten zich in hun werk inspireren door het werelderfgoed van klassieke kunsten, toonaangevende componisten en choreografen, de universele verhalen uit de wereldliteratuur en actuele maatschappelijke thema’s. Naast het maken van de choreografieën zijn Stuart en Sprong betrokken bij het creëren van het gehele theatrale concept, waarbij zij samenwerken met professionele kunstenaars uit diverse disciplines.

In de periode 2017-2020 zal jaarlijks één kerstproductie voor de grote zaal worden geproduceerd, waarin een groot ensemble van 128 professionele en amateurdansers, een live orkest en een koor samenkomen. De landelijke tournees bereiken de kleine en middelgrote steden in de provincies en bieden het publiek volgens de aanvrager de mogelijkheid om klassieke dans op hoog niveau te ervaren. In de zomermaanden wordt het project ‘Solo’s @ the Sea’ geproduceerd en wordt De Dutch Summer Dance Course, een zomerdanscursus voor (semi)professionele en amateurdansers, georganiseerd.

De verkoop van de voorstellingen in het theater is in handen van Senf Theaterpartners en de verkoop aan kerken en scholen wordt gedaan door LUSTR. De educatieve voorstellingen worden via het netwerk van Holland Dance en lokaal via CultuurSchakel aangeboden aan scholen. DeDDDD vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor De Dutch Junior Dance Division. Dit intensieve programma voor net afgestudeerde dansers richt zich op individuele coaching, techniekverbetering, professionalisering en het bouwen aan een (inter)nationaal netwerk.

In de periode 2017-2020 speelt De Dutch Don’t Dance Division 52 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 138.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 27.700 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 166.200 euro.

HISTORIE

De Dutch Don’t Dance Division ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van het Fonds Podiumkunsten.

Er is door DeDDDD beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Dancing in a Winter Wonderland’, ‘Solo’s @ the Sea’ en ‘Dancing Lane’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Zij is van mening dat de artistieke signatuur van DeDDDD zich kenmerkt door een breed en divers palet aan verschijningsvormen met de klassieke ballettechniek als basis. De commissie heeft waardering voor de manier waarop het gezelschap met activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, educatie, participatie en produceren streeft naar maatschappelijke verbinding. DeDDDD heeft volgens de commissie laten zien in staat te zijn grootschalige producties te realiseren met professionele dansers en amateurdansers van verschillende leeftijden. De jaarlijkse kerstproductie, waarin choreografen Thom Stuart en Rinus Sprong op bevlogen wijze het amateurdanscircuit weten te verbinden met het professionele dansveld, getuigen volgens de commissie van vakmanschap. Zij heeft waardering voor de integere aanpak en oorspronkelijke manier waarop de choreografen de magie van het theater weten te vertalen naar grootschalige voorstellingen. De commissie is minder overtuigd van het vakmanschap van projecten als ‘Solo’s @ the Sea’ en de theatertournees met voorstellingen als ‘Ballet Blanc’. In deze voorstellingen vindt zij de thema’s vaak te letterlijk vertaald naar bewegingsmateriaal, wat volgens haar ten koste gaat van de zeggingskracht van het werk. Daarnaast constateert de commissie dat de jonge dansers van De Dutch Junior Dance Division zich nog in een prille fase van hun ontwikkeling als danser bevinden. Dat ziet zij terug in de wisselende uitvoeringskwaliteit van het werk.

De commissie is van mening dat het gezelschap het streven naar onderlinge verbondenheid op overtuigende wijze zichtbaar maakt in de plannen voor de periode 2017-2020. Dit blijkt onder meer uit de bijzondere participatieprojecten van DeDDDD, zoals de jaarlijks terugkerende kerstproductie. Daarnaast is de commissie positief over de diverse samenwerkingsverbanden die het gezelschap aangaat met culturele instellingen als het Residentie Orkest, Holland Dance en Opera2day. Zij mist in het plan evenwel een heldere artistiek-inhoudelijke focus, waardoor zij niet op voorhand is overtuigd dat de plannen zullen leiden tot oorspronkelijke activiteiten die beschikken over voldoende zeggingskracht. Zo merkt zij op dat een overkoepelende visie op de artistieke verdieping bij DeDDDD ontbreekt. Daarnaast vindt zij de ambitie van DeDDDD om met zijn activiteiten het Nederlandse danserfgoed te behouden en zichtbaar te maken op een weinig overtuigde wijze onderbouwd. Uit de plannen komt tot slot onvoldoende naar voren waar volgens het gezelschap de scheidslijn ligt tussen de professionele producties en de activiteiten die worden uitgevoerd op het gebied van cultuurparticipatie. Hierdoor biedt de aanvraag de commissie onvoldoende zicht op de professionaliteit van de activiteiten die het gezelschap de komende periode beoogt te realiseren. De commissie mist hierbij een duidelijke visie op de rol die het gezelschap met zijn activiteiten wil vervullen binnen het Nederlandse danslandschap.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij constateert dat DeDDDD met De Dutch Junior Dance Division een omslag heeft gemaakt van projectmatig werken naar een organisatie met een structurele aanpak en meer continuïteit. Zij heeft waardering voor de ondernemende houding van het gezelschap. De commissie constateert dat DeDDDD in de afgelopen jaren gezonde risico’s heeft genomen, die zich evenwel nog niet hebben vertaald in een stabiele financiële basis.

De ambities op het gebied van eigen inkomsten liggen volgens de commissie in het verlengde van de in het verleden behaalde resultaten. Hoewel de ontwikkeling van de eigen inkomsten op basis van de cijfers realistisch lijkt ingeschat, wordt deze in de inhoudelijke plannen niet onderbouwd met een heldere strategie om in continuïteit dans te gaan produceren. De begroting is in overeenstemming met de aard en omvang van de organisatie en de te realiseren producties voor de periode 2017-2020. Ook lijkt er sprake van een goed verdeelde financieringsmix over publieksinkomsten, overige eigen inkomsten en publieke en private subsidies. Wel vindt de commissie het opvallend dat het gezelschap de komende periode niet meer inzet op sponsorinkomsten, omdat dit nauwelijks rendement zou opleveren. Zij acht dit in tegenspraak met het feit dat in de afgelopen jaren substantiële sponsorinkomsten zijn gegenereerd. Daarnaast constateert de commissie dat er in het plan geen strategie is beschreven om eventuele tegenvallers op te vangen.

Uit de plannen van DeDDDD spreekt volgens de commissie een goed besef van de eigen positie in het veld. Binnen de podiumkunsten onderscheidt het werk zich door de verbindingen die het legt tussen verschillende kunstdisciplines en het amateurdansveld, de diverse beroepsopleidingen en het professionele culturele werkveld. De commissie is positief over de landelijke naamsbekendheid die DeDDDD de afgelopen jaren heeft opgebouwd, onder andere door deel te nemen aan televisieoptredens. Zij is van mening dat het gezelschap hiermee een breed publiek heeft weten te bereiken. De commissie stelt verder vast dat de organisatie goed is ingebed in de culturele infrastructuur van Den Haag. Zij heeft daarnaast waardering voor het voornemen om met de tournees publiek in kleinere provinciesteden aan te spreken. Hoewel zij van mening is dat DeDDDD voldoende ervaring heeft met het bereiken van een breed publiek, noemt zij de marketingplannen nog weinig specifiek uitgewerkt.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Volgens de commissie past het werk van DeDDDD binnen de genres klassiek ballet en academisch moderne dans. Dit genre wordt door meerdere gezelschappen in Nederland uitgevoerd, met name in de Basisinfrastructuur (BIS). Om die reden levert DeDDDD volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

De Dutch Don’t Dance Division is gevestigd te Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat DeDDDD in vergelijking met andere podiumkunsteninstellingen ook een substantieel aandeel voorstellingen heeft gespeeld in andere steden en regio’s. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. De commissie vindt om die reden dat DeDDDD een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert om de aanvraag van DeDDDD niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 166.200
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000