NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

DE DANSERS

INLEIDING

De Dansers is een Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten dat voorstellingen maakt voor kinderen, families en (jong)volwassenen. Het gezelschap is voortgekomen uit het in de jaren negentig opgerichte Merkx en Dansers. In 2014 volgden choreograaf/danser Josephine van Rheenen en componist/muzikant Guy Corneille oprichter en choreograaf Wies Merkx op als artistiek leiders. De zakelijke leiding is in handen van Cees van Gemert.

De Dansers heeft in de afgelopen jaren het genre van dansconcerten ontwikkeld, waarin moderne dans en livemuziek op een gelijkwaardige manier samengaan. Het gezelschap streeft ernaar zijn publiek levensechte lijven en een ongeremd openhartig samenzijn te laten beleven. Daarbij gelooft het in de waarde van dans op jonge leeftijd, omdat het lichaam dan vol beweging zit en vráágt om rennen, springen en aanraken. De Dansers beschrijft zijn signatuur als menselijk, ongepolijst en energiek. Er wordt volgens de aanvrager gewerkt met grote energieke groepsbewegingen, vloerwerk en acrobatisch partnerwerk. De thema’s van het werk van De Dansers komen voort uit een maatschappelijke betrokkenheid, waarbij optimisme en levenslust het vertrekpunt zijn, ook wanneer de thematiek soms donker of zwaar is. Volgens de aanvrager is De Dansers diepgeworteld in Utrecht en bedient het haar publiek landelijk en internationaal in theaters, op scholen en op festivals in de buitenlucht. De Dansers is één van de vaste spelers van De Krakeling Amsterdam en heeft duurzame relaties met Theater Kikker en Stadsschouwburg Utrecht. Op internationaal niveau is het gezelschap een regelmatige bespeler van het ASSITEJ netwerk van jeugdtheaterfestivals en -podia. Door de samenwerking met Theater Strahl en het gezamenlijk optrekken in de acquisitie wordt er regelmatig in Duitsland gespeeld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland bouwt het gezelschap aan een netwerk en de Amerikaanse afzetmarkt wordt momenteel verkend. Het gezelschap blijft zich in de komende periode richten op het kleine/middelgrote circuit, omdat de danstaal van De Dansers daar naar eigen zeggen het beste tot zijn recht komt.

De Dansers produceert in de periode 2017-2020 vijf nieuwe voorstellingen en neemt drie producties in reprise. In de plannen heeft het gezelschap ruimte ingebouwd voor onderzoeksprojecten die het zelfstandig of in samenwerking met het werkveld uitvoert. Naast het in eigen beheer uitbrengen van voorstellingen, zal De Dansers in de komende jaren ook coproduceren met partners zoals Het Filiaal, DOX en Plan-D. Daarnaast gaat De Dansers samenwerkingen aan voor kortere periodes met onder andere De Theatertroep en Maas. Bij iedere voorstelling biedt De Dansers educatief materiaal en een workshop aan. Met partnerscholen neemt De Dansers deel aan het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ en werkt zij samen met onder andere Kunst Centraal.

In de periode 2017-2020 speelt De Dansers 106 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

HISTORIE

De Dansers ontvangt in de periode 2013 2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door De Dansers beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘The Basement’, ‘Pokon’ en ‘Betonder’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

Zij constateert dat De Dansers, sinds Wies Merkx in 2013 de artistieke leiding heeft overgedragen aan Josephine van Rheenen en Guy Corneille, een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. De commissie is van mening dat De Dansers zich onder de nieuwe artistieke leiding in een korte tijd heeft weten te ontwikkelen tot een jong en dynamisch gezelschap met een duidelijk herkenbare artistieke signatuur. Deze kenmerkt zich volgens haar door een rauwe en zeer fysieke bewegingstaal, waarin muziek en dans op gelijkwaardige wijze samenkomen. De voor het werk van De Dansers kenmerkende vorm van dansconcerten noemt de commissie oorspronkelijk en passend bij de energieke danstaal van het gezelschap. De voorstellingen van De Dansers getuigen volgens de commissie van onmiskenbaar vakmanschap op zowel choreografisch als muzikaal gebied. Zo werkt het gezelschap naar haar mening met goed getrainde, explosieve dansers, die op een heel vanzelfsprekende manier een jong publiek weten aan te spreken.

De commissie vindt dat de plannen voor de periode 2017-2020 op een geloofwaardige wijze voortbouwen op de artistieke koers die in de afgelopen jaren is ingezet. Zij vindt in algemene zin de plannen helder en enthousiast beschreven en is positief over de ontwikkelingsdrang die eruit spreekt. Er is volgens de commissie sprake van een mooie samenhang tussen de diverse activiteiten die volgens haar getuigen van een oorspronkelijke artistieke visie. Zo vindt zij de in het plan beschreven artistieke uitgangspunten tot de verbeelding spreken en in thematisch opzicht goed aansluiten bij de beoogde jonge doelgroep. De commissie noemt de keuze van De Dansers om de komende periode het aantal voorstellingen iets terug te brengen om ruimte te creëren voor artistieke verdieping en de opbouw van nieuw repertoire, weloverwogen en goed doordacht. Zij is dan ook positief over de onderzoeksprojecten waarmee het gezelschap deze artistieke ruimte wil creëren door flexibel in te springen op kansen uit het werkveld.

Tot slot heeft de commissie waardering voor de samenwerkingen die De Dansers aangaat met onder andere Plan-D, Het Filiaal en DOX. Zij is van mening dat deze samenwerkingen artistiek-inhoudelijk helder worden gemotiveerd en mooi aansluiten bij de aard van het werk en de jonge doelgroep waarvoor De Dansers produceert. Op basis van de plannen heeft de commissie er vertrouwen in dat deze samenwerkingen zullen bijdragen aan de realisering van aansprekend werk en een nieuwe impuls kunnen geven aan de zeggingskracht van de voorstellingen.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

Hoewel De Dansers in de afgelopen periode voornamelijk heeft gewerkt met bescheiden structurele ondersteuning van de gemeente Utrecht, stelt de commissie vast dat het gezelschap beschikt over een stabiele en gezonde financiële basis. De commissie is van mening dat dit voor een groot deel te danken is aan de energieke en ondernemende manier waarop De Dansers zijn plaats heeft weten af te dwingen binnen de jeugddans in Nederland.

De commissie is van mening dat de ontwikkeling van de eigen inkomsten in het plan op heldere wijze wordt toegelicht en op geloofwaardige wijze aansluit bij de prestaties die de afgelopen jaren zijn behaald. Zij constateert dat de daling van de begrote eigeninkomstenquote (EIQ) ten opzichte van 2015 voortkomt uit het feit dat De Dansers zowel een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten als een hoger bedrag bij de gemeente Utrecht heeft begroot, hetgeen consequenties heeft voor de verhouding van de inkomstenstructuur. De begrote EIQ van 38 procent voor de periode 2017-2020 vindt de commissie daarom realistisch ingeschat. De begroting is volgens de commissie in overeenstemming met de aard en omvang van de organisatie en sluit logisch aan bij de geplande activiteiten voor de komende periode en de gerealiseerde exploitatierekening van de afgelopen jaren. Uit de toelichting bij de begroting spreekt naar mening van de commissie een goed bewustzijn van de ontwikkeling die het gezelschap de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De inkomsten zijn goed verdeeld over diverse inkomstenbronnen en de commissie is positief over de bewuste en realistische keuzes die op dit gebied zijn gemaakt. Zo laat de financieringsmix een grotere spreiding zien dan in de afgelopen jaren en is er daarnaast sprake van een gezonde verhouding tussen kosten en inkomsten. Zij is daarnaast van mening dat de organisatie wat betreft het spreiden van risico’s en het ondervangen van tegenvallers een zeer ondernemende houding laat zien. Zo heeft zij waardering voor het feit dat de organisatie risico’s probeert te spreiden door altijd voor alle doelgroepen een voorstelling op het repertoire te hebben staan, zodat deze kan worden ingezet wanneer een nieuwe productie niet aan de verwachtingen voldoet. De commissie is in het bijzonder positief over de in de aanvraag opgenomen paragraaf ‘Risicoanalyse en strategieën bij afwijkende exploitatie 2017-2020’. Hierin staan op overzichtelijke en overtuigende wijze diverse bedrijfsrisico’s omschreven, net als hun eventuele bedreiging voor de continuïteit van het gezelschap.

De Dansers is goed verankerd in de stad en de regio Utrecht, waar het een stevig netwerk van samenwerkingspartners heeft opgebouwd. De commissie heeft er vertrouwen in dat de kennis en expertise van de ervaren organisaties waarmee De Dansers gaat samenwerken, het gezelschap kan voorzien van de nodige zakelijke en organisatorische ondersteuning. Daarnaast noemt ze de betrokkenheid van Frontaal Theaterbureau als verkopende partij vertrouwenwekkend. De commissie vindt dat uit het plan een ambitieuze en ondernemende houding spreekt ten aanzien van de positionering in het veld en het publieksbereik. Zo geeft het gezelschap in de aanvraag duidelijk weer op welke manier zijn signatuur zich onderscheidt van andere jeugddansinstellingen. Het streven naar een grotere landelijke zichtbaarheid en naamsbekendheid wordt naar mening van de commissie op een overtuigende wijze gemotiveerd. Zo bevat het marketingplan realistische marketingdoelstellingen die zijn uitgewerkt in overzichtelijke marketingstrategieën, die weer passend zijn bij de aard van het werk en de organisatie.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Zij constateert dat De Dansers opereert binnen het genre jeugddans, dat als onderscheidend kan worden aangemerkt, aangezien jeugddans nagenoeg geen onderdeel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS). De commissie stelt dat het werk van De Dansers een combinatie betreft van hedendaags moderne dans en live popmuziek. Volgens de commissie levert het werk van De Dansers hiermee een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

De Dansers is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Tevens is het aandeel voorstellingen dat De Dansers in de periode 2013-2015 heeft gespeeld in andere steden en regio’s in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat De Dansers een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van De Dansers te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 200.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel1001.250€ 125.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 229.167
Toegekend bedrag per editie€ 229.167

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000