NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

DE COöPERATIE

INLEIDING

De Coöperatie is gevestigd in Utrecht en is ontstaan in 2015, vanuit een fusie van Het Kaasschaafcollectief en Habek. De Coöperatie staat onder leiding van Robert Kouijzer, die als algemeen directeur werkzaam is. Hij wordt bijgestaan door inhoudelijk coördinator Sanne Priem, producent en projectleider Mark Gademan en coach Simon Akkermans. De Coöperatie is een productieplatform voor muziek en beeld. Er worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd die talentvolle makers op weg helpen en mogelijkheden bieden tot presentatie, samenwerking en netwerken. De Coöperatie ontwikkelt hiervoor de volgende activiteiten: ‘Master’, een vraaggericht ontwikkelingstraject voor talentvolle jonge makers met drie verschillende trajecten, namelijk de ‘Researcher’, ‘Performer’ en ‘Craftsman’; ‘No Man’s Land’, een jaarlijkse expertmeeting en kennisconferentie; ‘Club No Man’s Land,’ drie keer per jaar een presentatieplek en netwerkbijeenkomst voor jong talent, het onderwijs en de markt en tot slot de ‘Utregse Unie’, een jaarlijks festival voor grootstedelijke cultuur en een studio waar ruimte is om te experimenteren, repeteren en elkaar te ontmoeten.

Bij het Fonds Podiumkunsten vraagt de stichting een meerjarige activiteitensubsidie aan voor één onderdeel dat is toegespitst op produceren: ‘Craftsman’. Hierin worden makers die een krachtige en originele bijdrage kunnen leveren, inspiratie kunnen geven of nieuwe wegen kunnen aangeven, ondersteund in het versterken van de autonomie.

In de periode 2017-2020 gaat De Coöperatie één ‘Craftsman’ per jaar uitvoeren binnen het programma ‘Master’. Er wordt rondom een ‘Craftsman’ een kernteam samengesteld met een hoofdcoach. Deze is naar eigen zeggen het best te omschrijven als manager die het overzicht houdt en andere coaches aanstuurt. Hierbij is het essentieel dat er een perfecte match is tussen maker en coach. Die match wordt gedefinieerd door wederzijds respect en vertrouwen. Al in een vroeg stadium worden er partners gezocht voor het traject van presentatie. Zo zal er een samenwerking worden aangegaan met een passende agent om de voorstelling op de juiste podia en/of festivals te krijgen. De Coöperatie ontwikkelt in nauwe samenwerking met de maker, maar de maker blijft altijd eigenaar van het artistiek proces. Doordat de actualiteit en artistieke ontwikkeling zich niet altijd laten leiden, kunnen keuzes voor productietrajecten vaak niet eerder dan een jaar van tevoren gemaakt worden. Voor 2017 staan uitvoeringen van het project van PAX, ‘Homeniverse’, op stapel. Daarnaast wordt begonnen met projecten rondom Thierry Castel. Hij heeft als jazzpianist met Wouter Hamel samengewerkt en heeft in 2011 de European Jazz Competition gewonnen. Thierry Castel heeft een verzameling liedjes geschreven die vragen om een ambitieuze uitvoering. Ze zijn geschreven op piano, maar met zeer uitgebreide arrangementen die theatraal zijn op een manier die we kennen van David Bowie of Phil Spector. Het doel is deze bijzondere liedjes uit te voeren met een veelheid aan muzikanten, te vertalen naar een geluidsdrager en te presenteren op minimaal zeven festivals, zoals Down The Rabbit Hole, Eurosonic Noorderslag en Grasnapolsky. Voor 2018 wordt gedacht aan de Italiaanse singer-songwriter Giuseppe Valenza met een plattelandsachtergrond in Italië, zestiger jaren-psychedelica en het huidige moderne leven. Ook worden er gesprekken gevoerd met andere spraakmakende artiesten onder wie de broers Guus en Frank van der Steen.

In de periode 2017-2020 speelt De Coöperatie zestig voorstellingen en/of concerten per jaar. Er wordt subsidie aangevraagd voor veertig activiteiten die zijn toegespitst op het onderdeel ‘Craftsman’. Het gevraagde subsidiebedrag is 98.400 euro.

HISTORIE

De Coöperatie ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door De Coöperatie beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

De commissie waardeert de talentontwikkelingsfunctie die de organisatie kenmerkt. In haar ogen is De Coöperatie een belangrijke schakel tussen de popmusicus en de muziekindustrie, die het talent vervolgens in zijn beroepspraktijk voorziet. Het kritische oordeel van de commissie is grotendeels gebaseerd op de voorliggende plannen, waar de professionele uitvoeringen uit voortvloeien.

De producties die door De Coöperatie tussen 2013 en 2015 zijn begeleid, vindt de commissie van wisselende kwaliteit. De makers die in een traject zijn begeleid, zoals Frank Wienk, hebben uitvoeringen opgeleverd die blijk geven van een sterke eigen signatuur van de artiest. Het is de commissie echter niet duidelijk wat de artistieke signatuur van De Coöperatie zelf is. Een overkoepelende artistieke visie van de organisatie ziet zij niet terug bij de verschillende artiesten. Zij vindt bijvoorbeeld een artiest als PAX getuigen van vakmanschap in zijn teksten en podiumuitstraling, maar mist dat bij andere artiesten die binnen het programma van De Coöperatie de podia betreden. De commissie vindt dat veel bands en artiesten gepresenteerd worden zonder dat er een eigen artistieke stempel van De Coöperatie in hun werk doorklinkt. Zij vindt wel dat vanuit de fusie interessante initiatieven zoals de ‘Utregse Unie’ zijn ontstaan. Deze laten een dwarsdoorsnede zien van de huidige urban culture. Ook vindt zij dat deze activiteiten een duidelijk eigen artistieke lijn volgen en dat er op het gebied van cross-overs tussen bijvoorbeeld hiphop en andere streetart-vormen mogelijkheden zijn voor artiesten om zich te ontplooien tot een onderscheidende producent.

Over de plannen die De Coöperatie presenteert voor de periode 2017-2020 is de commissie kritisch. Op basis van het meegeleverde materiaal van de twee artiesten die binnen het Craftsman-programma worden geproduceerd, maakt de commissie op dat deze vooralsnog niet de kwaliteiten bezitten die nodig zijn om op hoog niveau te presteren. Door de beschrijving van de voorgenomen producties heeft zij ook weinig vertrouwen dat er concerten met oorspronkelijk materiaal worden uitgevoerd. Zo vindt zij het plan van een jazzmaker die een verzameling songs heeft geschreven die vragen om een ambitieuze uitvoering met een veelheid aan musici niet erg onderscheidend. Zij mist in de beschrijving van de producties ook een artistiek-inhoudelijke uitwerking. Het traject voor de begeleiding komt in de aanvraag duidelijk naar voren, maar over het artistieke resultaat tast de commissie in het duister. De commissie is daardoor niet overtuigd van de zeggingskracht van de concerten. Tot slot vindt zij de keuze van De Coöperatie om juist met deze artiesten te gaan samenwerken niet onderbouwd. Zij voegt daaraan toe dat de aanvrager zich met deze producties voornamelijk op de mainstreamgenres binnen de popmuziek richt en daarmee de focus op urban verlaat. De commissie mist in de plannen een reflectie op deze veranderende focus.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

De commissie is positief over de fusie tussen Habek en Het Kaasschaafcollectief die begin 2015 heeft plaatsgevonden. Uit de balans maakt zij op dat de nieuwe stichting financieel stabiel is. Uit de begroting voor 2017-2020 maakt zij op dat er alleen recettebedragen uit de concerten worden verwacht. De commissie vindt dit een groot risico, met name omdat er slechts één Craftsman-project per jaar wordt gerealiseerd. Het al dan niet realiseren van het beoogde aantal boekingen zal grote invloed hebben op de hoogte van de publieksinkomsten. Ook verwacht de organisatie uit merchandise en sponsorbijdragen een substantieel deel van de eigen inkomsten. Volgens de commissie ontbreekt er echter een strategie voor het werven van sponsors en blijkt uit de aanvraag niet dat in de organisatie voldoende expertise aanwezig is om sponsors aan zich te binden.

De commissie vindt dat De Coöperatie weinig inzet op het verdienvermogen van de artiest. In de aanvraag beschrijft de organisatie de ambitie om zich meer bezig te houden met de acquisitie. Hiermee neemt zij verantwoordelijkheid voor de maximale output van de speelbeurten, maar de commissie vindt dit niet realistisch en zij mist een duidelijk plan van aanpak waaruit blijkt dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de acquisitie.

De Coöperatie beschikt over een bescheiden reserve waarmee tegenvallers in de productie worden opgevangen. De commissie vindt het verstandig dat de organisatie een scheiding maakt tussen de activiteiten en daarvoor dekking zoekt bij twee publieke fondsen en de gemeente Utrecht. Zo wordt er volgens haar een goede spreiding van inkomstenbronnen gecreëerd.

Op gebied van publieksbenadering beschrijft De Coöperatie voornamelijk doelgroepen die als maker interessant zijn voor de organisatie. De commissie vindt dat een te beperkte blik. De doelgroepen die de concerten bezoeken van de Craftsman-projecten zijn volgens haar van essentieel belang en de organisatie heeft de commissie niet overtuigd dat zij deze doelgroepen voldoende in haar vizier heeft. Ook het publieksonderzoek dat in 2016 wordt gehouden, spitst zich niet toe op deze publieksgroepen. Volgens de commissie heeft De Coöperatie een duidelijke positie binnen het grootstedelijke culturele veld. De aanvrager beschrijft een heldere positionering aan de hand van producties uit de afgelopen periode. Ook is de commissie positief over het inzicht van de organisatie in het werkveld van de (pop)musicus, waarin weinig tijd is voor verdieping en experiment. Zij is ervan overtuigd dat De Coöperatie hiermee musici en publiek dichter bij elkaar kan brengen. Op het gebied van communicatiemiddelen vindt de commissie dat de organisatie te eenzijdig inzet op de activiteiten van de talenten en de deelnemers van de eigen programma’s. Zij vindt de strategie voornamelijk op de artiest gericht en minder op wat deze wil uitdragen naar het publiek. Het wordt de commissie daardoor niet duidelijk hoe er voor de uiteenlopende producties publiek wordt geworven om de concerten te bezoeken.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

De commissie vindt dat de producties regulier popaanbod vertegenwoordigen. Dit is een genre dat veelvuldig op de Nederlandse podia te horen is. Zij merkt daarbij op dat de activiteiten op het gebied van ‘urban culture’ minder te zien zijn op deze podia, zowel in het gesubsidieerde circuit als daarbuiten. De producties voor de aankomende periode vindt zij echter veel minder dan in de afgelopen periode als urban aan te merken. Zij vindt dat De Coöperatie geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

De Coöperatie is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat De Coöperatie in de periode 2013-2015 regelmatig concerten heeft verzorgd in Amsterdam. De organisatie heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een groot aandeel concerten in andere steden en regio’s gegeven. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat De Coöperatie een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van De Coöperatie niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 98.400
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000