NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

COMPAGNIE KARINA HOLLA (SCHREEUW)

INLEIDING

De in Amsterdam gevestigde Compagnie Karina Holla (Stichting Schreeuw) is een mimegezelschap dat artistiek wordt geleid door Karina Holla en al dertig jaar actief is. Karina Holla ziet het als haar missie om de mime te blijven innoveren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. In haar werk legt zij de nadruk op de emotionele lading van de beweging en wil zij het diepmenselijke laten zien. Een belangrijk doel daarbij is het oproepen van begrip, inlevingsvermogen en empathie, om zo de cohesie in de samenleving te vergroten. Karina Holla put inspiratie uit de verre uithoeken van de menselijke geest; in de kern gaat het erom het monster in de mens, het lelijke van de mens naar buiten te laten komen en te tonen, maar er ook empathie voor op te wekken. Het gaat er in haar werk om het menselijke te beschrijven in onmenselijke omstandigheden. Daarnaast streeft Karina Holla naar het leggen van verbanden tussen generaties, door publiek van verschillende leeftijden bij haar voorstellingen te betrekken en door haar activiteiten in het (kunst)onderwijs. Daarnaast wil zij haar ervaring en kennis van het avant-gardetheater overdragen op een nieuwe generatie theatermakers en hen stimuleren en enthousiasmeren door het geven van lessen en workshops op theaterscholen in Nederland en over de grens.

In de periode 2017-2020 wil Compagnie Karina Holla ieder jaar een eigen productie realiseren en een ontwikkeling doormaken richting teksttheater. De eerste productie is getiteld ‘Another Nice Mess’ en wordt samen met de Zweedse actrice Gunilla Röör ontwikkeld. Karina Holla werkte eerder kort samen met deze actrice. Zij wil hun beider onderzoek nu voortzetten naar de grens tussen vallen en opstaan. In die eerste productie gaat het over twee vrouwen die het hoofd proberen te bieden aan crises en zwarte gedachten. De tweede productie, ‘Oorlogsvrouwen’, wordt gebaseerd op het werk van Svetlana Aleksijevitsj. Karina Holla zal er verschillende vrouwen in spelen die allen (over)leven in onmenselijke omstandigheden. Manfred Karge van het Berliner Ensemble schrijft de tekst. Die gaat over vrouwen in Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog die zich inzetten om het vaderland te verdedigen door soldaten te worden in plaats van bruiden. In het begin worden ze bespot en uitgelachen, maar na de oorlog krijgen ze medailles en applaus. ‘Hardingsoefeningen’, gepland voor 2019, is een bewerking van ‘Het Dikke Schrift’ van Agota Kristof, waarin een tweeling uit een Hongaarse stad die gebombardeerd wordt, bij hun oma op het platteland wordt ondergebracht. De kinderen worden verwaarloosd en proberen te overleven door zichzelf en elkaar te harden tegen pijn en onrecht. Aan dit thema werkte Karina Holla met vier jongens van de mime-opleiding. Uitgangspunten voor ‘Storing’, de vierde voorstelling, zijn het thema ‘verscheurdheid’ en Karina Holla’s fascinatie voor het afwijkende versus het normale. Twee mannen springen agressief op en neer op asfaltjunglemuziek; ze vormen samen een goed geoliede machine. De mannen verliezen hun precisie wanneer een vrouw door middel van gedichten inbreekt in hun wereld. De woorden van de vrouw geven uitdrukking aan de pijnlijke gevoelens van gespletenheid. Ook deze productie wordt gemaakt met drie jonge, pas afgestudeerde spelers.

In de periode 2017-2020 speelt Compagnie Karina Holla 32 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 75.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 5.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 80.000 euro.

HISTORIE

Compagnie Karina Holla (Stichting Schreeuw) ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Compagnie Karina Holla onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen 'Etre Blesse’, 'FUGU’, 'FremdKörper' en ‘Kafka Project’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Zij heeft waardering voor het vakmanschap van Karina Holla als mime-theatermaakster met een eigenzinnige theatertaal. Ook de inzet die zij aan de dag legt om deze over te brengen op een jongere generatie mimespelers vindt de commissie lovenswaardig. Compagnie Karina Holla is de afgelopen jaren vrijwel zonder subsidie blijven doorgaan met het produceren van voorstellingen. De commissie constateert echter dat het werk van Karina Holla niet is meegegaan in de ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. De commissie meent dat Karina Holla’s eigenzinnige bewegingsidioom en podiumpersoonlijkheid nog altijd sterk zijn, maar is er niet van overtuigd dat deze theatertaal ook zeggingskracht heeft voor het hedendaagse publiek en voor jongere generaties. Zij ziet dat bevestigd in het meegestuurde beeldmateriaal. Overigens is dat zeer beperkt van omvang, wat het moeilijk maakt een beeld van de voorstellingen als geheel te krijgen.

De commissie is positief over de oorspronkelijkheid van de gekozen thema’s in het plan en ook over de literatuur die daarbij gebruikt wordt als vertrekpunt voor de theaterproducties. Een rode draad vormen thema’s als verscheurdheid en strijd, het afwijkende versus het normale en ook het vrouwelijke tegenover het mannelijke. Toch constateert de commissie ook op dit vlak een gebrek aan actualisering. Uit de aanvraag spreekt wel een persoonlijke verbondenheid van de maakster met het materiaal, maar de aanvrager reflecteert niet op de betekenis ervan voor andere mensen: medemakers en publiek. De productie die met de Zweedse actrice Gunilla Röör wordt ontwikkeld is daar een voorbeeld van. Karina Holla werkte eerder kort samen met deze actrice en wil nu hun onderzoek voortzetten naar de grens tussen vallen en opstaan. Uit de productiebeschrijving blijkt niet wat de betekenis zal zijn voor het publiek en ook niet in welke vorm de thematiek zal worden overgebracht. Bij de productie ‘Oorlogsvrouwen’ wordt juist de vorm toegelicht; Karina Holla zal er verschillende vrouwen in spelen die (over)leven in onmenselijke omstandigheden. Bij deze en andere projectplannen gaat de aanvrager niet nader in op de verhouding of relatie tussen de tekst en het bewegingsidioom. De commissie is dan ook niet overtuigd van de ontwikkeling naar teksttheater die het gezelschap wil maken. Dat leidt er ook toe dat de commissie niet overtuigd is van de potentiële zeggingskracht. De commissie mist ook een heldere uitwerking van de projecten die gepland staan met jonge mimespelers. Zij vindt dat die slechts in aanzet worden beschreven. Omdat de productie ‘Hardingsoefeningen’ gebaseerd wordt op ‘Het Dikke Schrift’ van Agota Kristof, krijgt de commissie een impressie van de inhoud van de beoogde voorstelling, maar niet van de vorm die zij zal krijgen. Bij het project ‘Storing’ lijkt juist de vorm al uitgedacht en laat de inhoud zich raden. Dat een nieuwe generatie mimespelers veel van Karina Holla kan leren, staat voor de commissie buiten kijf, maar de manier waarop Karina Holla deze overdracht wil vormgeven in de beoogde producties is niet overtuigend. De uitwerking van de producties is te summier om voldoende vertrouwen te krijgen in de zeggingskracht. Daarbij ontbeert de uitwerking een interessante en overtuigende relatie met het ‘hier en nu’, wat de vraag oproept waarom deze verhalen nu verteld moeten worden. De commissie ziet niet in dat het beoogde publiek van verschillende generaties door de producties meer verbonden zal raken.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende.

Compagnie Karina Holla heeft haar werk de afgelopen jaren met weinig financiële middelen tot stand gebracht. De financiële positie van de stichting is daardoor behoorlijk onder druk komen te staan. Dat is geen goede beginpositie. De commissie stelt bovendien vast, dat het werk van Compagnie Karina Holla de afgelopen jaren weinig te zien is geweest in de Nederlandse theaters. In de aanvraag wordt erop ingezet het aantal speelbeurten relatief fors te laten toenemen. Maar in combinatie met de resultaten van de afgelopen jaren geeft het plan onvoldoende aanknopingspunten om te verwachten dat de aanvrager die ambitie kan realiseren. De uitgangspositie is zwak door de beperkte zichtbaarheid van het gezelschap in de afgelopen periode. Er zijn ook geen concrete afspraken met (nieuwe) speelplekken en het plan van aanpak om daarin stappen te zetten is algemeen en summier. Weliswaar is iemand aangetrokken om de verkoop ter hand te nemen en daarin een groei te realiseren, wat tot enige verbetering ten opzichte van de afgelopen jaren kan leiden, maar zonder gedegen plan van aanpak heeft de commissie daar weinig vertrouwen in. Verder toont Compagnie Karina Holla zich weinig bewust van het feit dat zij het afgelopen decennium in een marginale positie in het theaterveld is terechtgekomen. Er ontbreekt een gedegen en vertrouwenwekkend plan om die positie te verlaten. Hierdoor is de begrote groei van de eigen inkomsten, waaronder de publieksinkomsten en de inkomsten uit private fondsen, in de ogen van de commissie niet realistisch. Voor de werving hiervan ontbreekt bovendien een visie of plan van aanpak. Compagnie Karina Holla heeft haar visie op publiek en publieksgroepen in de aanvraag in algemene termen uitgewerkt. De organisatie wil een breed publiek van verschillende generaties met elkaar verbinden en ook de fans van het werk van Karina Holla geïnteresseerd houden. Hoe de communicatie met het publiek gestalte moet krijgen, is in de aanvraag erg algemeen beschreven en daardoor in de ogen van de commissie niet effectief. Ook hier ontbreken handvatten om erop te kunnen vertrouwen dat de organisatie een reële blik heeft op haar mogelijkheden.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Het aanbod van de aanvrager plaatst de commissie binnen het genre bewegingstheater, waarvoor het aanbod in het Nederlandse theaterlandschap relatief beperkt is. Daarbinnen onderscheidt het werk zich naar de mening van de commissie echter niet expliciet van het overige aanbod. De commissie oordeelt dat het werk van de aanvrager een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

Compagnie Karina Holla is gevestigd in Amsterdam, een stad met een groot podiumkunstenaanbod. In de periode 2013-2015 heeft Compagnie Karina Holla een groot deel van de activiteiten in Amsterdam uitgevoerd. Zij speelde daarnaast, vergeleken met andere podiumkunstinstellingen, in een beperkt aantal andere steden en regio’s. Het voornemen om in de komende jaren in alle regio’s en grote steden buiten Amsterdam een substantieel deel van de activiteiten te realiseren, vindt de commissie op basis van de speelbeurten in de afgelopen jaren en het voorliggende plan niet realistisch. De commissie vindt dat Compagnie Karina Holla geen bijzondere bijdrage levert aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Compagnie Karina Holla niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 80.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000