NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

COMBATTIMENTO

INLEIDING

Combattimento is de voortzetting van het in 2013 opgeheven Combattimento Consort. Het ensemble is gevestigd in Zaltbommel. Twee van de musici zijn verantwoordelijk voor de artistieke leiding en commerciële ondersteuning. Voor productionele activiteiten is een vrijwilliger aangetrokken en het bestuur werkt onbetaald mee. De missie van Combattimento is het uitvoeren van bekende en onbekende werken uit de 17e- en 18e-eeuwse barokmuziek. Het ensemble wil dicht bij zijn publiek spelen en klassieke muziek levendig en boeiend maken. Binnen de barokmuziek richt het ensemble zich op stijlen waarin fantasie en beweging een grote rol spelen. Combattimento beheerst de kunst van de historische improvisatie en gebruikt de vrijheid van spelen met name om de grenzen van barokke extravagantie en spektakel te verkennen. Naast bekende werken wordt ook onbekend en nog niet uitgegeven repertoire uitgevoerd. De musici spelen op moderne instrumenten, in de overtuiging dat de klankintensiteit hiervan beter aansluit bij de luisterpraktijk van het hedendaagse publiek.

Combattimento is een middelgroot ensemble dat uit acht kernleden bestaat en zonder dirigent speelt. Indien nodig wordt de bezetting aangevuld met extra violen en blazers of met externe solisten. Na de doorstart is Combattimento teruggegaan naar de oorsprong: barokconcerten in middelgrote bezetting zonder dirigent, in de kleine zalen van de podia of kamermuziekverenigingen. Het ensemble heeft er bewust voor gekozen om als middelgroot ensemble zonder dirigent op kleinere podia te spelen, om recht te doen aan de directe communicatie van de musici met het publiek.

De activiteiten voor de periode 2017-2020 bestaan uit terugkerende programma’s zoals ‘Ontdek!’, ‘Stabat Mater’, ‘Crispy Christmas’, ‘Kerken, Kroegen & Kastelen’ en ‘Brug tussen barok en klassiek’. Daarnaast zijn er eenmalige projecten zoals ‘Dolci d'Italia’. Combattimento werkt samen met verschillende solisten, onder wie violisten Patricia Kopatchinskaja en Liza Ferschtman en sopraan Núria Rial. In samenwerking met Scapino wordt in 2017 en 2018 de productie ‘Crown’ gebracht. De voorstellingen hiervan vallen buiten deze aanvraag.

In de periode 2017-2020 speelt Combattimento 44 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 116.300 euro.

HISTORIE

Stichting Combattimento ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Combattimento beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

Na de doorstart in 2013 heeft het ensemble zich herpakt en weet het een uitstekend muzikaal vakmanschap te handhaven. De betrokkenheid van de musici, de gezamenlijke energie, het levendige spel en de forse klank van het ensemblespel zijn nog immer kenmerkend voor de uitvoeringen van Combattimento. Daarnaast vindt de commissie het musicologisch onderzoek naar onbekend en nog niet uitgegeven repertoire van belang voor de muzieksector. Zij vindt dat dit onderzoek in goede handen is bij klavecinist en musicoloog Pieter Dirksen. De overdracht hiervan, in de vorm van gesproken toelichtingen tijdens de concerten, vindt zij echter statisch en weinig aansprekend overkomen. De commissie stelt dat dit niet aansluit bij de manier waarop het ensemble zich wenst te profileren. De beschouwingen in de aanvraag over de plaats van barokmuziek en de relatie die Combattimento wil leggen met de hedendaagse beeld- en muziekcultuur, krijgen volgens de commissie nauwelijks een weerslag in de plannen voor de komende jaren. Het ensemble zegt hierover dat het door een nieuwe, hedendaagse bril naar barokmuziek kijkt, maar dit blijkt vooralsnog niet uit de invulling van de plannen.

Ook mist de commissie enige reflectie op een aantal essentiële keuzes die het ensemble heeft gemaakt ten opzichte van het verleden. Voorbeelden daarvan zijn het teruggaan naar een kernbezetting van acht musici en het ongedirigeerd spelen. De commissie is niet overtuigd van de keuze om dit repertoire op moderne instrumenten te spelen.

De algemene lijn van de projecten die wordt voorgesteld voor de komende periode getuigt volgens de commissie van weinig oorspronkelijkheid. De commissie heeft op zich vertrouwen in het vakmanschap van het ensemble, maar de beoogde producties betreffen met name een voortzetting van en variatie op de activiteiten zoals die de afgelopen jaren vorm kregen. Het programma is volgens de commissie nauwelijks avontuurlijk en essentiële keuzes zijn onvoldoende gemotiveerd. Zo legt de aanvrager bijvoorbeeld niet uit waarop de keuze voor de genoemde solisten is gebaseerd. De ambities van het ensemble komen onvoldoende tot uiting in het programma en de visie achter de plannen wordt onvoldoende geëtaleerd. Een uitzondering hierop vormt de samenwerking met Scapino. De commissie vindt dat deze een logisch vervolg is op een eerdere succesvolle samenwerking. Het stelt het ensemble in de gelegenheid om zichzelf steviger te positioneren en een productie te maken die het publiek zal aanspreken.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Combattimento is in de loop van 2013 gestart en heeft in de afgelopen jaren kostendekkend geopereerd, grotendeels zonder subsidies. De financiële gezondheid van de organisatie is volgens de commissie redelijk te noemen, mede vanwege het feit dat Combattimento uit publieksinkomsten een eigen vermogen heeft weten op te bouwen.

Combattimento voorziet vanaf 2017 een relatief grote stijging van de eigen inkomsten van ruim 25 procent ten opzichte van 2015, maar de commissie merkt op dat deze stijging in de plannen niet wordt onderbouwd. Vanwege de nog prille geschiedenis van het ensemble in zijn huidige vorm, is zij niet op voorhand overtuigd van de haalbaarheid ervan. Daarnaast mist de commissie een toelichting op de, overigens bescheiden, stijging van bijdragen uit private middelen. Ook de plannen voor de beoogde toename van donaties van ‘vrienden’ zijn niet concreet.

De commissie vindt het positief dat Combattimento participeert in het programma ‘Wijzer werven’, maar mist in de plannen de uitkomsten hiervan. Zo zijn er geen inkomsten uit sponsoring opgenomen in de begroting. Over de begrotingsontwikkeling in de komende periode is de commissie kritisch. Zij constateert dat Combattimento het gevraagde meerjarige subsidie van het Fonds hoofdzakelijk wil inzetten voor de productionele versterking van de organisatie en de artistieke verrijking van de concerten. Zij stelt vast dat de hieruit voortvloeiende stijging van beheers- en activiteitenlasten zich onvoldoende terugvertaalt in een navenante stijging van de eigen inkomsten. Ook vindt de commissie de spreiding van inkomstenbronnen matig. Zij stelt vast dat de begroting voor het grootste deel leunt op publieke subsidies die, gezien het nog beperkte trackrecord van het ensemble, in haar ogen allerminst zeker genoemd kunnen worden. Tegelijkertijd constateert de commissie dat de begroting aansluit bij de aard en omvang van de activiteiten die in de komende jaren gepland staan.

Aangezien er geen sprake is van grote investeringen en de inkomsten en uitgaven direct gekoppeld zijn aan de concerten, is de kans op tegenvallers volgens de commissie klein. Zij is echter kritisch over de weinig ondernemende omgang met eventuele tegenvallende inkomsten. Blijkens de aanvraag worden deze voor het grootste deel opgevangen door de musici van het ensemble.

De commissie is van mening dat Combattimento zich redelijk weet te positioneren binnen het muzikale landschap. Het ensemble plaatst zichzelf binnen de Nederlandse muziektraditie van barokmuziek, maar verzuimt daarbij om een heldere verbinding te leggen met de publieksgroepen die het voor ogen heeft. De commissie vindt deze doelgroepen uitvoerig beschreven, maar constateert dat daarbij gebruik is gemaakt van vrij algemene onderzoeksresultaten enerzijds en een enquête onder de circa 100 ‘vrienden’ anderzijds. Zij vindt deze benadering wat beperkt. Ook valt het de commissie op dat in de aanvraag nauwelijks een relatie gelegd wordt tussen de doelgroepen en de aard van de artistieke plannen. Zij vindt de aanpak van de programmering bijvoorbeeld onvoldoende aansluiten bij de interessewereld van jongeren. Daarnaast noemt de commissie de beschrijving van de in te zetten marketingmiddelen vrij algemeen en mist zij een vertaalslag naar een concrete en effectieve publieksbenadering. Hierdoor is zij niet overtuigd van de ambities van Combattimento op het gebied van publieksbereik.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Zij plaatst het aanbod van Combattimento binnen het genre klassieke muziek. Dit genre is naar haar mening ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse podia, ook binnen het aanbod uit de Basisinfrastructuur. Het type interdisciplinaire coproducties dat Combattimento presenteert in de aanvraag, is eveneens redelijk goed vertegenwoordigd binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland. De activiteiten van Combattimento leveren daarom geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Zij overweegt daarbij dat Combattimento is gevestigd in Zaltbommel, waar het podiumkunstenaanbod zeer klein is. Uitvoeringen in Zaltbommel vinden er echter nauwelijks plaats en evenmin is er volgens de commissie sprake van een structurele vorm van regionale binding. Verder constateert de commissie dat Combattimento in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten dat in andere regio’s en steden is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. De commissie vindt dat Combattimento daarmee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Combattimento te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 116.300
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel28500€ 14.000
Circuit groot73.900€ 27.300
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 116.300
Toegekend bedrag per editie€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000