NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

CLUB GUY AND RONI

INLEIDING

Club Guy & Roni is een dansgezelschap, gevestigd in Groningen, dat zich concentreert op het werk van de choreografen Roni Haver en Guy Weizman. De aanvrager heeft een tweehoofdige directie, bestaande uit artistiek directeur Guy Weizman en zakelijk directeur Harmen van der Hoek. Per 1 januari 2017 zijn beiden in diezelfde rol verantwoordelijk voor het Noord Nederlands Toneel (NNT). Beide gezelschappen zullen dan onder één dak worden gehuisvest, waarbij er zal worden gewerkt aan een organisatorische schaalvergroting. Roni Haver is als artistiek leider verantwoordelijk voor de artistieke lijn van Club Guy & Roni.

Het gezelschap bestaat uit een internationaal ensemble van choreografen, dansers en muzikanten dat naar eigen zeggen samenwerkt om continu de grenzen van de moderne dans te verkennen en de podiumkunsten te vernieuwen. Met behulp van een interdisciplinaire werkwijze creëert het ensemble expressieve voorstellingen met een filmische beeldtaal, waarin de mens, zijn lichaam of geest centraal staan. Door risico’s te nemen, zich te laten voeden door de wereld buiten de kunst en door een thematiek tot het uiterste te trekken, ontstaat volgens de aanvrager werk dat zich altijd ergens op de schaal tussen hoge kunst en een ruigere clubcultuur bevindt.

Club Guy & Roni noemt zich een overtuigd Gronings gezelschap, waarbij het de korte lijnen in de stad als basis ziet van zijn creatieve en maatschappelijke kracht. Het gezelschap haalt naar eigen zeggen veel inspiratie uit de samenwerking met partners. Er zijn waardevolle nationale en internationale samenwerkingen ontstaan, die het gezelschap de komende jaren wil uitbouwen. Vaste partners van Club Guy & Roni zijn het Noord Nederlands Toneel (NNT) en Slagwerk Den Haag.

Jaarlijks zal één grotezaalproductie door Roni Haver worden gecreëerd, en één door Guy Weizman in coproductie met het NNT. Samenwerkingspartner Slagwerk Den Haag zal het gezelschap met nieuw gecomponeerde muziek live begeleiden. Daarnaast heeft het gezelschap als doel jaarlijks een kleinezaalproductie, festivalproductie en/of een buitenlandse reprise uit te brengen. Tevens nodigt het eens per jaar een nieuwe maker uit om werk te creëren. Het streven is om jaarlijks honderd voorstellingen in Nederland en het buitenland te verzorgen, waarvan twintig voorstellingen in de standplaats Groningen. Het gezelschap bestaat uit een kleine, vaste kernorganisatie.

Wat betreft talentontwikkeling wil Club Guy & Roni de ‘Poetic Disasters Club’ de komende jaren verder professionaliseren. Dit initiatief richt zich op de ontwikkeling van jonge, talentvolle dansers. Met de ‘Poetic Disasters Club’ wil het gezelschap werken aan nieuwe dansvormen, die het buiten de traditionele infrastructuur van het theater en schouwburgen wil presenteren.

In de periode 2017-2020 speelt Club Guy & Roni honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 565.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 113.100 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 678.600 euro.

HISTORIE

Club Guy & Roni ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds elf voorstellingen van vijf verschillende producties van Club Guy & Roni bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Club Guy & Roni is volgens haar een eigenzinnig dansgezelschap met een oorspronkelijke artistieke signatuur. De veelzijdige voorstellingen die het gezelschap de afgelopen jaren heeft geproduceerd, getuigen volgens de commissie van onmiskenbaar vakmanschap. Zo is zij van mening dat het werk wordt uitgevoerd door uitstekende dansers, die door hun expressiviteit en explosieve fysicaliteit in belangrijke mate bepalend zijn voor de zeggingskracht van het werk. De choreografieën van Club Guy & Roni kenmerken zich volgens de commissie door een dynamisch en theatraal bewegingsidioom en zijn in dramaturgisch opzicht overtuigend uitgewerkt. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop het choreografenduo in staat is om uiteenlopende disciplines te laten samenvloeien tot een krachtige beeldtaal. Volgens de commissie kwam dit sterk naar voren in onder meer de voorstellingen 'My Private Odyssey' en 'Naked Lunch'. Daarnaast heeft zij waardering voor de wijze waarop het gezelschap actuele en maatschappelijke onderwerpen weet te vertalen naar prikkelende en gelaagde voorstellingen.

De plannen voor de periode 2017-2020 maken op de commissie een bevlogen indruk. De oprechte vernieuwingsdrang en de wens om continu de grenzen van de moderne dans te verkennen, weerspiegelt zich volgens de commissie in de wijze waarop Guy Weizman en Roni Haver hun artistieke profiel in de komende periode verder willen uitdiepen. De voorgenomen activiteiten sluiten goed aan bij de artistieke signatuur van het gezelschap. De oorspronkelijke benaderingswijze van het menselijk lichaam en de verbindingen met urgente maatschappelijke thema’s geven de commissie vertrouwen in de zeggingskracht van de voorstellingen.

De samenwerking met het NNT lijkt volgens de commissie logisch voort te komen uit de wens om vanuit een interdisciplinaire werkwijze innovatieve theatervormen te realiseren. Zij is van mening dat deze samenwerking Guy Weizman de mogelijkheid kan bieden om het talige deel van zijn werk verder uit te diepen. Hoewel de commissie er vertrouwen in heeft dat de samenwerking met het NNT een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het interdisciplinaire onderzoek dat het gezelschap voor ogen heeft, noemt zij de plannen op dit gebied niet in alle opzichten goed uitgewerkt. Zo krijgt de commissie op basis van de plannen nog weinig zicht op de voorgenomen vorm van deze samenwerking en weinig zicht op de manier waarop het gezelschap denkt dat een samenwerking met het NNT van invloed zal zijn op de eigen artistieke signatuur.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij vindt dat er een ondernemende houding spreekt uit de plannen van Club Guy & Roni en constateert dat het gezelschap er in de afgelopen periode in is geslaagd een solide financiële basis op te bouwen. Daarnaast stelt zij vast dat het gezelschap inmiddels over voldoende eigen vermogen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen.

De commissie leest in het plan dat Club Guy & Roni zich naar eigen zeggen bevindt op een kantelpunt en klaar is voor de volgende ambitieuze stap in de professionalisering van de organisatie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het activiteitenbudget is verhoogd en uit een forse verhoging van de totale eigen inkomsten. Hoewel de commissie van mening is dat een stijging van de activiteitenlasten realistisch samenhangt met de ambitie om jaarlijks met het NNT een grotezaalproductie te produceren, noemt zij de mate waarin onder meer de publieksinkomsten toenemen niet overtuigend onderbouwd. Zo mist de commissie in het plan een toelichting op de wijze waarop het gezelschap zijn publieksinkomsten verwacht te genereren. Daarnaast merkt zij op dat de publieksinkomsten uit het buitenland meer dan verzesvoudigen ten opzichte van 2015. Voor wat betreft dat laatste merkt de commissie op dat Club Guy & Roni een groot internationaal netwerk heeft opgebouwd in de afgelopen periode. Zij vindt het positief dat de aanvrager steviger wil inzetten op internationale samenwerkingen. De aanvraag maakt desondanks volgens haar niet aannemelijk dat er in het buitenland voldoende vraag is naar het werk van Club Guy & Roni om de publieksinkomsten in deze mate te laten toenemen. Zij is er op basis van de plannen dan ook niet van overtuigd dat de beoogde stijging van de totale publieksinkomsten realistisch is ingeschat. De commissie merkt op dat de begroting van Club Guy & Roni in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel leunde op subsidie uit publieke middelen. Zij is dan ook positief over het feit dat het gezelschap ernaar streeft de komende periode de lokale cofinanciering te laten groeien tot het landelijk gemiddelde. Hierdoor zijn de inkomsten volgens haar beter verdeeld over diverse inkomstenbronnen.

De commissie is van mening dat Club Guy & Roni inmiddels een groot en betekenisvol netwerk heeft opgebouwd en dat het met uiteenlopende activiteiten goed is ingebed in de culturele infrastructuur van Groningen. Zij heeft waardering voor het feit dat Club Guy & Roni krachten gaat bundelen door samen te werken met een vertrouwenwekkende partner als het NNT. De uitwerking van deze samenwerking is goed doordacht en in het plan helder toegelicht. De commissie vindt het positief dat Club Guy & Roni een sterk bewustzijn heeft van zijn positie in het danslandschap en ernaar streeft de werken in verschillende vormen en circuits uit te brengen, waardoor de aanvrager een breed publiek kan bereiken. De ontwikkeling die het gezelschap samen met zijn vaste partners het NNT en Slagwerk Den Haag wil maken, vindt de commissie mooi weerspiegeld in zijn visie op zijn publiek. De commissie heeft vertrouwen in een gedegen aanpak op het gebied van marketing en publiciteit. De gekozen marketingstrategie, waarin de aanvrager zich richt op het vormgeven van een community, getuigt volgens de commissie van een goede kennis van de doelgroepen en is passend bij de artistieke signatuur van het gezelschap.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Club Guy & Roni maakt volgens de commissie voorstellingen binnen het genre hedendaagse/moderne/conceptuele dans dat in Nederland ruim vertegenwoordigd is. Daarbinnen onderscheidt Club Guy & Roni zich met eigenzinnige dansproducties waarin het innovatieve verbindingen legt met andere disciplines en waarin de nadruk zowel op de esthetiek als op het kritisch beschouwen van maatschappelijke thema’s ligt. Het bewegingsvocabulaire is volgens de commissie minder onderscheidend binnen het genre. Om die reden levert Club Guy & Roni een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar is daarin niet uniek.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

Club Guy & Roni is gevestigd in Groningen en is goed ingebed in de culturele infrastructuur in de stad. De commissie constateert dat het gezelschap een substantieel deel van zijn activiteiten uitvoert in Groningen en er een hecht netwerk van artistieke partners heeft opgebouwd met wie het nauw samenwerkt. De commissie stelt vast dat in Groningen het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt zij op dat in Groningen geen sprake is, zoals in bepaalde steden en regio’s, van het geheel ontbreken van een goede infrastructuur op het gebied van podiumkunsten.

Verder constateert de commissie dat Club Guy & Roni in de periode 2013-2015 een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s heeft gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat Club Guy & Roni een grote bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

De commissie is positief over de wijze waarop Club Guy & Roni de vier bouwstenen van het onderdeel talentontwikkeling heeft uitgewerkt. Zij is van mening dat het gezelschap de verschillende initiatieven op een mooie manier met elkaar en aan de stad verbindt. Het doel om met ‘The Poetic Disasters Club’ ruimte aan dansers te bieden en tegelijkertijd de nadruk te leggen op de ontwikkeling van een nieuw publiek voor moderne dans, sluit volgens de commissie op een geloofwaardige manier aan op de reguliere projecten en de beoogde publieksgroepen. De commissie heeft waardering voor het feit dat de deelnemers aan ‘The Poetic Disasters Club’ niet alleen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen als danser, maar dat zij tegelijkertijd ook kennis opdoen op zakelijk en productioneel vlak. Daarnaast is zij positief over de directe link met de inwoners van Groningen waaraan de dansers uit ‘The Poetic Disasters Club’ lesgeven.

De commissie constateert dat in ‘The White Smoke Projects’ sinds 2013 één of twee nieuwe makers de kans krijgen korte stukken te creëren voor ‘The Poetic Disasters Club’. Beide initiatieven zijn de laatste jaren door het gezelschap uitgewerkt en verschillende makers en dansers hebben zich in dit traject kunnen ontwikkelen. Volgens de commissie heeft Club Guy & Roni inmiddels ervaring in het bieden van begeleiding en ondersteuning van beginnende makers en jonge dansers. Dit biedt haar vertrouwen in de uitwerking en realisering van de vier beschreven bouwstenen. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 97.130 euro.

CONCLUSIE

De commissie adviseert om de aanvraag van Club Guy & Roni te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 678.600
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel352.500€ 87.500
Circuit groot656.200€ 403.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 97.130
Totaal per editie€ 662.630
Toegekend bedrag per editie€ 662.630

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000