NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

CELLO8CTET AMSTERDAM

INLEIDING

Cello8ctet Amsterdam is een klassiek ensemble, gevestigd in Amsterdam. Sinds 2014 verzorgt het collectief van acht cellisten alle artistieke, zakelijke en productionele taken. Waar nodig worden er projectmatig derden ingeschakeld. De missie van het ensemble is volgens de aanvraag ‘om met unieke artistieke signatuur een ontgrenzende rol te spelen in de muziek en de podiumkunsten’. In het verlengde daarvan formuleert Cello8ctet twee hoofddoelstellingen: grensverleggende nieuwe muziek maken en in de voorstellingen verschillende muziekstijlen en kunstdisciplines combineren. Bij de ontwikkeling van nieuw repertoire speelt het ensemble volgens de aanvraag steeds vaker een actieve makersrol, waarin de samenwerking met de componist centraal staat. Daarnaast ontwikkelt Cello8ctet multidisciplinaire voorstellingen in samenwerking met artiesten en instellingen uit andere kunstdisciplines, waarbij de cellisten een transdisciplinaire rol vervullen. Dit door niet alleen als uitvoerend musicus op te treden, maar ook te bewegen op basis van een choreografie of te acteren. De positie van Cello8ctet Amsterdam binnen het podiumkunstenveld wordt volgens het plan gekenmerkt door de bijzondere bezetting, de programmering van nieuw, speciaal voor het ensemble geschreven repertoire, hoogwaardige muziekvoorstellingen voor kinderen en een transdisciplinaire werkwijze. Binnen de kamermuziek onderscheidt het ensemble zich door geregeld te kiezen voor een gevoelige maatschappelijke thematiek.

Kernactiviteiten voor de periode 2017-2020 zijn het geven van concerten, het ontwikkelen van repertoire en transdisciplinaire producties en het produceren van audio- en videomateriaal, deels in de vorm van immersive media. Er wordt onder meer een eigen serie met drie concerten per seizoen in Amsterdam, Antwerpen en (vanaf 2019) een Duitse stad gerealiseerd. Het betreft het project ‘VOCALTR8CKS’, met jaarlijks drie videoclips op YouTube waarin de acht cellisten composities spelen van Bart Soeters, als begeleiding van het geluidsspoor met de lead vocals van beroemde tophits. Verder zal Cello8ctet in 2017 een programma presenteren met werken uit het filmmuziekoeuvre van Philip Glass, die volgend jaar tachtig wordt. Het ensemble gaat samen met Michael Riesman, de rechterhand van Glass, met dit programma op tournee door Nederland en de Verenigde Staten. In 2018 zal het ensemble een dansvoorstelling maken met choreograaf Samir Calixto, op basis van de muziek van Arvo Pärt. Voor 2018 staat een programma met een nieuwe opdrachtcompositie van Michael Gordon in de planning. Daarnaast zal het octet multidisciplinaire coproducties ontwikkelen, waaronder het ‘instant-drieluik’ met Via Berlin, over de obsessieve hunkering naar onmiddellijke bevrediging. Hierin wordt samengewerkt met regisseur Dagmar Slagmolen, choreograaf Pim Veulings en Orkater. Met Dagmar Slagmolen wordt tevens de jeugdmuziekvoorstelling ‘Cellokrijgers’ ontwikkeld, in coproductie met Oorkaan.

In de periode 2017-2020 speelt Cello8ctet 74 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 259.400 euro.

HISTORIE

Cello8ctet ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Cello8ctet onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Cellostorm’, ‘Arvo Pärt’, ‘Canto Ostinato’ en ‘Een pure formaliteit’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

De musici van Cello8ctet beschikken over een ruime mate van vakmanschap en slagen er tevens in zich in visueel en theatraal opzicht overtuigend te profileren op het podium. Zo was de coproductie ‘Cellostorm’ (de afgelopen periode ontwikkeld met Oorkaan) volgens de commissie een geslaagd voorbeeld van een transdisciplinaire voorstelling voor een jeugdige doelgroep. Verder vindt de commissie het bijzonder dat het ensemble een artistieke relatie heeft opgebouwd met Arvo Pärt en Philip Glass. Het ensemble heeft ruimschoots aangetoond dat met een bezetting van acht cello's een bijzondere en mooie ensembleklank kan worden gecreëerd. De commissie plaatst daarbij de kanttekening dat de bezetting vaak wisselt, wat zij niet optimaal vindt met het oog op de continuïteit van het samenspel en de herkenbaarheid van het collectief voor het publiek. De commissie vindt het bovendien een gemis dat er niet is gekozen voor een artistiek leider die richting geeft aan de artistieke ontwikkeling. Daarmee ontbreekt het ook aan continuïteit in de ontwikkeling van een oorspronkelijke artistieke signatuur.

De commissie ziet dit terug in de plannen voor de periode 2017-2020, waarin zij geen uitgesproken artistieke visie ziet. Er zijn diverse afzonderlijke projecten beschreven, maar in het plan komt geen heldere artistieke identiteit naar voren. De bezetting van acht cello's lijkt steeds het belangrijkste motief in de plannen, maar dit vindt de commissie weinig oorspronkelijk als artistieke leidraad. De commissie meent dat Cello8ctet Amsterdam zich daarnaast in de coproducties overwegend voegt naar de initiatieven en ideeën van partners. Dit gaat ten koste van de eigen signatuur van het ensemble. De commissie is er op grond van de plannen ook niet van overtuigd dat het octet in de komende jaren zijn artistieke stempel zal kunnen drukken op de interdisciplinaire producties. Zo getuigde de voorstelling ‘Cellostorm’ volgens de commissie van een goede zeggingskracht. Maar zowel productioneel als artistiek had Oorkaan als coproducent een fors aandeel in het succes. De commissie ziet de inbreng van het octet in de co-producties maar in beperkte mate terug. In de aanvraag reflecteert de aanvrager bovendien nauwelijks op de ervaring en expertise die in het recente verleden zijn opgebouwd met de verschillende samenwerkingen. De aanvraag biedt ook weinig inzicht in de inbreng die Cello8ctet Amsterdam levert met betrekking tot de totstandkoming van de voorstellingen in de komende jaren. De commissie is wel positief over de samenwerking met componisten in de komende jaren, zoals met Jan Kuijken. Zij staat tot slot kritisch tegenover het project ‘VOCALTR8CKS’. In het audiomateriaal waarnaar de aanvraag verwijst, zijn de arrangementen weinig vindingrijk, waardoor het concept volgens de commissie weinig diepgang krijgt.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

De commissie merkt op dat de aanvraag weinig inzichtelijk is wat betreft de ontwikkeling van de eigen inkomsten in de komende periode, doordat in de aanvraag een andere begrotingssystematiek is gehanteerd dan afgelopen jaren. De instelling verwijst in dit verband naar instructies van het Fonds. Echter, volgens de commissie is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf om inzicht te geven in de gevolgen van de verschillende inrichting van de cijfers over de afgelopen jaren en de toekomst. Nu laat de begroting voor 2017-2020 een verdrievoudiging zien van de totale exploitatie, waarbij is uitgegaan van slechts een lichte stijging van het aantal activiteiten. Deze weergave van de financiële ontwikkeling geeft echter geen reëel beeld van de schaalvergroting die de organisatie zal ondergaan, door de manier waarop de aanvrager coproducties heeft opgenomen. Daardoor biedt de ingediende aanvraag ook geen inzicht in de omvang van de risico’s die Cello8ctet zelf draagt. Cello8ctet Amsterdam toont zich in het plan wel bewust van risico's, ook gelet op de grote mate van afhankelijkheid van samenwerkingspartners. Er is echter geen strategie waarop kan worden teruggevallen wanneer aangevraagde subsidies niet worden toegekend. Daar staat tegenover dat de instelling zich in de afgelopen periode flexibel en zelfredzaam heeft getoond in de wijze waarop het ensemble heeft gefunctioneerd.

Cello8ctet Amsterdam geeft in de aanvraag een heldere beschrijving van de eigen positionering. De commissie plaatst hierbij de kanttekening dat het ensemble de kamermuzieksector als referentiekader neemt in het beschrijven van zijn onderscheidende kenmerken. Dat terwijl voor de komende jaren juist volop wordt ingezet op muziektheaterproducties. Het ontwikkelen van multidisciplinaire coproducties en muziektheater voor de jeugd is volgens de commissie binnen de kamermuziek enigszins onderscheidend. Binnen de podiumkunsten in brede zin leidt dit op zichzelf echter niet tot een herkenbaar profiel voor het publiek. De commissie vindt het goed dat het octet zijn positie probeert te versterken met het relatiebeheer richting de eigen achterban en ook het publiek van samenwerkingspartners aan zich probeert te binden, als spin-off van coproducties. De beschrijving van doelgroepen is echter zeer algemeen en daardoor weinig doelgericht. De inzet van communicatiemiddelen is bovendien mager uitgewerkt, waardoor niet goed is onderbouwd hoe daarmee de beoogde verbreding van het publieksbereik zal worden gerealiseerd.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Het repertoire van Cello8ctet Amsterdam bestaat voornamelijk uit klassieke werken, twintigste-eeuwse gecomponeerde muziek en nieuwe opdrachtcomposities. Het aandeel bewerkingen van gekende composities binnen de programmering is volgens de commissie relatief groot, waardoor naar de mening van de commissie de toevoeging aan het bestaande muziekaanbod beperkt is. Daarnaast stelt zij vast dat het type interdisciplinaire coproducties dat het ensemble presenteert in de aanvraag, redelijk goed vertegenwoordigd is binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Cello8ctet Amsterdam is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel in andere steden en regio's gespeelde concerten, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Cello8ctet Amsterdam een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Cello8ctet Amsterdam niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 259.400
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000