NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

CAPPELLA AMSTERDAM

INLEIDING

Stichting Cappella Amsterdam is de rechtsvertegenwoordiger van kamerkoor Cappella Amsterdam. Het koor is gevestigd in Amsterdam en staat onder artistieke leiding van dirigent Daniel Reuss. De zakelijke leiding is in handen van Anna Becker. Cappella Amsterdam heeft als missie de kwaliteit van individuele zangers te verbinden tot een krachtig kamerkoor van continue en excellente kwaliteit. Daarin staat de puurheid van de compositie centraal. Het koor profileert zich naar eigen zeggen met hoogwaardige eigen producties en samenwerkingen met gerenommeerde partners in diverse en flexibele opstellingen, en staat open voor vernieuwing van het genre en samenwerking tussen kunstdisciplines. Doelstelling is een volwaardige plek voor koormuziek op professionele (concert)podia. Cappella Amsterdam heeft een open oor voor excellente jonge zangers, dirigenten en componisten in Europa, met een nadruk op Nederlandse talenten, die het actief stimuleert in trajecten en projecten. Cappella Amsterdam zegt zich met de volgende artistieke uitgangspunten te onderscheiden: de hoge kwaliteit van de uitvoeringen en de samenstelling van de programma's, de flexibiliteit waarmee het in verschillende bezettingen en combinaties kan optreden en het herkenbare karakter van de programmering en herkenbare presentatievorm. Cappella Amsterdam speelt naar eigen zeggen een belangrijke rol in de Nederlandse muziekcultuur als vaste partner voor andere ensembles, festivals, concertzalen en producenten, en geeft als partner van het Muziekgebouw aan 't IJ een belangrijke invulling aan de programmering.

Het beleid voor de komende periode is een voortzetting en verdere ontwikkeling van het huidige beleid, maar behelst ook een uitbreiding van zowel de reguliere activiteiten als activiteiten in het kader van talentontwikkeling van jonge excellente musici. Cappella Amsterdam onderscheidt drie soorten programma's: eigen producties die door het koor zelf worden geproduceerd en uitgevoerd, onder leiding van Daniel Reuss; partnerships klassiek repertoire, waarin wordt samengewerkt met onder andere het Orkest van de Achttiende Eeuw, Kenneth Montgomery, het Koninklijk Conservatorium Den Haag, Het Nationale Theater en OPERA2DAY; partnerships hedendaags repertoire en bijzondere uitvoeringen, waarin wordt samengewerkt met onder andere B'Rock en Muziektheater Transparant, het Nationaal Jeugd Orkest (NJO), Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag, ensemble LUDWIG en Koorbiënnale Haarlem.

Cappella Amsterdam vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor de volgende onderdelen: jaartrajecten voor de Carte blanche-dirigenten met coaching van Daniel Reuss, trajecten voor jonge componisten en stageplaatsen voor jonge zangers.

In de periode 2017-2020 realiseert Cappella Amsterdam 55 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 519.700 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 51.970 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 571.670 euro.

HISTORIE

Stichting Cappella Amsterdam ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds dertien voorstellingen en/of concerten van twaalf verschillende producties van Cappella Amsterdam bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

Het vakmanschap van de zangers staat volgens de commissie op een hoog niveau. Zij beschouwt Daniel Reuss als een uitmuntende dirigent, die zeer bedreven is in het samensmeden van de individuele vocale kwaliteiten tot een sterk collectief. Hij is volgens de commissie op zijn best in de rol van koordirigent. De commissie meent dat hij in programma's van koor plus orkest minder tot zijn recht komt. Cappella Amsterdam is een veelgevraagde partner van orkesten en ensembles en bewijst zich steeds opnieuw als een flexibel en veelzijdig koor. De commissie is van mening dat de coproducties waarin het koor participeert, van een grote zeggingskracht getuigen. Zij vindt dat dit bijvoorbeeld tot uiting kwam tijdens de productie ‘Luther’ met de Veenfabriek, waarin de veelzijdigheid en de contrastwerking van het koor als adembenemend werden ervaren.

In haar advies over de periode 2013-2016 was de commissie positief over de strategische samenwerkingsverbanden, maar nu ontstaat bij de commissie de indruk dat de producties op initiatief van derden de overhand krijgen. Op basis van de plannen voor 2017-2020 lijkt Cappella Amsterdam volgens de commissie weinig regie te nemen over zijn artistieke koers richting de toekomst. In de geplande activiteiten ontbreekt een visie op de verhouding tussen de eigen producties en het deel van de activiteiten waarbij het koor aansluiting vindt bij de producties die door partners worden geïnitieerd. Waar het gaat om de samenwerkingsprojecten, heeft de commissie waardering voor de flexibiliteit waarmee diverse samenwerkingsverbanden worden aangegaan, en de wijze waarop het koor voor een functionele invulling van de koorpartij zorgt. Dit gaat volgens haar echter ten koste van de eigen artistieke inbreng. In de structurele samenwerking met bijvoorbeeld het Orkest van de Achttiende Eeuw herkent de commissie te weinig een eigenzinnige artistieke visie van het koor. Deze producties lijken vooral door het orkest te worden geïnitieerd. Ook over de programma's die het koor zelfstandig produceert, is de commissie niet onverdeeld positief. Deze getuigen volgens de commissie van een smaakvolle en grondige kennis van het repertoire, maar ze vindt de plannen in te hoge mate een al gebaand pad van het koorrepertoire volgen. De commissie leest in de toelichting op de plannen vooral aandacht voor de functionaliteit van het koor en in onvoldoende mate een eigenzinnige en sterke visie die een publiek gaat aanspreken. Ze is dan ook niet geheel overtuigd van de zeggingskracht van de concerten.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

Uit de balans van eind 2015 maakt de commissie op dat de liquiditeit enigszins een vertekend beeld geeft door reeds ontvangen voorschotten van Europese subsidie voor het Tenso-project, waarvoor Cappella Amsterdam penvoerder is. Over het geheel genomen is de financiële situatie van de organisatie stabiel en heeft zij een redelijke reserve opgebouwd, waardoor tegenvallende resultaten kunnen worden opgevangen. In de begroting voor de periode 2017-2020 wordt uitgegaan van een forse stijging van de eigen inkomsten. Deze zou vooral gerealiseerd moeten worden door een toename van de publieksinkomsten uit binnen- en buitenland met ruim 25 procent ten opzichte van de huidige periode. In de aanvraag is echter geen strategie beschreven hoe dit wordt gerealiseerd, waardoor dit perspectief in de ogen van de commissie niet aannemelijk wordt gemaakt. Ook verwacht Cappella Amsterdam extra inkomsten te kunnen verwerven uit donaties van particulieren, zonder dat dit nader wordt onderbouwd met plannen voor de toekomst of perspectief uit het verleden. De commissie is er niet van overtuigd dat dit haalbaar is, ook gelet op het feit dat in de periode 2013-2015 de doelstellingen op dit terrein niet zijn gehaald.

De commissie constateert daarnaast dat de beheerslasten en marketingkosten fors stijgen ten opzichte van de afgelopen jaren, terwijl er geen verklaring wordt gegeven waarom de organisatie deze stijging verwacht. De verwachte hogere activiteitenlasten worden onderbouwd op basis van een prijscompensatie van vijf procent en een verhoging van de honoraria voor de zangers om de achterstand ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden bij orkesten in de Basisinfrastructuur te verkleinen. Deze hogere lasten worden in de begroting deels gedekt door de extra eigen inkomsten en deels door hogere meerjarige subsidies die worden gevraagd van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten. Hiermee streeft de organisatie een redelijke spreiding van inkomstenbronnen na, maar de commissie vindt dat er te weinig reflectie is op de risico’s die bijvoorbeeld het achterblijven van de eigen inkomsten met zich meebrengen.

De commissie is kritisch over de publieksbenadering die uit de aanvraag naar voren komt. Er ontbreekt volgens haar een goede onderliggende visie. De doelgroepen die het koor voor ogen staan, zijn summier en in zeer algemene termen beschreven. De aanvraag benoemt met name voornemens, maar koppelt daaraan geen concrete strategie die gericht is op specifieke doelgroepen. Zo noemt Cappella Amsterdam als ambitie het bereiken van een jonger publiek, maar vertaalt dat niet naar concrete doelgroepen of inhoudelijke plannen. De commissie constateert dat het koor de afgelopen jaren goede resultaten heeft geboekt als het gaat om de afzet van producties en het publieksbereik, maar vindt in de plannen geen reflectie op de ervaring en kennis die daarmee is opgedaan. Hoe bijvoorbeeld in de samenwerking met partners de publiekswerving wordt afgestemd op nieuwe bezoekers, wordt niet uitgelegd. Met betrekking tot de positie in het veld noemt de aanvraag als onderscheidende kenmerken de vele samenwerkingen met vaste partners en de flexibiliteit qua bezetting. De commissie vindt dit profiel weinig overtuigend; het vermogen om zich aan te passen aan uiteenlopende partners en situaties zegt weinig over de eigenheid en herkenbaarheid van het koor.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Het repertoire dat Cappella Amsterdam brengt, bestaat voornamelijk uit klassieke werken. Klassiek repertoire is ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. De commissie constateert dat Cappella Amsterdam daarnaast ook hedendaags gecomponeerd repertoire speelt dat in mindere mate voorkomt op de podia. Dit doet Cappella Amsterdam vooral in coproducties, waardoor de commissie van mening is dat de innovatieve aspecten in de plannen vooral kunnen worden toegeschreven aan de inbreng van de samenwerkingspartners. Daarnaast stelt zij vast dat het type interdisciplinaire coproducties dat het ensemble presenteert in de aanvraag, redelijk goed vertegenwoordigd is binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland. Er is in de ogen van de commissie hierdoor geen sprake van een bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

Cappella Amsterdam is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de organisatie in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam, maar ook een substantieel deel in andere steden en regio’s. De spreiding in de periode 2017-2020 zal naar verwachting vergelijkbaar zijn. Op grond van het bovenstaande vindt de commissie dat Cappella Amsterdam een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Cappella Amsterdam niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 571.670
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000