NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

BOT

INLEIDING

BOT is een in Deventer gevestigd collectief dat zich positioneert met ongepolijst muziektheater dat gebruikmaakt van grote machines en kleine liedjes. Het gezelschap bestaat uit Job van Gorkum, Doan Hendriks, Geert Jonkers en Tomas Postema. Productiehuis Oost-Nederland (ON) is als producent verantwoordelijk voor de financiële afhandeling, planning, marketing, verkoop en productie. ON vermeldt dat zij vanaf 2017 nog alleen als producent zal opereren, met BOT als hoofdactiviteit. Maike Fleuren is verantwoordelijk voor de artistieke en zakelijke leiding. Het gezelschap wil zijn bezoekers uitdagen om keuzes en aannames te heroverwegen en imperfectie voor lief te nemen. Het collectief maakt naar eigen zeggen muziektheaterproducties met een herkenbare signatuur binnen diverse circuits. De vier makers van BOT hebben elk hun eigen expertise: compositie, tekst, instrumentenbouw en vormgeving. Uit de kruisbestuiving van deze disciplines ontstaat een eigen taal op het grensvlak van muziek, theater en muziekmachines, aldus de aanvraag. Zo betreden de makers continu elkaars terrein en onttrekt het gezelschap zich aan genredefinities. BOT levert naar eigen zeggen in veel opzichten een onderscheidende bijdrage aan het culturele landschap. Het gezelschap vermeldt in de aanvraag een eigen vorm te hebben gevonden, waarin het DNA van de Nederlandstalige popmuziek is geënt op een rijke traditie van beeldend muziektheater.

De periode 2017-2018 zal in het teken staan van inhoudelijke en ambachtelijke verdieping, waarbij onder andere de voorstelling ‘RAMKOERS’ wordt hernomen en de tourproductie ‘LEK’ wordt gemaakt. In de periode 2019-2020 zal BOT verbindingen aangaan met andere makers, waaronder met Feikes Huis en filmmaker Douwe Dijkstra. Ook wordt de voorstelling ‘Het Geluid Van’ op erfgoedlocaties gecontinueerd, maar dan in mindere mate dan voorheen. BOT heeft een brede doelgroep. Deze bestaat onder andere uit lokale gemeenschappen, festivalpubliek, theater- en muziekprofessionals, liefhebbers van cultuur en erfgoed, muziektheater en alternatieve popmuziek. Het overgrote deel van de voorstellingen vindt plaats in Oost-Nederland. De overige voorstellingen bestrijken het gehele land.

In de periode 2017-2020 speelt BOT 45 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 187.500 euro.

HISTORIE

Productiehuis Oost-Nederland ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Productiehuis Oost-Nederland beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘MIJN FAUST’, ‘RAMKOERS’ en ‘Het Geluid Van’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Zij kent BOT als een collectief met een herkenbare signatuur. De voorstellingen, die veelal op locatie gespeeld worden, kenmerken zich door een opvallende combinatie van popmuziek en zelfgemaakte machinerie. De commissie is positief over het vermogen van BOT om deze combinatie te vertalen naar een vaak spectaculaire vormgeving, die een impact heeft op de locaties waar gespeeld wordt. De commissie is minder positief over de artistieke kwaliteit van het werk, die zij wisselend noemt. Zo is zij van mening dat in de voorstellingen van BOT te weinig sprake is van een boeiende dramatische lijn. Dit doet in haar ogen afbreuk aan de spanningsboog in de voorstellingen en aan artistieke diepgang. Daarnaast vindt de commissie dat de manier waarop de elementen theater en muziek in de voorstellingen worden verweven een weinig evenwichtige samenhang vertoont. In dit verband noemt zij de productie ‘RAMKOERS’, die in haar ogen voor het grootste deel leunde op de uitvoering van popliedjes en waar de meer theatrale elementen onderbelicht bleven. Daarbij vindt de commissie in meer algemene zin de relatie tussen de liedjes en de thema’s die BOT in zijn werk wil behandelen te onduidelijk in de voorstellingen, hetgeen niet bijdraagt aan de zeggingskracht van het werk. Ook is de commissie kritisch over de vocale kwaliteiten en tekstbehandeling van het collectief.

De commissie stelt vast dat de plannen voor 2017-2020 voortbouwen op de bekende formule van BOT, maar daarbij nauwelijks ruimte bieden aan de verdere artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van het gezelschap. De activiteiten voor de komende periode bestaan voor het grootste deel uit hernemingen en de voortzetting van de serie ‘Het Geluid Van’ op erfgoedlocaties. De commissie merkt op dat er slechts sprake is van één nieuw locatieproject (‘Scharnieren’), dat volgens de beproefde methode met gebruik van zelfgebouwde machines en instrumenten tot stand zal komen. Door de magere artistiek-inhoudelijke uitwerking is het de commissie niet duidelijk in hoeverre dit project zich zal verhouden tot het eerdere werk van BOT en welke ontwikkeling het collectief daarbij nastreeft. De commissie vindt het positief dat het gezelschap zich bewust is van de noodzaak om de uitvoeringskwaliteit op het gebied van spel en zang te verbeteren. Zij beoordeelt de plannen op dit gebied echter als weinig realistisch, omdat de ambities naar haar mening om een steviger aanpak vragen dan in de plannen worden beschreven. De commissie constateert dat BOT in de komende jaren behalve op locatie, ook op vlakkevloerpodia wil gaan spelen. Daartoe is het een samenwerkingsverband aangegaan met theatergezelschap Feikes Huis. De commissie merkt op dat de ambities om in het theater te gaan spelen niet overtuigend worden onderbouwd in de aanvraag. Hierdoor is het onduidelijk hoe een en ander zich zal verhouden tot de signatuur van BOT, die in de ogen van de commissie sterk samenhangt met de locatievoorstellingen van het gezelschap. Hierdoor is zij niet overtuigd van de zeggingskracht van het toekomstige werk.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Vanwege de aanvraagconstructie, waarbij Productiehuis Oost-Nederland feitelijk een meerjarige activiteitensubsidie aanvraagt voor BOT, kan de commissie de financiële gezondheid van BOT zelf niet beoordelen en zich alleen verhouden tot de aangeleverde cijfers van Productiehuis Oost-Nederland. De commissie stelt vast dat Productiehuis Oost-Nederland over een solide financiële basis beschikt en zich in de afgelopen jaren heeft bewezen als een ervaren producent. Om die reden vindt zij het positief dat de samenwerking met BOT in de komende periode wordt gecontinueerd, waarbij Productiehuis Oost-Nederland verantwoordelijk zal zijn voor de financiële afhandeling, planning, marketing, verkoop en productie van BOT.

De ontwikkeling van de eigen inkomsten voor de periode 2017-2020 liggen in het verlengde van de resultaten die de aanvrager in de afgelopen jaren heeft weten te realiseren en mogen om die reden volgens de commissie haalbaar genoemd worden. Wel constateert zij dat er minder activiteiten dan voorheen uitgevoerd zullen worden, terwijl het gezelschap streeft naar een verhoging van de publieksinkomsten. De commissie vindt de verhoging weinig realistisch. Ook de begroting acht de commissie niet geheel conform de activiteiten. Zo stijgt deze ten opzichte van 2015, ondanks het feit dat er minder activiteiten plaatsvinden. Een goede verklaring hiervoor ontbreekt. De commissie is kritisch over de beperkte spreiding aan inkomstenbronnen. In dit verband vindt zij het een gemiste kans dat Productiehuis Oost-Nederland, ondanks zijn stevige inbedding in Oost-Nederland, geen financiële bijdrage voor BOT vraagt aan de gemeente en de provincie. Ook zijn er geen financiële bijdragen opgenomen van private fondsen. Hoewel BOT ondernemend is door zich te verbinden met diverse partners, vertaalt zich dit niet terug in de begroting. Daarbij kent de inkomstenstructuur nauwelijks enige flexibiliteit om eventuele tegenvallers op te vangen. Wel beschikt Productiehuis Oost-Nederland over voldoende eigen vermogen om als buffer te dienen bij tegenvallende inkomsten.

Volgens de commissie weet BOT zich in de aanvraag helder te positioneren als onderdeel van de Nederlandse traditie op het gebied van beeldend muziektheater. Zij stelt evenwel vast dat de bekendheid van het gezelschap bij een aantal (locatie)festivals nog niet heeft gezorgd voor een stevige landelijke bekendheid. De commissie heeft voldoende vertrouwen in de beoogde afzet van de voorstellingen van BOT. Productiehuis Oost-Nederland kan als producent bogen op goede relaties met diverse festivals, die ook in de komende vier jaar gecontinueerd worden. Zij vindt het ook van goed ondernemerschap getuigen dat hoge uitkoopsommen voor de voorstellingen worden verkregen. Minder overtuigd is de commissie van het voornemen om ook voorstellingen in de vlakkevloertheaters af te zetten. Zij vindt dit niet op voorhand realistisch, aangezien uit de plannen geen overtuigende strategie spreekt en BOT in dit circuit nog geen naamsbekendheid heeft weten op te bouwen. Uit de plannen van BOT spreekt volgens de commissie een redelijk besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is naar haar mening nogal algemeen. Hier ligt ruimte voor verbetering, aangezien de aanvraag vermeldt dat BOT een eigen systeem heeft voor kaartverkoop waarmee zij gefundeerd publieksonderzoek kan doen. De beschreven marketingaanpak is degelijk, maar niet verrassend volgens de commissie.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Het aanbod plaatst zij binnen het genre muziektheater op basis van popmuziek. Muziektheatervoorstellingen met popmuziek als basis zijn niet veelvoorkomend. De audiomachines noemt de commissie weliswaar een onderscheidend element, maar dit maakt het werk niet uniek. De commissie is van mening dat het werk van BOT een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

De aanvrager is gevestigd in Deventer, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat BOT in de periode 2013-2015 met name veel heeft gespeeld in de regio oost. Het aandeel voorstellingen dat in andere regio’s is gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen laag. In de komende periode is de aanvrager van plan om zijn voorstellingen meer gespreid over het land uit te voeren. De commissie heeft er op basis van het plan vertrouwen in dat de beoogde spreiding zal worden gerealiseerd. De commissie vindt dat BOT een grote bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van BOT te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 187.500
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel252.500€ 62.500
Circuit groot105.000€ 50.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 187.500
Toegekend bedrag per editie€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000