NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ASKO|SCHöNBERG

INLEIDING

Asko|Schönberg beschrijft zich als een groep hooggekwalificeerde, gespecialiseerde en bevlogen musici die kamermuziekrepertoire uit de 20e en 21e eeuw in zeer uiteenlopende vormen delen met het publiek. Jaarlijks realiseert het ensemble circa negentig voorstellingen, variërend van reguliere concerten tot multidisciplinaire coproducties, autonoom gepresenteerd of in samenwerking met nationale en internationale partners.

Asko|Schönberg is gevestigd in Amsterdam en als ‘ensemble in residence’ verbonden aan Muziekgebouw aan ’t IJ. Rogier van Splunder is directeur en de artistieke leiding is in handen van Fedor Teunisse. Het ensemble heeft naar eigen zeggen een rijke staat van dienst opgebouwd met de interpretatie van werk van toonaangevende componisten als Ligeti, Oestvolskaja, Kagel, Andriessen, Torstensson, Zuidam, Kyriakides en Van der Aa. Asko|Schönberg ziet zichzelf als verbinder van toppartners, onder wie componisten in een hecht netwerk voor nieuwe muziek, aldus het plan. Daarbij wordt het artistieke beleid voortgezet in de komende periode, met een actievere inzet op samenwerking met collega-instellingen en coproducties van verschillende disciplines. Behalve zijn markt verbreden en context toevoegen aan zijn muziek, wil het ensemble hiermee een rol spelen als wegwijzer voor het publiek van nu, met een meer interactieve zoektocht naar ervaring en duiding.

Het ensemble werkt samen met dirigenten Reinbert de Leeuw en Etienne Siebens en houdt de ogen open voor een nieuwe generatie dirigenten, onder wie Bas Wiegers. Asko|Schönberg wil zichzelf in de toekomst meer ruimte geven om de eigen artistieke visie uit te dragen. Daarbij wil het ensemble zich ontwikkelen richting een ensemble waarin de kernmusici een actieve rol hebben in de invulling en de profilering van de organisatie.

De positionering van Asko|Schönberg wordt volgens het plan gekenmerkt door de grote regelmaat waarmee grootschalig nieuw werk wordt uitgevoerd, waardoor het ensemble een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling en actualisering van de hedendaags gecomponeerde muziekcultuur. Ten opzichte van vier jaar geleden bevindt Asko|Schönberg zich naar eigen zeggen in een steviger (multidisciplinair) netwerk van partners die zich willen committeren aan waar het ensemble voor staat en die bijdragen aan de artistieke verrijking van het ensemble en zijn publiek. Producties die in het plan worden beschreven voor de komende periode, zijn onder andere de programma’s in het kader van de Donderdagavondserie in Muziekgebouw aan ’t IJ. Hierbij zullen nieuwe concertformats worden ontwikkeld, zoals ‘Expedition 20th Century Music’. In het kader van de serie ‘Europa Nu!’ zal het ensemble in samenwerking met Cappella Amsterdam de beste muziek van nu uit Europa presenteren en verbinden aan nieuwe opdrachten aan componisten als Peter Adriaansz en Richard Rijnvos. Onder leiding van Reinbert de Leeuw zal een drieluik worden gepresenteerd met ‘Im wunderschönen Monat Mai’, ‘Das Lied von der Erde’ en muziek van Janácek, met de actrices Katja Herbers en Helena Rasker en Johan Simons die de enscenering op zich neemt. In het voorjaar van 2017 zal Asko|Schönberg Louis Andriessens ‘De Materie’ integraal uitvoeren. Verder gaat het ensemble een samenwerking aan met Opera Trionfo en regisseur Floris Visser, waarbij meerdere coproducties zullen worden ontwikkeld in het kader van het actualiteitenproject ‘Sign of the Times’, onder meer de opera ‘Barbaren aan de Poort’. Een andere structurele samenwerking zal in de komende jaren worden ontplooid met het Noord Nederlands Toneel. Met dit gezelschap zal jaarlijks een coproductie worden ontwikkeld, te beginnen in 2017 met ‘They Shoot Horses, Don’t They?’ van Horace McCoy en met nieuwe muziek van Mátyás Wettl. Daarnaast zullen projecten worden ontwikkeld met het Belgische productiehuis LOD, Operafront, Over het IJ Festival, MaxTak en LeineRoebana.
De bijdrage talentontwikkeling wordt in de aanvraag onderbouwd met activiteiten in het kader van twee nieuwe initiatieven: K(h)AOS en de Ensemble Academie. K(h)AOS is gericht op jonge afgestudeerde musici, componisten en makers die worden uitgenodigd om hun ideeën op dusdanige wijze te ontwikkelen, dat zij een oprecht uniek en waardevol project kunnen realiseren. In dit kader wordt gestreefd naar drie of vier projecten per seizoen, waarbij onder meer de focus wordt gelegd op vernieuwing van de podiumpresentatie. De Ensemble Academie is een samenwerkingsverband waarin Asko|Schönberg met drie andere ensembles, namelijk Korzo en Muziekgebouw aan ’t IJ, het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Stichting Venancio, een broedplaats opzet voor talentvolle, nog studerende musici en componisten.

In de periode 2017-2020 speelt Asko|Schönberg 80 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedag is 571.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 114.200 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 685.200 euro.

HISTORIE

Stichting Asko|Schönberg ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds achttien voorstellingen en/of concerten van vijftien verschillende producties van Asko|Schönberg bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

De commissie is van mening dat de musici in het ensemble over een ruime mate van vakmanschap beschikken. De meeste concerten worden uitmuntend uitgevoerd, maar de commissie constateert daarbij wel dat er soms sprake is van ongelijk samenspel. Dit kwam in de afgelopen periode vooral naar voren wanneer het ensemble voor grotere werken aangevuld werd met conservatoriumstudenten. De uitvoeringskwaliteit van de vaste kernmusici is volgens de commissie juist aangescherpt in de afgelopen jaren, door de instroom van nieuwe musici en de samenwerking met verschillende dirigenten. De concertmeester groeit volgens de commissie in zijn rol en als solist heeft hij zich bewezen als vaste waarde binnen het ensemble. De commissie is nog wel kritisch over de podiumpresentatie van het ensemble. In de uitstraling van de musici is met name tijdens de multidisciplinaire producties weinig spelplezier zichtbaar. Dit gaat ten koste van de zeggingskracht die met de concerten wordt bereikt.

Kritischer is de commissie over de artistieke visie die in de activiteiten in de afgelopen periode naar voren is gekomen. Wat het leiderschap van de in 2014 aangetreden artistiek leider voor de artistieke koers van Asko|Schönberg betekent, is volgens de commissie nog onvoldoende duidelijk. In een aantal van de programma’s in het recente verleden is de tegenstelling tussen de verschillende werken zo groot dat het volgens de commissie aan samenhang ontbreekt. Als voorbeeld noemt zij de combinatie van de composities van Beat Furrer met de kamermuziekbewerking van de Vierde symfonie van Gustav Mahler in de Donderdagavondserie. Daarnaast vindt ze dat door de veelheid aan activiteiten in de afgelopen periode de eigen signatuur van het ensemble niet altijd voldoende naar voren is gekomen.

Ook met betrekking tot de plannen voor de periode 2017-2020 merkt de commissie op dat hierin een weinig geprononceerde artistieke visie tot uiting komt, die ten koste gaat van de artistieke signatuur van het ensemble. De commissie heeft de indruk dat het ensemble zoekende is, zowel naar aanleiding van interne ontwikkelingen als in relatie tot de ontwikkeling van de hedendaags gecomponeerde muziek in brede zin. Ze is er op grond van de aanvraag echter niet van overtuigd dat deze zoektocht wordt ondernomen vanuit een heldere analyse van de actuele ontwikkelingen binnen de hedendaags gecomponeerde muziek. Enerzijds blijft Asko|Schönberg trouw aan zijn taakopvatting als vertolker van muziek van de 20e en 21e eeuw. Anderzijds zijn er uiteenlopende interdisciplinaire coproducties en cross-overs. Deze dragen bij aan de continuïteit van de organisatie en een intensieve concertpraktijk, maar hierin komt weinig oorspronkelijkheid tot uiting volgens de commissie.

De commissie ziet de zoektocht van het ensemble geïllustreerd in de toelichting op de voortzetting van de Donderdagavondserie in het Muziekgebouw aan 't IJ in de komende jaren. Het grote belang van deze serie voor Asko|Schönberg wordt volgens de commissie gepresenteerd als een vanzelfsprekendheid, maar de aanvraag maakt niet duidelijk waarom deze concerten voor het ensemble van essentieel belang zijn in de komende periode en hoe die zich verhouden tot de andere activiteiten. De commissie is er niet van overtuigd dat deze serie voldoende oorspronkelijkheid zal hebben.
Als het gaat om de kwaliteit van de afzonderlijke concerten is de commissie positief. Reinbert de Leeuw krijgt in de aankomende periode carte blanche met een selectie van werken van componisten die bepalend zijn geweest in de geschiedenis van het ensemble en volgens de commissie onverminderd de belangstelling wekken. De aanvraag bevat een lijst met een aantal grote namen die zijn uitgenodigd en die garant staan voor uitvoeringen op het hoogste niveau. Ten aanzien van de interdisciplinaire voorstelling waarin Asko|Schönberg participeert, vindt de commissie dat voor interessante partners is gekozen. Zij noemt in het bijzonder het meervoudige project ‘Sign of the Times’ met Opera Trionfo, dat tot nieuwe artistieke perspectieven kan leiden.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

De commissie constateert op basis van de ingestuurde balansen dat de organisatie eind 2015 financieel gezond is. Asko|Schönberg heeft in de periode 2013-2015 te kampen gehad met tekorten op de exploitatie, maar het eigen vermogen was ruimschoots voldoende om als financiële buffer te kunnen dienen. In de plannen voor de aankomende periode gaat Asko|Schönberg uit van een forse stijging van de publieksinkomsten. Dit wil de organisatie onder andere bewerkstelligen door het gemiddeld aantal uitvoeringen op te voeren van 80 naar 100 per jaar. De commissie vindt het echter niet aannemelijk dat meer activiteiten in dit verband ook automatisch leiden tot hogere publieksinkomsten. De voorgenomen producties worden grotendeels in coproductie geproduceerd en hierdoor ligt het volgens haar eerder voor de hand dat de publieksinkomsten per voorstelling zullen afnemen. Op meerdere onderdelen ontbreekt de koppeling tussen de beschreven productionele plannen en opvallende veranderingen in de begrotingsontwikkeling. In de toelichting op de begroting wordt bijvoorbeeld gesteld dat er een efficiencyslag gemaakt wordt door te werken met een kleiner kernensemble. De commissie ziet in de begroting niet hoe dit zal leiden tot efficiencywinst. De commissie vindt de spreiding van inkomstenbronnen risicovol, doordat er een verschuiving van bijdragen van coproducenten plaatsvindt naar de directe publieksinkomsten. De aanvraag gaat niet in op de zwaardere last die dit met zich meebrengt voor de organisatie, op het moment dat er meer verantwoordelijkheid voor deze intensieve producties bij Asko|Schönberg komt te liggen. De commissie vindt het daarentegen positief dat er intensief wordt ingezet op bijdragen uit private middelen.

De commissie heeft waardering voor de ambitie van Asko|Schönberg om in de komende periode stevig in te zetten op het verbreden van het draagvlak voor moderne muziek. Zij plaatst daarbij de kanttekening dat het ambitieniveau hoog is, maar dat er in het plan vrijwel geen aandacht wordt besteed aan risico's. De commissie stelt vast dat in de gepresenteerde plannen voor de aankomende periode weinig flexibiliteit aanwezig lijkt te zijn die kan worden aangesproken in geval van tegenslag.

Ten aanzien van de publieksbenadering in de aanvraag staat de commissie gematigd positief. Hoewel de visie op het publieksbereik algemeen is beschreven, wekt de aanvraag het vertrouwen dat de ambities op dit terrein haalbaar zijn. De commissie meent dat de samenwerking met partners, vooral bij interdisciplinaire coproducties, kansen biedt voor Asko|Schönberg om nieuw publiek op te bouwen en aan zich te binden. Zij vindt het een gemiste kans dat in de aanvraag onderbelicht blijft hoe het ensemble daarop in wil spelen. Asko|Schönberg geeft in het plan een accurate beschrijving van zijn positionering als ensemble op het terrein van hedendaags gecomponeerde muziek. De betekenis van de toegenomen focus op interdisciplinair coproduceren wordt echter amper geduid met het oog op de eigen positie. Asko|Schönberg verklaart dat de partners zich willen committeren aan waar het ensemble voor staat, maar laat daarbij in het midden hoe de eigen artistieke identiteit zich ontwikkelt onder invloed van het interdisciplinair coproduceren en wat dat betekent voor de profilering van het ensemble bij het publiek.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Het repertoire van Asko|Schönberg bestaat voornamelijk uit gecomponeerde muziek uit de 20e en 21e eeuw, waaronder een substantieel aantal nieuwe opdrachtcomposities. Er zijn volgens de commissie meer ensembles actief die zich hebben gespecialiseerd in de hedendaagse muziek, maar het totale aanbod op dit gebied is niet ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. Daarnaast stelt zij vast dat het type interdisciplinaire coproducties dat het ensemble presenteert, redelijk goed vertegenwoordigd is binnen het podiumkunstenaanbod. Het Asko|Schönberg levert volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Asko|Schönberg is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel in andere steden en regio's gespeelde concerten, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Asko|Schönberg een redelijke bijdrage levert aan de spreiding

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

De commissie constateert dat de plannen voor de Ensemble Academie, die onderdeel uitmaken van dit plan, niet passen binnen de doelstellingen van het Fonds Podiumkunsten. Zij heeft waardering voor de wens van ensembles om een rol te spelen bij het begeleiden van jonge musici en componisten naar de beroepspraktijk, maar zij stelt vast dat waar het gaat om studenten de verantwoordelijkheid ligt bij de conservatoria in het land. De relatief beperkte middelen die bij het Fonds beschikbaar zijn als bijdrage in de talentontwikkeling zijn niet bedoeld voor podiumkunstenaars die nog een beroepsopleiding volgen. Het plan voor het K[h]AOS-project vindt zij interessant, maar onvoldoende inhoudelijk uitgewerkt. De organisatie maakt niet duidelijk wat zij wil overdragen op de musici en componisten. De commissie vindt de plannen hiervoor te algemeen beschreven.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Asko|Schönberg te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 685.200
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel00€ 0
Circuit groot806.200€ 496.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 571.000
Toegekend bedrag per editie€ 571.000

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000