NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

AMSTERDAM SINFONIETTA

INLEIDING

Amsterdam Sinfonietta, gevestigd in Amsterdam, is een ensemble bestaande uit 22 strijkers onder leiding van violiste en artistiek leider Candida Thompson. De zakelijke leiding wordt gevoerd door Joost Westerveld. Amsterdam Sinfonietta wil als een dynamisch en virtuoos gezelschap het repertoire voor strijkersensemble levend houden, uitdragen en vernieuwen. Dat doet het ensemble naar eigen zeggen door die muziek op het hoogste niveau uit te voeren, te onderzoeken en verder te ontwikkelen, en daar bestaand en nieuw publiek mee te engageren. Er worden programma's ontwikkeld met gastmusici en in samenwerking met zalen in binnen- en buitenland. Het ensemble speelt zowel geijkt als nieuw repertoire binnen de klassieke traditie, zoekt naar eigen zeggen de grenzen op met onverwachte cross-overs en ontwikkelt interactieve voorstellingen voor kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de borging van excellentie door middel van specifieke programma's voor talentontwikkeling, aldus de organisatie. Amsterdam Sinfonietta werkt zonder dirigent, wat een grote onderlinge betrokkenheid van de musici vergt. Mede daardoor kenmerken de optredens zich volgens het ensemble door een bijzondere dynamiek en intensiteit, wat onderstreept wordt door staand spelen. De kernactiviteiten van Amsterdam Sinfonietta bestaan uit het bedienen van een breed publiek met een diverse programmering en specifieke formats: van klassieke meesterwerken voor klassieke muziekliefhebbers, avontuurlijke combinaties van genres en stijlen voor liefhebbers van avontuur, tot combinaties met andere kunstvormen zoals choreografie, videokunst, dans of theater. Naast bestaande werken worden in opdracht gemaakte composities en bewerkingen gespeeld. De artistieke essentie van het ensemble is de ‘kamermuziekmentaliteit'. Gestreefd wordt naar het dynamische bereik, de nuance en de wendbaarheid van een strijkkwartet, maar dan in grotere bezetting. Daar ligt een specifieke werkwijze aan ten grondslag. Het artistieke uitgangspunt is het brengen van repertoire voor strijkorkest door de eeuwen heen en dit aan te vullen met nieuwe werken.

Voor de komende periode worden relatief meer programma's ontwikkeld waarin andere kunstvormen, spannende stijlcombinaties en presentaties een grotere rol spelen. Andere ambities zijn het verlenen van opdrachten aan componisten van internationaal niveau, het uitbreiden van aanbod voor kleuters en het zorg dragen voor overdracht van expertise en excellentie. In de periode 2017-2020 gaat Amsterdam Sinfonietta een serie reguliere concerten uitvoeren in samenwerking met diverse gasten. Hierbij worden de volgende gastmusici genoemd: violist Anthony Marwood en pianist Kristian Bezuidenhout, bariton Thomas Oliemans en tenor Robert Murray, cellist Giovanni Sollima en harpiste Lavinia Meijer, gitarist Milos Karadaglic, het Nederlands Kamerkoor, Slagwerk Den Haag, pianist Fazil Say, cellist Nicolas Altstaedt, klarinettist Andreas Ottensamer, Cello Biënnale Amsterdam en de sopraan Eva-Maria Westbroek genoemd. Verder staat een serie bijzondere en multidisciplinaire projecten in de planning, waaronder ‘Breder dan Klassiek’, ‘Cross-linx’, ‘KlassiekNacht’, een coproductie met Orkater, de herneming van ‘Sunken Garden 2.0’ van Michel van der Aa en tot slot een programma met de Britse muzikant, dichter en kunstenaar Keaton Henson. Daarnaast is er een aantal concerten vastgelegd in de serie ‘Kamermuziek’.
In het kader van educatie en talentontwikkeling realiseert het ensemble in samenwerking met Het Concertgebouw ‘de KleuterSinfonietta’, het programma ‘Schoolklassen in de repetitieruimte’ en de Sinfonietta Strijkersdagen. Jaarlijks worden vijftien tot twintig trainees onder de hoede genomen en in drie projecten individueel én als strijkersgroep gecoacht. Doel hiervan is het borgen van excellentie en het delen van expertise met nieuwe generaties musici.

In de periode 2017-2020 speelt Amsterdam Sinfonietta 114 voorstellingen en/of concerten per jaar. Er wordt subsidie aangevraagd voor tachtig activiteiten. Het gevraagde subsidiebedrag is 635.300 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 40.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 675.300 euro.

HISTORIE

Stichting Amsterdam Sinfonietta ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds dertien voorstellingen en/of concerten van negen verschillende producties van Amsterdam Sinfonietta bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Het kamerorkest bestaat uit musici die over een groot vakmanschap beschikken en door hun grote inzet en betrokkenheid een topniveau weten te bereiken met een eigen, herkenbare strijkersklank. Het staand spelen tijdens de concerten en het aanstekelijke speelplezier dragen volgens de commissie bij aan de krachtige, eigentijdse uitstraling richting het publiek. Mede hierdoor wordt een grote zeggingskracht behaald in de uitvoeringen. Een ander positief aspect van de uitvoeringen vindt zij de wijze waarop aanvoerder Candida Thompson de concerten leidt. Zij heeft in de afgelopen jaren de uitstraling van het ensemble en de samenklank tot ongekende hoogte weten te brengen.

Toch plaatst de commissie een kritische kanttekening bij de ontwikkeling van de programmering in de afgelopen periode. Zij is overtuigd van de eigenzinnige visie waarop het ensemble bijvoorbeeld de coproductie ‘Sunken Garden’ mede heeft vormgegeven. Zij mist dit in andere producties, waar de programmering meer wordt bepaald door veilige en weinig avontuurlijke keuzes. Ook wordt er bij de producties met gastsolisten vaak gekozen voor een internationale topsolist die zijn naam reeds heeft gevestigd. Dit leidt volgens de commissie in een aantal gevallen tot concerten waarbij de status van deze solist dominant is, zowel bij de keuze voor het repertoire als in de perceptie van het publiek.

Hierover is de commissie positief, maar tegelijkertijd vindt zij dat het ensemble in deze producties een te grote stap terugneemt naar een begeleidende rol. Dit gaat volgens haar ten koste van de eigen signatuur van het ensemble.

De commissie is enthousiast ten aanzien van de artistieke plannen voor de periode 2017-2020 en merkt daarbij op dat zij deze beschouwt als een voortzetting van de reeds ingezette artistieke koers. De aanvraag vermeldt dat Amsterdam Sinfonietta voor de aankomende periode nog meer gaat inzetten op het combineren van genres in combinatie met andere kunstvormen. Volgens de commissie spreekt er uit de aanvraag gedrevenheid, met een frisse blik op de toekomst. Met name door de samenwerking met de Tunesische ud-speler Anouar Brahem en het kamermuziekprogramma met het ‘Strijkkwintet in C’ van Schubert. Hierin wordt de voorgeschreven tweede cellopartij uitgevoerd door een sopraancontrabas. Dit zijn volgens de commissie voorbeelden van een innovatieve speelpraktijk. Ook is zij positief over het voornemen om het concept ‘KleuterSinfonietta’ in de komende periode uit te breiden en te actualiseren.

Wat betreft het nieuw gecomponeerde aandeel in de programmering maakt de commissie een kleine kanttekening. Dit deel heeft meer het karakter van losstaande uitstapjes in uiteenlopende richtingen. Hoewel de commissie waardering heeft voor de ontwikkeling van nieuw repertoire, mist zij de eigen signatuur van het ensemble hierin. Het enigszins voorzichtige karakter van deze verkenningen, leidt in de ogen van de commissie nog niet tot een hogere mate van oorspronkelijkheid.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

Amsterdam Sinfonietta is eind 2015 financieel gezond, zoals blijkt uit de balans. In de afgelopen periode is een stabiel niveau aan eigen inkomsten gerealiseerd. De begrote eigen inkomsten voor de komende jaren zijn volgens de commissie realistisch. Amsterdam Sinfonietta verwacht dat het bedrag aan publieksinkomsten uit binnenlandse concerten zal dalen en dat het ensemble minder private subsidies kan werven. De commissie vindt deze beide neerwaartse trends niet helder toegelicht en ook enigszins behoudend ingeschat. Ten aanzien van de begrotingsontwikkeling merkt zij op dat de totale omvang van de begroting flink zal stijgen in de periode 2017-2020, onder meer als gevolg van een extra investering in de staf en honoraria van de musici. De aanvraag gaat ervan uit dat deze groei kan worden gerealiseerd op basis van hogere bedragen aan meerjarige subsidies van de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten. Dit vindt de commissie niet van een heel ondernemende houding getuigen. Daar staat tegenover dat de risico's goed gespreid zijn, omdat er een diversiteit aan inkomstenbronnen is. De commissie vindt het sterk dat Amsterdam Sinfonietta succesvol is gebleken in het verwerven van inkomsten uit bijdragen van vrienden en donateurs. Het ensemble vergroot zijn weerbaarheid door consequent te werken aan het draagvlak bij zowel de kring van particulieren die het ensemble ondersteunen als de podia waarmee structureel wordt samengewerkt. In combinatie met een reserve die is aangelegd als financiële buffer, wordt hiermee de continuïteit van het ensemble gewaarborgd in geval van financiële tegenvallers.

De commissie is positief over de publieksbenadering, die voortdurend wordt gevoed met informatie uit de publieksonderzoeken die op regelmatige basis worden uitgevoerd. Daarbij constateert zij dat de strategie ten aanzien van de verschillende doelgroepen goed aansluit bij de plannen. De publieksvisie komt bovendien voort uit een heldere visie op de eigen positionering, waarin het ensemble zich krachtig profileert als ongedirigeerd strijkorkest. De commissie vindt dat Amsterdam Sinfonietta er goed in slaagt dit aspect als een ‘unique selling point’ in te zetten.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage als ruim voldoende.

De commissie overweegt dat Amsterdam Sinfonietta valt te rekenen tot de categorie van ensembles binnen de klassieke kamermuziek. Dit is een genre dat veelvuldig voorkomt op de Nederlandse podia. In de programmering wordt ook ruimte geboden aan cross-overs in samenwerking met bijzondere artiesten uit verschillende muzikale genres. Daarnaast is ‘KleuterSinfonietta’ een bijzondere activiteit binnen het podiumkunstenaanbod voor jonge kinderen. De commissie vindt dat Amsterdam Sinfonietta een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

Amsterdam Sinfonietta is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 voornamelijk heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel in andere steden en regio's gespeelde concerten is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen klein. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Amsterdam Sinfonietta geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

De commissie heeft waardering dat Amsterdam Sinfonietta jonge strijkers wil begeleiden naar een zelfstandige beroepspraktijk. Zij vindt echter niet dat de plannen een toevoeging zijn aan wat de studenten al aan het conservatorium wordt geleerd. Het instromen binnen een ensemble via audities behoort volgens de commissie tot de reguliere taken van de ensembles. De commissie heeft er vertrouwen in dat aanvoerder Candida Thompson pas afgestudeerde studenten kan coachen en binnen een sectie kan laten functioneren. Maar hoe de strijkers als volwaardige makers worden begeleid, kan de commissie niet opmaken uit de plannen. De commissie vindt dat de focus daarvoor te eenzijdig ligt op de instrumentbeheersing van individuele musici.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Amsterdam Sinfonietta te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 675.300
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel212.800€ 58.800
Circuit groot598.500€ 501.500
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 635.300
Toegekend bedrag per editie€ 635.300

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000