aanvullende coronasubsidie voor meerjarig gesubsidieerde instellingen

Gezelschappen, ensembles en festivals met een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen aanvullende financiële steun vanwege inkomstenderving als gevolg van de Covid-19 crisis. Deze steun is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De steunmaatregelen worden verstrekt met het oog op de instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur. De werkenden in de sector (waaronder zzp-ers en freelancers) zijn daarin essentieel. Met de extra steunmiddelen kunnen organisaties met vaste en tijdelijke medewerkers ondanks de geldende beperkingen activiteiten blijven organiseren.

Meerjarig gesubsidieerde instellingen hebben een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het op peil houden van de werkgelegenheid in de sector. Onder meer door personeel in dienst te houden en opdrachten aan zelfstandigen te verlenen. Het aanvullende subsidie is daar expliciet voor bedoeld.


Aanvullende subsidie 2020, 2021 en 2022

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt aanvullende subsidie op basis van een rekenregel die door het Ministerie van OCW is opgesteld. Er is sinds mei 2020 vier keer aanvullende subsidie verleend aan organisaties met een meerjarige subsidie. Het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Het subsidie wordt automatisch berekend en overgemaakt naar de betreffende instellingen.
Voor elk steunpakket van OCW heeft het Fonds Podiumkunsten een aparte regeling opgesteld. Bekijk onderstaande pdf’s voor uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria of kijk op wetten.overheid.nl .

Besteding van aanvullende subsidie

Met de extra steunmiddelen kunnen organisaties ondanks de geldende beperkingen activiteiten blijven organiseren. Meerjarig gesubsidieerde instellingen dragen bij aan het op peil houden van de werkgelegenheid door personeel in dienst te houden en opdrachten aan zelfstandigen te verlenen. Het blijven organiseren van activiteiten, binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen, draagt daarnaast bij aan het behouden van het contact met het publiek.

Niet bestede aanvullende subsidie moet worden opgenomen in een bestemmingsreserve die zich op hetzelfde doel richt.