3 augustus 2020

Fonds Podiumkunsten publiceert besluiten meerjarige subsidies 2021-2024


Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”


Op het eerste gezicht is de uitgangssituatie voor de besluiten nu te vergelijken met die in augustus 2016. Ook toen was sprake van veel meer kwalitatief goede aanvragen dan binnen het budget konden worden gehonoreerd. Maar deze keer waren de beperkingen groter en de marges om keuzes te maken aanmerkelijk kleiner. Een aanzienlijk deel van het budget van het Fonds Podiumkunsten wordt, zoals bekend, met ingang van 2021 overgeheveld naar de Basisinfrastructuur (BIS). Daardoor is in de BIS ruimte gemaakt voor muziekensembles, extra jeugdproducenten en een aantal ontwikkelinstellingen op het gebied van podiumkunsten. Maar de ‘verhuizing’ van dat budget naar de BIS voor de periode 2021-2024 betekent ook een verkleining van de keuzemogelijkheid om de (financiële) ruimte te kunnen realiseren voor de instroom, doorstroom en continuïteit van onafhankelijke makers. Een groep die de zo typisch Nederlandse artistieke diversiteit borgt en die de waardering heeft van publiek én sector.

Maatwerk

Voor de periode 2021-2024 is de koppeling tussen subsidiehoogte en het aantal prestaties, die als zeer knellend werd ervaren, losgelaten. Mede om die reden is de nieuwe regeling verdeeld in drie categorieën, waarbij aanvragers een categorie kiezen die past bij hun werkpraktijk. Bij een hoger subsidiebedrag gelden zwaardere eisen. Het Fonds kan hierdoor meer maatwerk bieden. Ook is er ruimte gecreëerd voor nieuwkomers en andere werkvormen.

Nieuwe instroom
Makers en instellingen zoals Amsterdams Andalusisch Orkest, Rose Stories, Eva Line de Boer (Stichting Euphoria), Tjon Rockon (Grande Loge), Jasper van Luijk (Shifft), en Miranda Lakerveld (World Opera Lab) behoren tot de maar liefst 33 aanvragers die voor het eerst een meerjarige productiesubsidie ontvangen. In de meerjarige festivalregeling wordt eveneens een aantal nieuwe festivals verwelkomd, zoals Roadburn en FestiValderAa.

Festivals
Voor festivals is een aparte meerjarige regeling gemaakt. Een die beter inspeelt op de variëteit aan festivals en hun lokale inbedding. Festivals konden aanspraak maken op een bijdrage in de programmeringskosten en een organisatiebijdrage. Voor beide subsidies zijn per landsdeel (Noord, Oost, West, Midden en Zuid) verschillende bedragen beschikbaar. Door per landsdeel te werken, is een goede landelijke spreiding gegarandeerd. Om de regeling zorgvuldig te kunnen uitvoeren heeft het Fonds samengewerkt met gemeenten en provincies. Zij droegen voor hun eigen landsdeel commissieleden voor.
Henriëtte Post: “We ondersteunen de komende vier jaar een grote diversiteit aan festivals door het hele land: van grootschalig en multidisciplinair tot klein en opererend in een niche. De kennis over lokale worteling en bijdrage van een festival aan het regionale makersklimaat werd optimaal meegenomen in de beoordeling. Dit was mogelijk door het samenwerken met landsdeeladviseurs."

COVID-19
Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de plannen die op 2 maart 2020 bij het Fonds zijn ingediend. Inmiddels is de werkelijkheid waarop die plannen zijn gebaseerd danig veranderd. Henriëtte Post: “Onze sector is hard getroffen door de virusuitbraak. Wij gaan daarom ook met alle gehonoreerde aanvragers kijken of en hoe effecten van COVID-19 de ingediende plannen beïnvloeden en welke aanpassingen nodig zijn. Op die manier willen we proberen de consequenties zoveel mogelijk te beperken”.

Alle adviezen en toekenningen van de meerjarige subsidies 2021-2024 kunt u vinden op de website meerjarig.fondspodiumkunsten.nl.

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

publicaties 20 mrt '20

Jaarverslag 2019

publicaties 05 feb '20

Beleidsplan 2021 - 2024

Eerlijke beloning voor eerlijk werk, dat moet de norm zijn. Maar hoe komen we daar? En wie heeft welke rol? Het Fonds Podiumkunsten heeft daarover advies ingewonnen bij het kennis –en dienstencentrum CAOP. Het advies van het CAOP geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van diverse partijen, waaronder instellingen, financiers en uitvoerenden. Het Fonds gebruikt het advies van het CAOP bij de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024.

In aanloop naar de beleidsperiode 2021-2024 laat het Fonds Podiumkunsten onderzoek doen naar podia. De indruk is dat de programmering van podia niet voldoende ruimte kan bieden voor aanbod dat mede met landelijke subsidie tot stand komt. Maar klopt dit beeld? En als dit zo is, hoe kan het Fonds de balans tussen aanbod en afname dan verbeteren? Een cijfermatige analyse door HTH Research geeft een eerste beeld.

publicaties 14 mei '19

Hink/stap/sprong magazine

publicaties 15 mrt '19

Jaarverslag 2018

meer