ANBI


Het Fonds Podiumkunsten is per 1 januari 2014 geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

RSIN of fiscaal nummer: 006277779

De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en valt binnen de kaders van de WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De Raad van Toezicht ontvangt alleen een vacatievergoeding. Meer informatie vindt u in het jaarverslag.