26 juni 2019

Vooruitblik Fonds Podiumkunsten 2021-2024: makers centraal


In de beleidsperiode 2021-2024 zet het Fonds Podiumkunsten zich in voor een bloeiend makersklimaat. Daarbij legt het Fonds meer de nadruk op makers die werken vanuit een ‘eigenstandige praktijk’. Het Fonds wil in gezamenlijkheid optrekken met stedelijke regio’s waar het gaat om de positie van podia en festivals. Eerlijk loon voor eerlijk werk is ook bij het Fonds de norm. En het Fonds blijft zich in de periode 2021-2024 inzetten voor een grote diversiteit aan verhalen en geluiden in de podiumkunsten.


Het Fonds ging eind juni 2019 ‘on tour’ in Den Haag, Zwolle en Tilburg. Daar werd een vooruitblik gegeven op de beleidsperiode 2021-2024 en de contouren van de meerjarige regelingen.

Producenten: makers centraal
Op 11 juni 2019 heeft minister Van Engelshoven haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. De minister breidt de Basisinfrastructuur onder meer uit met ensembles en jeugdpodiumkunsten. Hiertoe verschuift 7,2 miljoen euro van het Fondsbudget naar de Basisinfrastructuur. Daarnaast wordt 8,6 miljoen euro overgeheveld van het Fonds naar de Basisinfrastructuur. Dit betreft de extra middelen die in de huidige periode zijn toegevoegd aan het Fondsbudget voor de zogenaamde ‘B-lijst’. Het beschikbare budget voor producerende partijen (individuele makers, groepen en gezelschappen) bij het Fonds wordt daarmee kleiner.

Door deze verschuivingen is vanaf 2021 minder meerjarig budget beschikbaar voor producerende instellingen. Het Fonds legt meer nadruk op makers die werken vanuit een ‘eigenstandige praktijk’. De meerjarige regeling voor producerende instellingen wordt herzien op basis van de volgende uitgangspunten:
De directe koppeling tussen aantallen uitvoeringen en subsidiebedrag wordt vervangen door een globaler systeem waarin de aanvrager meer ruimte heeft om eigen keuzes te maken;
De eigeninkomsteneis vervalt. Wel is er een gezonde verhouding tussen het gevraagde subsidiebedrag en de totale baten van de instelling;
Meer subsidie betekent striktere beoordeling;
Er zijn ondergrenzen om te kunnen aanvragen (drempelnormen) die afhankelijk zijn van het te vragen subsidiebedrag.

Podia en festivals: in en met de regio
Vanaf 2021 werkt het Fonds nauwer samen met regio’s. Het Fonds wil de subsidies voor podia en festivals ín en mét de regio verdelen. Voor festivals betekent dit dat zij, meer dan nu het geval is, zullen worden beoordeeld op hun betekenis in de regio, zonder hun landelijke en/of internationale betekenis uit het oog te verliezen. Zo krijgt hun lokale belang ook een plek in de beoordeling door het Fonds. De tweejarige festivalregeling komt te vervallen en gaat op in de vierjarige regeling. Voor podia geldt dat het Fonds afstapt van de tekort-subsidieregelingen. Dat vermindert het werk voor deze groep podia. Ook de beoordeling van podia wil het Fonds vanaf 2021 regionaal organiseren.

Fair pay
Ook bij het Fonds is fair practice vanaf 2021 de norm. Het Fonds richt zich in het bijzonder op fair pay: eerlijk loon voor eerlijk werk. Het Fonds zal van gesubsidieerde instellingen vragen inzicht te geven in hun beloningsbeleid. Cao’s en honorariumrichtlijnen zijn daarbij richtinggevend. Het Fonds start in samenwerking met het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) een programma om instellingen te ondersteunen bij de te zetten stappen. Het Fonds doet dat in nauwe afstemming met het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT).

Tijdpad
Het Fonds gebruikt de komende maanden om de beleidsuitgangspunten en de meerjarige regelingen uit te werken. Begin november 2019 zijn het beleidsplan en de meerjarige regeling gereed en worden ze gepresenteerd aan de sector. In het beleidsplan zal het Fonds ook inzicht geven in andere regelingen en programma’s van het Fonds.

De toespraken van Henriëtte Post en Dennis Stam die tijdens onze bijeenkomsten op 20,21 en 24 juni zijn gehouden kunt u teruglezen in onderstaande documenten. Hier vindt u ook de veelgestelde vragen die aan bod kwamen.
Bijeenkomst in Diligentia op 20 juni 2019
Bijeenkomst in Diligentia op 20 juni 2019

Na het bekendmaken van de besluiten over de meerjarige aanvragen voor productie en festivals is veel gereageerd op de spreiding van de honoreringen over het land. Hoe gaat het Fonds nu eigenlijk om met spreiding?

Een van de gehonoreerden Bijlmerparktheater met de Gliphoeve | Foto: Richard Terborg
Een van de gehonoreerden Bijlmerparktheater met de Gliphoeve | Foto: Richard Terborg

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

nieuws 28 jul '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 15 projecten subsidie toegekend binnen de regeling internationalisering.

Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink
Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink

Het Fonds Podiumkunsten heeft 31 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes.

Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst
Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst

Het Fonds Podiumkunsten heeft 30 projecten gehonoreerd voor de regeling Balkonscènes.

Foto: David Jagersma
Foto: David Jagersma

Het Fonds Podiumkunsten heeft 17 projecten gehonoreerd voor de regeling Balkonscènes.

Het Fonds Podiumkunsten heeft 76 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes.

Het Fonds Podiumkunsten heeft 42 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes.

Een van de gehonoreerden: Studio 52nd | Foto: Richard van Herwaarden
Een van de gehonoreerden: Studio 52nd | Foto: Richard van Herwaarden

Het loket voor de nieuwe tijdelijke regeling Balkonscènes wordt tijdelijk heropend. Dit gebeurt voor aanvragers die op 18 mei voor 20.00 uur zijn begonnen met een aanvraag maar deze niet konden afronden. Deze aanvragers krijgen alsnog de gelegenheid hun aanvraag af te ronden en in te dienen; zij zijn hierover bericht.

meer