1 februari 2016

Fonds Podiumkunsten presenteert Beleidsplan 2017-2020


'Vitale Verbindingen' is de titel van het Beleidsplan 2017-2020 dat we afgelopen vrijdag aanboden aan minister Bussemaker (OCW). Het plan laat zien hoe we ons de komende periode opnieuw inzetten voor een gezonde podiumkunstensector; een die laat zien hoe vitaal de verbinding is tussen het Nederlandse publiek en hún podiumkunsten.


Het zijn turbulente tijden, ook voor de podiumkunsten. Overal in de sector dreunen de economische crisis en de enorme bezuinigingen van 3 jaar geleden nog na. Tegelijkertijd groeit het besef dat er andere, misschien zelfs grotere obstakels zijn voor een gezond podiumkunstenveld. We signaleren dat onze snel en sterk veranderende samenleving grote invloed heeft op het maken en consumeren van podiumkunst. Consumenten kunnen kiezen uit een explosief groeiend aanbod vrijetijdsbestedingen en gedragen zich bovendien steeds onvoorspelbaarder. Bovendien weten we dat in 2050 circa 30% van de Nederlandse bevolking van immigrantenafkomst is, zowel van binnen als van buiten de Europese Unie, zowel van westerse als niet-westerse afkomst. Maar ook verstedelijking, demografische ontwikkelingen en globalisering hebben gevolgen voor de spreiding en toegankelijkheid van concerten en voorstellingen.

Ruimte voor perspectieven uit het veld
Deze waarnemingen zagen we terug in belangrijke pijlers voor dit Beleidsplan, zoals de Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur en het rapport Cultuur Herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar we lieten ons ook inspireren door verschillende ‘perspectieven’ uit het veld, door mensen actief te betrekken bij het voorbereiden van onze beleidsplannen. Fonds on Tour vormde ruim anderhalf jaar een letterlijk en virtueel platform waarop het Fonds Podiumkunsten in gesprek ging met talloze betrokkenen bij de podiumkunsten. We stelden hen allereerst de vraag wat er nodig is voor een bloeiende en gezonde toekomst van de podiumkunsten. Het Supplement is de weerslag van verhitte discussies, enthousiaste pleidooien en nieuwe inzichten.

Artistieke innovatie maakt podiumkunsten toegankelijker
De waarde van (de gesubsidieerde) podiumkunst zit voor een groot deel in het vermogen om verandering te bewerkstelligen, en dat hangt sterk samen met de toegankelijkheid. Toegankelijkheid betekent allang niet meer dat je fysieke en financiële drempels wegneemt voor iedereen. Toegankelijkheid is vooral ook een kwestie van herkenbaarheid. Sluiten voorstellingen en concerten voldoende aan bij de belevingswereld van het publiek? In deze tijd willen consumenten (inter)actief betrokken worden, ook bij wat er op het podium gebeurt. Participatie, co-creatie en eigenaarschap zijn belangrijke middelen om draagvlak te creëren voor de (gesubsidieerde) podiumkunsten. Artistieke vernieuwing blijft dus onverminderd belangrijk. Want zowel voor het relevant houden van traditionele podiumkunsten als voor de ontwikkeling van nieuwe verschijningsvormen geldt: innovatie is de zuurstof voor vitale verbindingen.

Doorgaan op de ingeslagen weg
Als we vooruitkijken, is het einde van de roerige tijden nog niet in zicht. Wij werken daarom vanuit de overtuiging dat de oplossing nu niet ligt in schuiven met budgetten of regelingen, maar in het waarborgen van een open, eerlijk en doelmatig beleid. Want dat het economisch beter gaat in ons land betekent niet dat het Fonds de komende jaren meer geld te verdelen heeft. We gaan vooral door op ingeslagen weg, met een aangescherpte missie en doelen. Subsidieregelingen evolueren mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en de sector, maar blijven open en laagdrempelig. Onze kerntaken blijven we zo eerlijk, transparant en doelmatig mogelijk uitvoeren. Dat is essentieel voor het draagvlak bij het publiek én voor de artistieke ontwikkeling van de podiumkunsten. Voor iedereen die een aanvraag indient gelden dus dezelfde regels. We vragen om een stevige onderbouwing en beoordelen elke aanvraag zo objectief mogelijk. Onze ervaring is dat deze faire aanpak werkt. Verbeterpunten zijn er altijd. Ook die komen in dit beleidsplan aan de orde.

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

nieuws 28 jul '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 15 projecten subsidie toegekend binnen de regeling internationalisering.

Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink
Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink

Het Fonds Podiumkunsten heeft 31 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes.

Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst
Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst

Het Fonds Podiumkunsten heeft 30 projecten gehonoreerd voor de regeling Balkonscènes.

Foto: David Jagersma
Foto: David Jagersma
meer