1 februari 2016

Fonds Podiumkunsten presenteert Beleidsplan 2017-2020


'Vitale Verbindingen' is de titel van het Beleidsplan 2017-2020 dat we afgelopen vrijdag aanboden aan minister Bussemaker (OCW). Het plan laat zien hoe we ons de komende periode opnieuw inzetten voor een gezonde podiumkunstensector; een die laat zien hoe vitaal de verbinding is tussen het Nederlandse publiek en hún podiumkunsten.


Het zijn turbulente tijden, ook voor de podiumkunsten. Overal in de sector dreunen de economische crisis en de enorme bezuinigingen van 3 jaar geleden nog na. Tegelijkertijd groeit het besef dat er andere, misschien zelfs grotere obstakels zijn voor een gezond podiumkunstenveld. We signaleren dat onze snel en sterk veranderende samenleving grote invloed heeft op het maken en consumeren van podiumkunst. Consumenten kunnen kiezen uit een explosief groeiend aanbod vrijetijdsbestedingen en gedragen zich bovendien steeds onvoorspelbaarder. Bovendien weten we dat in 2050 circa 30% van de Nederlandse bevolking van immigrantenafkomst is, zowel van binnen als van buiten de Europese Unie, zowel van westerse als niet-westerse afkomst. Maar ook verstedelijking, demografische ontwikkelingen en globalisering hebben gevolgen voor de spreiding en toegankelijkheid van concerten en voorstellingen.

Ruimte voor perspectieven uit het veld
Deze waarnemingen zagen we terug in belangrijke pijlers voor dit Beleidsplan, zoals de Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur en het rapport Cultuur Herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar we lieten ons ook inspireren door verschillende ‘perspectieven’ uit het veld, door mensen actief te betrekken bij het voorbereiden van onze beleidsplannen. Fonds on Tour vormde ruim anderhalf jaar een letterlijk en virtueel platform waarop het Fonds Podiumkunsten in gesprek ging met talloze betrokkenen bij de podiumkunsten. We stelden hen allereerst de vraag wat er nodig is voor een bloeiende en gezonde toekomst van de podiumkunsten. Het Supplement is de weerslag van verhitte discussies, enthousiaste pleidooien en nieuwe inzichten.

Artistieke innovatie maakt podiumkunsten toegankelijker
De waarde van (de gesubsidieerde) podiumkunst zit voor een groot deel in het vermogen om verandering te bewerkstelligen, en dat hangt sterk samen met de toegankelijkheid. Toegankelijkheid betekent allang niet meer dat je fysieke en financiële drempels wegneemt voor iedereen. Toegankelijkheid is vooral ook een kwestie van herkenbaarheid. Sluiten voorstellingen en concerten voldoende aan bij de belevingswereld van het publiek? In deze tijd willen consumenten (inter)actief betrokken worden, ook bij wat er op het podium gebeurt. Participatie, co-creatie en eigenaarschap zijn belangrijke middelen om draagvlak te creëren voor de (gesubsidieerde) podiumkunsten. Artistieke vernieuwing blijft dus onverminderd belangrijk. Want zowel voor het relevant houden van traditionele podiumkunsten als voor de ontwikkeling van nieuwe verschijningsvormen geldt: innovatie is de zuurstof voor vitale verbindingen.

Doorgaan op de ingeslagen weg
Als we vooruitkijken, is het einde van de roerige tijden nog niet in zicht. Wij werken daarom vanuit de overtuiging dat de oplossing nu niet ligt in schuiven met budgetten of regelingen, maar in het waarborgen van een open, eerlijk en doelmatig beleid. Want dat het economisch beter gaat in ons land betekent niet dat het Fonds de komende jaren meer geld te verdelen heeft. We gaan vooral door op ingeslagen weg, met een aangescherpte missie en doelen. Subsidieregelingen evolueren mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en de sector, maar blijven open en laagdrempelig. Onze kerntaken blijven we zo eerlijk, transparant en doelmatig mogelijk uitvoeren. Dat is essentieel voor het draagvlak bij het publiek én voor de artistieke ontwikkeling van de podiumkunsten. Voor iedereen die een aanvraag indient gelden dus dezelfde regels. We vragen om een stevige onderbouwing en beoordelen elke aanvraag zo objectief mogelijk. Onze ervaring is dat deze faire aanpak werkt. Verbeterpunten zijn er altijd. Ook die komen in dit beleidsplan aan de orde.

Eind 2019 heeft het Fonds Podiumkunsten CAOP gevraagd om dialoogsessies te organiseren voor zakelijk leiders van producerende instellingen en festivalorganisaties over fair pay. Doel van de sessies was om het bewustzijn en de kennis over het onderwerp te vergroten.

Vrijdag 14 februari 2020 ontvingen we het treurige nieuws dat pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw is overleden.

In 2020 start DEN met een archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstinstellingen. DEN begeleidt daarbij veertien deelnemers met het in kaart brengen en duurzaam organiseren van het eigen archief. Het traject vraagt een tijdsinvestering van 80 uur en vindt in 2020 twee keer plaats, in het voorjaar en in het najaar. Voor deelnemers is een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
nieuws 05 feb '20

Beleidsplan 2021 - 2024

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor een meerjarige festivalsubsidie voor de periode 2021-2024? Kijk op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl voor ons overzicht van veelgestelde vragen.

Foto: Tetsuro Miyazaki
Foto: Tetsuro Miyazaki
nieuws 22 jan '20

Fast Forward 2 van start

Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
meer