di. 11 november 2014

Onder de loep

“Leg beter uit wat je als Fonds Podiumkunsten verstaat onder verschillende definities en doelstellingen in de subsidieregelingen.” Dat was een van de aanbevelingen die Kwink Groep ons deed nadat zij in 2014 bij het Fonds een aantal subsidieregelingen grondig hadden geëvalueerd.


De vraag of en hoe die regelingen bijdragen aan een gezondere, pluriforme en dynamische podiumkunstensector stond bij de evaluaties centraal. Dat betekent concreet dat we de onderzoekers hebben gevraagd niet alleen terug te kijken, maar ook de huidige ontwikkelingen zoveel mogelijk al te betrekken bij de aanbevelingen. En bij ‘huidige ontwikkelingen’ valt dan bijvoorbeeld te denken aan de effecten van de economische crisis of de gevolgen die de bezuinigingen op lokaal niveau hebben voor de podia en het landelijk gesubsidieerde aanbod (onderaan deze blog staat een link naar de evaluatierapporten).
De verschillende evaluaties waren niet alleen een papieren exercitie; heel veel gebruikers zijn bevraagd (zowel gehonoreerde als afgewezen gebruikers). En de verschillende brancheorganisaties vormden gezamenlijk een klankbordgroep met wie zowel de opzet als de uitkomsten van het onderzoek grondig is doorgesproken.

Dat “beter uitleggen” lijkt eenvoudig en lijkt wel het minste dat je als subsidieverstrekker kunt doen. Voor een aantal ‘definities’ en ‘doelstellingen’ waar aanvragers volgens het rapport vragen bij hebben geldt dat ook zeker. Maar voor een aantal andere is dat makkelijker gezegd dan gedaan, en vinden we het soms zelfs niet wenselijk. Niet omdat het vinden van de juiste woorden ingewikkeld is, maar omdat we de boel niet bij voorbaat al helemaal willen dichttimmeren.
Ik zal een voorbeeld geven. Onze Subsidie Reguliere Programmering (SRP) is bedoeld voor de grotere schouwburg- en concertzalen. Met die subsidie willen we bevorderen dat die podia meer ‘kwaliteitsaanbod’ programmeren. Maar wat is dat precies, kwaliteitsaanbod? Als we dat in de definitie zouden beperken tot ‘gesubsidieerd’ aanbod sluiten we de grote popzalen direct buiten. Want in die sector bestaat nauwelijks gesubsidieerd aanbod, terwijl er wel degelijk sprake is van kwaliteit. Die komt alleen zonder aanbodsubsidie tot stand, dat vinden we gezond. Om ook die popzalen een plaats te kunnen bieden in de SRP, hanteren we op deze plek in de regeling dus expres een ietwat ‘grijze’ definitie en zoeken we naar een andere manier om duidelijker te maken wat het Fonds nu precies nastreeft.

Dat “beter uitleggen” is nu misschien bovendien ook nog belangrijker dan het vier jaar geleden was. In de tijd dat de regelingen die nu onder de loep zijn genomen werden opgesteld, was nog niet bekend dat er zo drastisch zou worden bezuinigd op de podiumkunsten. Er worden op dit moment niet veel minder aanvragen ingediend, maar het budget is wel aanzienlijk geslonken. Het Fonds moet dus scherp(er) kiezen en dat werpt ontegenzeggelijk de vraag op: “waarvoor dan precies?”. In grote lijnen is het antwoord wat mij betreft: voor zoveel mogelijk concerten en voorstellingen van hoge kwaliteit die ervoor zorgen dat er complementair aan de BIS-gezelschappen en dat wat op de vrije markt wordt geproduceerd een pluriforme en over heel Nederland gespreide keuze ontstaat voor het publiek. Maar ook dat is best een ingewikkeld antwoord natuurlijk. Hoe we dat uiteindelijk vertalen naar onze subsidieregelingen, daarop moet u nog even wachten. Maar houd onze nieuwsbrieven in de gaten, want daarin kondigen we binnenkort aan welke ‘herziene’ regeling wanneer zal worden gepubliceerd. En die herzieningen betreffen in een aantal gevallen ook veranderingen die de werking van de regelingen moeten optimaliseren.

Evaluatie programmeringsregeling
Evaluatie productie- en compositiesubsidies

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer