do. 7 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.


In eerste instantie vooral omdat we ‘het versterken van de maatschappelijke betekenis van de podiumkunsten’ als onze missie hadden geformuleerd en vonden dat we het aan onze stand verplicht waren iets te kunnen zeggen over wat de subsidie die werd verstrekt zoal teweeg bracht. Maar al snel werd duidelijk dat je met zo’n onderzoek niet over een nacht ijs kunt gaan. Veel ingewikkelde definitiekwesties, veel principiële vragen dienden zich voortdurend aan. Willen we het verhaal bijvoorbeeld op geaggregeerd niveau kunnen vertellen en zo ja, hoe verzamelen we dan niet-kwantificeerbare gegevens? En wat zou dat betekenen voor de definitie van artistieke waarde; zou die dan niet veel te grof of juist bureaucratisch fijnmazig worden?

Na een lange periode van wikken, wegen, testen en keuzes maken, presenteren we vandaag dan het resultaat van ons onderzoek aan een groep ‘koplopers’ (een twintigtal door ons gesubsidieerde instellingen dat aan de slag gaat met de allerlaatste testversie): de Monitor Podiumkunsten . Een ‘gereedschapskistje’ waarmee gesubsidieerde gezelschappen betrekkelijk eenvoudig zelf zicht krijgen op de effecten van hun artistieke inspanningen om zo een 'gefundeerd verhaal' te kunnen vertellen.

Dat klinkt misschien nog behoorlijk abstract. Maar ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van de monitor is dat elk (gesubsidieerd) gezelschap of ensemble zich tot doel stelt een artistieke waarde te realiseren. Dat gaat niet bij alle organisaties om dezelfde waarde, sterker nog, het Nederlandse podiumkunstenlandschap onderscheidt zich met name door een grote pluriformiteit. Bij zo’n waarde valt bijvoorbeeld te denken aan artistieke innovatie, maar authenticiteit is net zo valide. Samen met de mensen en middelen die een podiumkunstorganisatie tot zijn beschikking heeft, worden activiteiten georganiseerd die de artistieke waarde vorm geven. En het zijn die activiteiten, die een effect bewerkstelligen bij bijvoorbeeld publiek, vakgenoten, sponsors en in bredere zin de samenleving.

De monitor is vergelijkbaar met een 360 graden feedback methode. Hij reikt een aantal methodieken aan waardoor alle ‘belanghebbenden’ de kans krijgen te reflecteren op de prestaties van een gezelschap of ensemble. En om bij die 360 graden te blijven, de monitor fungeert daardoor tegelijkertijd als een kompas. Want gezelschappen kunnen, aan de hand van de uitkomsten, de strategie waarmee ze hun doel proberen te bereiken sneller en makkelijker bijstellen.

We zien de monitor als een eerste stap in de richting die meer recht moet doen aan die cijfer-overstijgende betekenis van de podiumkunsten.
Ook de Raad voor Cultuur (Agenda Cultuur 2017-2020, en verder) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Cultuur herwaarderen) besteedden recent aandacht aan de in hun ogen bovenmatige waarde die gehecht wordt aan cijfers. Deze adviesorganen concluderen bovendien dat het erkennen daarvan, ook zou moeten leiden tot een andere omgang met het beoordelen en verantwoorden van subsidies aan kunst.

Kunsten92 organiseert daarom op 20 mei ‘Over ons, zonder ons’, een discussie over het onderwerp 'oordelen over kwaliteit in veranderende tijden'. Aan dat debat doet het Fonds Podiumkunsten graag mee, want we zien die zoektocht als een logisch vervolg op de ontwikkeling van de Monitor Podiumkunsten.
Al sluit ik me tegelijkertijd ook aan bij de laatste zin uit het artikel dat Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau) en Claartje Bunnik (zelfstandig adviseur) speciaal schreven voor die debatmiddag (dat artikel richt zich weliswaar vooral op de museumwereld, maar is op tal van plekken ook van toepassing op de podiumkunsten) :
"Misschien wel de grootste uitdaging ligt bij de musea zelf; zij zullen wegen moeten vinden om aan de samenleving te laten zien wat ze waard zijn en daarover transparant te communiceren met hun omgeving."

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer