Subsidie kleinschalige of incidentele programmering (SKIP)

Met de SKIP-regeling ondersteunt het Fonds een groot, divers netwerk van podia, veelal buiten de vier grote steden. De groep aanvragers loopt uiteen van kleine muziekpodia die slechts een paar concerten per jaar organiseren, tot grote schouwburgen in de regio die bijvoorbeeld meer hoogwaardig dansaanbod, muziektheater of toneel willen programmeren, of zalen met ambities voor een specifieke concertreeks van bijvoorbeeld wereld- of kamermuziek, of urban-dansprogrammering.

Er worden geen eisen gesteld aan het aandeel producties dat door Rijk, gemeente of provincie is medegefinancierd of aan het aandeel internationaal aanbod.

Nieuwe aanwijzingen 2018-2019

In 2017 dienden 220 podia een aanvraag in om aangewezen te worden als SKIP-podium 2018-2019. Daarvan werden er 212 in behandeling genomen. Ruim 64 procent van de aanvragende podia had in de periode 2016-2017 eveneens een SKIP-aanwijzing. Van de 65 aanvragers die in 2016-2017 geen SKIP-podiumstatus hadden, zijn er 45 podia ingestroomd met een SKIP-aanwijzing. Van de 147 bestaande SKIP-podia zijn na de beoordeling negen podia afgewezen.

De verdeling over de categorieën is als volgt: 125 podia ontvingen een aanwijzing in categorie 1 (maximumsubsidie tot 5.500 euro), 27 aanvragers een aanwijzing in categorie 2 (tot 16.500 euro) en 31 podia een aanwijzing in categorie 3 (tot 27.500 euro). Net als in de periode 2016-2017 bevindt bijna 85 procent van de gehonoreerde podia zich buiten de vier grote steden.

Declaraties in 2017

In de periode 2016-2017 waren er 195 podia in de SKIP-regeling opgenomen. Deze podia dienen per kwartaal achteraf declaraties in voor voorstellingen of concerten waarbij een tekort is ontstaan. Door via de SKIP-regeling een deel van het tekort te dekken beoogt het Fonds de positie van de kleinere podia en het kleinschalige aanbod te versterken. Om boekhoudkundige redenen hanteren we hier de cijfers van het laatste kwartaal van 2016 en de eerste drie kwartalen van 2017. In deze periode werden declaraties ingediend voor 2.791 uitvoeringen, bezocht door 229.314 bezoekers waarvan 197.460 betalend. Daarvan vond 80 procent plaats buiten de G4. Net als in 2016 werd in 2017 met een percentage van bijna 60 procent het meest gedeclareerd voor muziekprogrammering. Daarbinnen nam het aandeel klassieke muziek iets toe (van 20 naar 23 procent) en van jazz iets af (van 20 naar 17 procent). Theaterprogrammering maakte 28,6 procent uit van de ingediende declaraties, muziektheatervoorstellingen 9 procent en dans ruim 5 procent. De verhouding tussen de disciplines is nagenoeg gelijk aan de verdeling in 2016.

De afgelopen jaren steeg het bedrag dat op basis van declaraties aan SKIP-podia wordt uitgekeerd. Het beschikbare budget van 1,2 miljoen euro bleek ontoereikend. Het Fonds verhoogde het budget eenmalig, zodat alle ingediende declaraties konden worden uitgekeerd. Bovendien verhogen we het jaarlijkse budget voor de SKIP in 2018 en 2019 van 1,2 naar 1,5 miljoen euro. Het maximale subsidiebedrag per podium is met 10 procent verhoogd. Podia krijgen hiermee meer ruimte voor redelijke vergoedingen aan gezelschappen en ensembles.

SUBSIDIE KLEINSCHALIGE OF INCIDENTELE PROGRAMMERING (SKIP)

TOTAAL AANTAL TOEKENNINGEN / AANVRAGEN

totaal 2017
183 / 220
totaal gemiddeld 2013-2016
204 / 263

toegekend / aangevraagd

183 / 220
 
204 / 263
 

SUBSIDIE KLEINSCHALIGE OF INCIDENTELE PROGRAMMERING (SKIP)

TOTAAL TOEGEKEND BEDRAG

totaal 2017
€ 3.971.000
totaal gemiddeld 2013-2016
€ 3.630.000

€ 3.971.000
 
€ 3.630.000
 

SUBSIDIE KLEINSCHALIGE OF INCIDENTELE PROGRAMMERING (SKIP)

SPREIDING TOEKENNINGEN/ AANVRAGEN

totaal 2017
183 / 220
totaal gemiddeld 2013-2016
204 / 264

toegekend / aangevraagd
(de regio’s West en Midden zijn excl. de steden)
Amsterdam 13 / 22 12 / 20Den Haag 5 / 8 3 / 5Midden 20 / 25 20 / 23Noord 22 / 27 20 / 27Oost 36 / 45 29 / 36Rotterdam 12 / 15 12 / 12Utrecht 5 / 8 4 / 5West 60 / 75 54 / 57Zuid 31 / 39 29 / 35
Amsterdam Fringe Festival | Meerjarige festivalsubsidie | Foto: Annelies Verhelst
Amsterdam Fringe Festival | Meerjarige festivalsubsidie | Foto: Annelies Verhelst
×